Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99 (ϞΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς εἰς ἐξομολόγησιν.
1 (Μασ. 100) ΑΛΑΛΑΞΑΤΕ τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ, 1 (Μασ. 100) Αλαλάξατε με ιερόν ενθουσιασμόν δοξολογούντες τον Κυριον. Ολοι οι κάτοικοι της γης ας τον υμνολογήσουν. 1 Επευφημήσατε μὲ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν τὸν Κύριον οἱ κάτοικοι ὁλοκλήρου τῆς γῆς.
2 δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 2 Υπηρετήσατε τον Κυριον με χαρουμένην καρδίαν, προσέλθετε στον ναόν του με αγαλλίασιν ψυχής. 2 Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον μετὰ καρδίας προθύμου καὶ εὐφραινομένης τὴν δουλικὴν λατρείαν σας· εἰσέλθετε μετ’ ἀγαλλιάσεως εἰς τὸν ναόν του καὶ ἐμφανισθῆτε ἐνώπιον αὐτοῦ.
3 γνῶτε ὅτι Κύριος, αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς· ἡμεῖς δὲ λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νομῆς αὐτοῦ. 3 Μαθετε καλά ότι ο Κυριος, κυρίαρχος και δημιουργός του παντός, είναι ο Θεός μας. Αυτός μας εδημιούργησε και μας ανέδειξε και ως ανθρώπους και ως έθνος. Δεν ανεδείξαμεν ημείς τον εαυτόν μας με την δύναμίν μας. Ημείς είμεθα λαός του και πρόβατα, τα οποία αυτός με στοργήν καθοδηγεί και διατρέφει. 3 Ἐνθυμούμενοι ὅσα ὑπὲρ ἡμῶν ἐποίησε, μάθετε ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ὅτι ὁ Κύριος, ὁ Δεσπότης καὶ Δημιουργὸς τοῦ παντός, εἶναι ὁ Θεός μας· αὐτὸς μᾶς ἐδημιούργησε καὶ μᾶς ἀνέδειξε γένος ἐκλεκτὸν καὶ ὄχι ἠμεῖς. Ἡμεῖς δὲ εἴμεθα λαός του, καὶ πρόβατα τὰ ὁποῖα μὲ ἐπιμέλειαν καὶ στοργὴν βόσκει καὶ διατρέφει καὶ τὰ ὁποῖα ἀνήκομεν ἐξ ὁλοκλήρου εἰς αὐτὸν καὶ ὀφείλομεν τὰ πάντα εἰς αὐτόν.
4 εἰσέλθετε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕμνοις. ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 4 Εισέλθετε εις τας πύλας των αυλών του ναού του με δοξολογίας. Εισέλθετε εις τας αυλάς του ιερού περιβόλου του με ύμνους. Δοξολογείτε αυτόν, υμνείτε πάντοτε το πάντιμον όνομά του· 4 Εἰσέλθετε λοιπὸν εἰς τὰς πύλας τοῦ ναοῦ του μὲ δοξολογίας· εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ ἱεροῦ περιβόλου του μὲ ὕμνους. Δοξολογεῖτε αὐτόν, ὑμνεῖτε ἀκαταπαύστως τὸ ὄνομά του.
5 ὅτι χρηστὸς Κύριος, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 5 διότι ο Κυριος είναι αγαθός. Η ευσπλαγχνία του είναι αιωνία και ακατάλυτος, και η αξιοπιστία των λόγων του παραμένει εις όλας τας γενεάς. 5 Διότι εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς ὁ Κύριος, τὸ ἔλεός του εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ ἀστείρευτον εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ πιστῶς τηρεῖ τὰς πρὸς ἡμᾶς ἐπαγγελίας του ἀπὸ τὴν μίαν γενεὰν εἰς τὴν ἄλλην γενεὰν συνεχῶς καὶ ἀπαύστως.