Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 137 (ΡΛΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
1 (Μασ. 138) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 1 (Μασ. 138) Θα σε δοξολογήσω, Κυριε, δια τα μεγαλεία σου και θα σε ευχαριστήσω δια τας ευεργεσίας σου με όλην μου την καρδιά. Ενώπιον των αγίων αγγέλων, οι οποίοι περιβάλλουν τον θρόνον σου, θα ψάλλω ύμνον προς σέ, διότι ήκουσες και έκαμες δεκτούς όλους τους λόγους, τους οποίους προσευχόμενος σου απηύθυνα με το στόμα μου. 1 Θὰ σὲ δοξολογήσω, Κύριε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου καὶ ἐνώπιον τῶν κυκλούντων τὸν θρόνον σου ἀγγέλων θὰ ψάλω ὕμνον πρὸς σέ, διότι ἤκουσας ὅλους τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους προσευχόμενος σοῦ ἀπηύθυνα διὰ τοῦ στόματός μου.
2 προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου. 2 Θα προσκυνήσω με γυρισμένον το πρόσωπόν μου προς τον ναόν τον άγιόν σου και θα δοξολογήσω με ευγνωμοσύνης το Ονομά σου δια το έλεός σου και την φιλαλήθειάν σου, όπως αυτή κατεδείχθη εις την τήρησιν των υποσχέσεών σου. Διότι με τα καταπληκτικά έργα της μεγαλωσύνης σου απέδειξες, υπέρ παν άλλο όνομα, θαυμαστόν το άγιον Ονομά σου. 2 Θὰ προσκυνήσω ἐστραμμένος ψυχῇ καὶ σώματι πρὸς τὸν ἅγιον ναόν σου καὶ θὰ ἀνυμνήσω εὐγνωμόνως τὸ ὄνομά σου διὰ τὸ ἔλεός σου καὶ διὰ τὴν φιλαλήθειάν σου, ἡ ὁποία κατεδείχθη ἐν τῇ πιστῇ τηρήσει τῶν ὑποσχέσεών σου. Διότι ἀπέδειξας μέγα καὶ θαυμαστόν, παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον.
3 ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει σου. 3 Εις οποιανδήποτε ημέραν και αν σε επικαλεσθώ, Κυριε, κάμε δεκτήν αμέσως την προσευχήν μου. Με την ιδικήν σου δύναμιν, θα με προστατεύσης και θα μου δώσης ειρηνικήν και μακράν ζωήν. 3 Εἰς οἰανδήποτε ἡμέραν καὶ ἂν σὲ ἐπικαλεσθῶ, ἐπακοῦσόν με ἀμέσως καὶ ἄνευ ἀργοπορίας· διὰ τῆς δυνάμεώς σου πολλῆς ἐπιμελείας θὰ μὲ ἀξιώσῃς, καὶ πολὺ θὰ ἐνθαρρύνῃς τὴν ψυχήν μου.
4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός σου. 4 Ας σε δοξολογήσουν, Κυριε, όλοι οι βασιλείς της γης, διότι ήκουσαν και είδαν με τα ίδια των τα μάτια να εκπληρώνωνται όλαι αι υποσχέσεις, που είχες δώσει. 4 Ἂς σὲ ὑμνήσουν, Κύριε, οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ὅλοι, διότι ἤκουσαν ὅλους τοὺς λόγους καὶ τὰς ὑποσχέσεις τοῦ στόματός σου καὶ εἶδον πιστῶς πραγματοποιουμένας ταύτας.
5 καὶ ἆσάτωσαν ἐν ταῖς ᾠδαῖς Κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα Κυρίου, 5 Ας ψάλουν και αυτοί τας ιεράς ωδάς του Κυρίου, διότι μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. 5 Καὶ ἂς ψάλουν τὰς ᾠδὰς τοῦ Κυρίου, διότι μεγάλη εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου.
6 ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει. 6 Διότι ο Κυριος είναι μέγας και κραταιός· επιβλέπει στους ταπεινούς ανθρώπους, αλλά και τους υπερηφάνους τους διακρίνει και τους γνωρίζει από μακράν ακόμη. 6 Διότι ὑψηλὸς εἶναι ὁ Κύριος καὶ μολονότι τὸ μεγαλεῖον του εἶναι ἄφθαστον, καταδέχεται ἀπὸ τοῦ ὕψους του μετ’ ἐνδιαφέροντος νὰ ἐπιβλέπῃ τοὺς ταπεινόφρονας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑψηλόφρονας διακρίνει ἀπὸ μακράν.
7 ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με· ἐπ᾿ ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου. 7 Εάν εις την πορείαν της ζωής μου περιπέσω εις θλίψεις, συ Κυριε, θα με σώσης από τους θανασίμους κινδύνους. Εναντίον των ωργισμένων εχθρών μου ήπλωσες τα παντοδύναμα χέρια σου και με έσωσεν η ακατανίκητος δεξιά σου. 7 Ἐὰν ἐμπέσω καὶ ἀναγκασθῶ νὰ βαδίσω ἐν μέσῳ θλίψεως, θὰ μὲ διατηρήσῃς σὺ ἐν τῇ ζωῇ· κατὰ τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ μίσους τῶν ἐχθρῶν μου, ὡς ἐν τῷ παρελθόντι, οὕτω καὶ ἐν τῷ μέλλοντι θὰ ἐξαπλώσῃς προστατευτικὰς τὰς χεῖρας σου ἐπ' ἐμοῦ καὶ θὰ μὲ σώσῃ ἡ δεξιά σου.
8 Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. 8 Ο Κυριος είναι πάντοτε ο υπερασπιστής μου και αυτός θα ανταποδώση την δικαίαν τιμωρίαν υπέρ εμού εναντίον των εχθρών μου. Κυριε το ελεός σου είναι αιώνιον. Μη αδιαφορήσης δια τα έργα των χειρών σου. 8 Ὁ Κύριος θὰ μὲ ὑπερασπίσῃ καὶ θὰ ἀνταποδώσῃ εἰς τοὺς ἐχθρούς μου τὴν πρέπουσαν τιμωρίαν, ἀναλαμβάνουν τὴν προστασίαν μου· Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἶναι ἀνεξάντλητον καὶ διαμένει εἰς τὸν αἰῶνα. Μὴ παρίδῃς καὶ μὴ καταφρονήσῃς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, ἀλλὰ χάρισε τὴν σωτηρίαν εἰς ὅλους.