Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 (ΛΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ᾿Αβιμέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν. 1 1
2 (Μασ. 34) ΕΥΛΟΓΗΣΩ τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. 2 (Μασ. 34) Θα δοξολογώ τον Κυριον εις κάθε περίστασιν της ζωής μου, ευμενή η δυσμενή, και έτσι η δοξολογία του θα ευρίσκεται πάντοτε εις το στόμα μου. 2 Θὰ εὐλογῶ τὸν Κύριον εἰς πᾶσαν περίστασιν καὶ εὐκαιρίαν, πάντοτε καὶ ἀκαταπαώστως ὁ αἶνος καὶ ἡ ἀνάμνησίς του θὰ πληροῖ τὸ στόμα μου.
3 ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου· ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς, καὶ εὐφρανθήτωσαν. 3 Η ψυχή μου στον Κυριον θα έχη το καύχημά της και τον έπαινόν της. Ας το ακούσουν αυτό όσοι με υπομονήν και πραότητα βαστάζουν την θλίψιν των και ας σκιρτήσουν από χαράν, διότι θα τους ελεήση ο Κυριος. 3 Ἡ ψυχή μου καύχημά της θὰ ἔχῃ τὸν Κύριον, ὅστις μοῦ ἐφάνη προστάτης καὶ μὲ καθιστᾷ περιφανῆ· ὅσοι μεθ' ὑπομονῆς καὶ πραότητος βαστάζουν τὴν δυστυχίαν των, ἂς ἀκούσουν τοῦτο καὶ ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ χαράν, διότι καὶ αὐτοὺς θὰ ἐλεήσῃ καὶ θὰ σώσῃ ὁ Κύριος, ὅπως ἠλέησε καὶ ἐμέ.
4 μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 4 Δοξολογήσατε μαζή μου τον Κυριον όλοι οι δίκαιοι. Ολοι μαζή ας ανυμνολογήσωμεν και ας διαλαλήσωμεν με αίνους το άπειρον μεγαλείον του Ονόματός του. 4 Ὑμνήσατε μετ’ ἐμοῦ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Κυρίου, καὶ ἂς διακηρύξωμεν ὅλοι μαζὶ τὸ ἀνέκφραστον ὕψος τῆς ἀπείρου τελειότητος, ποὺ ἐκφράζει τὸ ὄνομά του.
5 ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών μου ἐῤῥύσατό με. 5 Με πόθον παρεκάλεσα τον Κυριον και εκείνος ήκουσεν ευμενώς την παράκλησίν μου και με εγλύτωσεν από όλας τας θλίψεις μου. 5 Μὲ πόθον πολὺν ἐζήτησα τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν τοῦ Κυρίου καὶ μὲ ἤκουσεν εὐμενῶς, καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις, ποὺ ὑπέφερα τότε, μὲ ἐγλύτωσε.
6 προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 6 Ελάτε, λοιπόν, προς αυτόν όλοι οι θλιμμένοι, δια να πάρετε το φως της χαράς· και ας είσθε βέβαιοι, ότι τα θλιμμένα πρόσωπά σας δεν θα εντροπιαστούν, διότι δεν θα διαψευσθούν αι ελπίδες σας. 6 Σεῖς, ποὺ εἶσθε τώρα κατηφεῖς καὶ σκυθρωποὶ ἀπὸ τὸ σκοτεινὸν σύννεφον τῶν θλίψεών σας, πλησιάσατε πρὸς αὐτὸν μετὰ πίστεως καὶ ἀσφαλῶς τότε θὰ γίνῃ ἡ ὄψις σας ἐκ τῆς παρ’ αὐτοῦ παρηγορίας καὶ χαρᾶς φωτεινή, εὔθυμος καὶ χαρωπή, καὶ τὰ ἐστραμμένα πρὸς αὐτὸν μετ’ ἐλπίδος πρόσωπά σας κατ’ οὐδένα λόγον θὰ ἐντροπιασθοῦν, διότι αἱ προσδοκίαι σας δὲν πρόκειται νὰ διαψευσθοῦν.
7 οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν. 7 Ιδού, αυτός ο πτωχός, όπως και κάθε πτωχός και αδύνατος, έκραξε με πίστιν προς τον Κυριον, και ο Κυριος εδέχθη ευμενώς την δέησίν του και τον έσωσεν από όλας τας θλίψστου. 7 Ἰδοὺ αὐτὸς ἐγὼ ὁ πτωχὸς καὶ τεταπεινωμένος ἐφώναξα, καὶ ὁ Κύριος μὲ ἤκουσε μὲ εὐμένειαν καὶ στοργήν, καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς θλίψεις μου μὲ ἔσωσε.
8 παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς. 8 Αγγελος Κυρίου θα στρατοπεδεύη γύρω και θα περιφρουρή όσους σέβονται τον Κυριον και θα τους γλυτώση από τους κινδύνους, στους οποίους έχουν εκτεθή. 8 Ὡς στρατιὰ ἀκατανίκητος ὁ ἄγγελος Κυρίου θὰ περικυκλώσῃ διὰ τῆς ἀκαταμαχήτου δυνάμεώς του ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται, καὶ θὰ τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνον.
9 γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν. 9 Δοκιμάστε προσωπικώς και θα πεισθήτε, ότι ο Κυριος είναι αγαθός και ευεργετικός. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εις αυτόν στηρίζει τας ελπίδας του. 9 Δοκιμάσατε διὰ τῆς πείρας σας καὶ πείσθητε διὰ τῶν πραγμάτων περὶ τοῦ ὅτι εἶναι ἀγαθὸς καὶ εὐεργετικὸς καὶ προστάτης τῶν ἐπικαλουμένων αὐτὸν ὁ Κύριος. Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐλπίζει εἰς αὐτόν.
10 φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 10 Σεβασθήτε και ευλαβηθήτε, λοιπόν, τον Κυριον όλοι οι άγιοι, οι αφιερωμένοι εις αυτόν, διότι δεν θα επιτρέψη να στερηθούν από τίποτε εκείνοι, οι οποίοι τον σέβονται. 10 Ὅλοι οἰ εὐσεβεῖς καὶ ἀφιερωμένοι πρὸς τὸν Κύριον, κατανοοῦντες τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον του, εὐλαβηθῆτε αὐτόν, καὶ ἀποδώσατε εἰς αὐτὸν βαθὺν καὶ εὐγνώμονα τὸν σεβασμὸν καὶ τὸν φόβον σας, διότι ὅσοι τὸν σέβονται καὶ τὸν φοβοῦνται, οὐδεμίαν στέρησιν καὶ ἀνάγκην θὰ δοκιμάσουν.
11 πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. (διάψαλμα). 11 Εξ αντιθέτου, πλούσιοι στο παρελθόν επτώχευσαν και θα πτωχεύσουν και θα πεινάσουν, ενώ εκείνοι οι οποίοι μετά πίστεως παρακαλούν τον Κυριον και ζητούν την προστασίαν του, δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθόν. 11 Πλούσιοι, οἱ ὁποῖοι ἐστήριζον τὴν πεποίθησίν των εἰς τὰ πλούτη των καὶ ἐξήρτων ἀπὸ αὐτὰ τὴν εὐτυχίαν των, κατήντησαν εἰς πτωχείαν καὶ ἐπείνασαν, αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἐστήριξαν τὰς ἐλπίδας των εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐζήτησαν μετὰ πόθου αὐτόν, δὲν θὰ στερηθοῦν, οὔτε θὰ λιγοστεύσῃ εἰς αὐτοὺς πᾶν ἀγαθόν.
12 δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου· φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς. 12 Ελάτε, λοιπόν, τέκνα μου, και ακούσατέ με. Θα σας διδάξω να σέβεσθε και να ευλαβήσθε τον Θεόν. 12 Ἔλθετε σεῖς, ποὺ εἶσθε διατεθειμένοι νὰ διδαχθῆτε ἀπὸ ἐμὲ ὡς τέκνα ἀπὸ τὸν πατέρα των, καὶ ἀκούσατε τὰς στοργικὰς συμβουλάς μου. Θὰ σᾶς διδάξω νὰ φοβῆσθε τὸν Κύριον καὶ μὲ εὐλάβειαν πολλὴν νὰ ὑπακούετε εἰς αὐτόν.
13 τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς; 13 Ποιός άνθρωπος θέλει να ζήση ζωήν καλήν και μακράν; Ποιός αγαπά να ίδη ευτυχισμένας τας ημέρας της ζωής του; 13 Ποῖος ἄνθρωπος θέλει νὰ ζήσῃ ζωὴν μακρὰν καὶ εἰρηνικὴν καὶ νὰ ἀπολαύσῃ ἡμέρας ἀνέσεως καὶ εὐτυχίας;
14 παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 14 Συ, που ποθείς και θέλεις τούτο, σταμάτησε την γλώσσάν σου από τας κακολογίας και κλείσε τα χείλη σου, ώστε να μη λαλούν δολιότητας. 14 Σύ, ποὺ ποθεῖς τοῦτο, παῦσε τὴν γλῶσσαν σου ἀπὸ κακολογίας πικρὰς καὶ κλεῖσε τὰ χείλη σου, διὰ νὰ μὴ λαλοῦν κατασκευάσματα δόλια καὶ συκοφαντικὰς πρὸς καταστροφὴν τοῦ πλησίον ἐπινοήσεις.
15 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. 15 Φυγε μακρυά από κάθε κακόν, κάμε το αγαθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου. Ζητησε την ειρήνην με τον εαυτόν σου και με τους άλλους, και επιδίωξέ την με κάθε τρόπον. 15 Ἀπομακρύνθητι ἀπὸ πᾶν εἶδος κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν γινόμενος εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους· ζήτησε νὰ ἔχῃς εἰρήνην μὲ τὸν πλησίον καὶ μὲ τὴν συνείδησίν σου, καὶ ἐπιδίωξε διὰ συνεχῶν προσπαθειῶν ὁλονὲν ἀνανεουμένων νὰ ἐπιτύχῃς αὐτήν.
16 ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. 16 Τα μάτια του Κυρίου στρέφονται με ευμένειαν προς τους δικαίους και τα αυτιά του με προσοχήν ακούουν την δέησίν των. 16 Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἐνδιαφέροντος εἶναι ἐστραμμένοι ἐπὶ τῶν δικαίων, καὶ τὰ ὦτα του εἶναι ἀνοικτὰ διὰ νὰ ἀκούσουν τὴν δέησίν των.
17 πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 17 Αντιθέτως, ωργισμένον το πρόσωπον του Κυρίου έχει στραφή εναντίον των πονηρών ανθρώπων, δια να τους εξολοθρεύση από την γην και να σβήση και αυτήν ακόμη την ανάμνησίν των. 17 Τοὐναντίον δὲ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου εἶναι ἐστραμμένον μετ’ ὀργῆς κατ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πράττουν κακὰ καὶ παράνομα ἔργα, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ ἐξαλείψῃ ἀπὸ τὴν γῆν καὶ πᾶσαν ἀνάμνησιν τοῦ ὀνόματός των.
18 ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. 18 Εκραξαν με θερμήν προσευχήν προς τον Κυριον οι δίκαιοι και ο Κυριος εισάκουσε με ευμένειαν την δέησίν των και τους απήλλαξεν από όλας τας θλίψεις των. 18 Ἐφώναξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἠκροάσθη εὐμενῶς, καὶ ἀπὸ ὅλας των τὰς θλίψεις τοὺς ἐγλύτωσε.
19 ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει. 19 Ο Κυριος είναι πλησίον, συμπαραστάτης και βοηθός, εις όλους εκείνους, που είναι συντετριμμένοι ψυχικώς από τας θλίψεις και θα σώση αυτούς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το ταπεινόν φρόνημα. 19 Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον καὶ παρὰ τὸ πλευρὸν ἐκείνων, οἵτινες εἶναι συντετριμμένοι κατὰ τὴν καρδίαν ἀπὸ τὰς θλίψεις, τὰς ὁποίας καρτερικῶς ὑπομένουν, καὶ θὰ σώσῃ ὅσους ἔχουν τεταπεινωμένον τὸ φρόνημα ἀπὸ τὴν παιδαγωγίαν τῶν ἀλλεπαλλήλων δεινῶν καὶ συμφορῶν.
20 πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος· 20 Πολλαί είναι πράγματι αι θλίψεις των δικαίων. Και από όλας αυτάς θα τους απαλλάξη ο Κυριος. 20 Πολλαὶ εἶναι αἱ θλίψεις, ποὺ θὰ δοκιμάσουν εἰς τὸν βίον των οἱ δίκαιοι, καὶ ἀπὸ ὅλας αὐτὰς θὰ τοὺς γλυτώσῃ ὁ Κύριος.
21 φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται. 21 Ο Κυριος προφυλάσσει όλα τα οστά αυτών, ώστε κανένα από αυτά να μη πάθη ουδέ την παραμικροτέραν βλάβην. 21 Ἐξωτερικαὶ καὶ ἐντελῶς ἐπιπόλαιαι θὰ εἶναι αἱ βλάβαι, τὰς ὁποίας τυχὸν τὸ σῶμα των θὰ ὑποστῇ ἐκ τῶν ταλαιπωριῶν των. Ὁ Κύριος φυλάσσει ὅλα τὰ ὀστᾶ των, ὥστε ἡ βλάβη τῶν δικαίων νὰ μὴ εἶναι βαθεῖα καὶ ἀνεπανόρθωτος. Οὔτε ἓν ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ συντριβῇ.
22 θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι. 22 Εξ αντιθέτου όμως ο θάνατος των αμαρτωλών είναι κακός και οδυνηρός. Οσοι δε μισούν τον δίκαιον θα περιπέσουν εις ολέθρια σφάλματα, δια τα οποία θα κατακριθούν και θα τιμωρηθούν από τον Θεόν. 22 Ὁ θάνατος τῶν ἁμαρτωλῶν θὰ εἶναι ἐπαίσχυντος καὶ κακὸς καὶ ἡ ἰδία αὐτῶν πονηρία θὰ συντελέσῃ τὴν κατάρρευσίν των. Καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μισοῦν τὸν δίκαιον, θὰ ἀστοχήσουν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν.
23 λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν. 23 Ο Θεός θα απαλλάξη την ζωήν των δούλων του από τους κινδύνους και δεν θα αποτύχουν εις την ζωήν των όλοι, όσοι ελπίζουν εις αυτόν. 23 Ὁ Κύριος θὰ σώσῃ τὰς ψυχὰς τῶν δούλων του καὶ κατ' οὐδένα λόγον θὰ ἀποτύχουν, οὐδὲ θὰ πέσουν ἔξω ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τὰς ἐλπίδας των εἰς αὐτόν.