Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 145 (ΡΜΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
1 (Μασ. 146) ΑΙΝΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· 1 (Μασ. 146) Ω ψυχή μου, δοξολόγησε τον Κυριον! 1 Επαίνους καὶ ὕμνους ἀνάπεμπε, ὧ ψυχή μου, πρὸς τὸν Κύριον.
2 αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. 2 Θα δοξολογώ τον Κυριον καθ' όλον το διάστημα της ζωής μου. Θα ψάλλω προς αυτόν ύμνους, έως ότου ζω. 2 Θὰ αἰνῶ τὸν Κύριον καθ’ ὅλην τὴν ζωήν μου, θὰ ψάλλω ὕμνους εἰς τὸν Θεόν μου, ὅσον θὰ ὑπάρχω καὶ θὰ εἶμαι ζωντανός.
3 μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία. 3 Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναμιν να σας σώσουν. 3 Μὴ στηρίζετε τὴν πεποίθησιν καὶ ἐλπίδα σας εἰς κοσμικοὺς ἄρχοντας, εἰς υἱοὺς καὶ ἀπογόνους τῶν ἐφημέρων καὶ ἀδυνάτων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴν δύναμιν νὰ σᾶς σώσουν.
4 ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ· ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ. 4 Του καθενός από αυτούς, όσον ισχυρός και αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθη από το σώμα κατά την ώραν του θανάτου του. Και το σώμα του θα επιστρέψη εις την γην του. Κατά δε την ημέραν εκείνην του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδιά του. 4 Ἑκάστου ἐκ τούτων συντόμως θὰ ἐξέλθῃ τὸ πνεῦμα του καὶ θὰ ἐπιστρέψῃ οὗτος εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐλήφθη· κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου του θὰ χαθοῦν ὅλα τὰ σχέδια καὶ οἱ διαλογισμοί του.
5 μακάριος οὗ ὁ Θεὸς ᾿Ιακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ 5 Μακάριος όμως είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως βοηθόν του τον Θεόν του Ιακώβ και ο οποίος στηρίζει τας ελπίδας του εις Κυριον τον Θεόν του. 5 Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποίου ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι βοηθὸς τόν, ὁ ὁποῖος τὴν ἐλπίδα τὸν ἐστήριξεν ἐπὶ τὸν Κύριον, ἐπὶ τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ αὐτοῦ.
6 τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶνα, 6 Εις αυτόν, ο οποίος εδημιούργησε τον αυρανόν και την γην, την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. Αυτόν, ο οποίος τηρεί και φυλάσσει πιστώς τους λόγους και τας υποσχέσστου εις όλους τους αιώνας. 6 Ἐπὶ τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἐν αὐτοῖς, ἐπὶ τὸν παντοδυνάμου, ὁ ὁποῖος φυλάσσει καὶ τηρεῖ αἰωνίως μετὰ πάσης πιστότητος τὰς ἀληθεῖς καὶ μηδέποτε διαψευδομένας ὑποσχέσεις του,
7 ποιοῦντα κρῖμα τοῖς ἀδικουμένοις, διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι. Κύριος λύει πεπεδημένους, 7 Αυτόν, ο οποίος κάμνει δικαίαν κρίσιν και αποδίδει το δίκαιον στους αδικουμένους. Διδει τροφήν στους πεινώντας. Ο Κυριος, αυτός λύει τα δεσμά των σιδηροδεμένων αιχμαλώτων και τους δίδει την ελευθερίαν. 7 ὁ ὁποῖος ἀποδίδει δικαιοσύνην εἰς τοὺς ἀδικουμένους, δίδει τροφὴν εἰς τοὺς πεινῶντας· ὁ Κύριος λύει τοὺς ἁλυσοδέμενους ἀπελευθερώνων ἀπὸ τῆς σκληρᾶς δουλείας καὶ αἰχμαλωσίας τὸν λαόν του.
8 Κύριος σοφοῖ τυφλούς, Κύριος ἀνορθοῖ κατερραγμένους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους, 8 Ο Κυριος δίδει σοφίαν στους τυφλούς με το φως της αληθείας του. Ο Κυριος ανορθώνει τους ηθικώς και σωματικώς συντετριμμένους. Ο Κυριος αγαπά τους δικαίους. 8 Ὁ Κύριος δίδει σοφίαν εἰς τοὺς τυφλοὺς εὐαγγελιζόμενος εἰς αὐτοὺς τὴν ἀπὸ τοῦ ἠθικοῦ σκότους ἀνάβλεψιν, ὁ Κύριος ἀνορθώνει τοὺς ὑπὸ τῆς δυστυχίας καὶ ὑπὸ πάσης ἀθλιότητος συντετριμμένους, ὁ Κύριος ἀγαπᾷ τοὺς δικαίους,
9 Κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους· ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ. 9 Ο Κυριος περιφρουρεί και προστατεύει τους ξένους, αυτός θα αναλάβη υπό την προστασίαν του τα ορφανά και τας χήρας, και θα εξαφανίση τας πορείας των αμαρτωλών. 9 ὁ Κύριος φυλάσσει τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι προσειλκύσθησαν εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν πίστιν καὶ ἐν χώρα ξένη ζῶντες στεροῦνται προστατῶν καὶ φίλων· θὰ ἀναλάβῃ τὸν ὀρφανὸν καὶ τὴν χήραν ὑπὸ τὴν προστασίαν του καὶ θὰ ἐξαφανίσῃ τὰ πονηρὰ σχέδια καὶ τὰς πιεστικὰς καὶ ἐκμεταλλευτικὰς μεθόδους τῶν ἁμαρτωλῶν.
10 βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 10 Ο Κυριος θα βασιλεύση στον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις όλας τας γενεάς των γενεών. 10 Θὰ βασιλεύσῃ ὁ Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον λατρεύεις, ὦ Σιών, θὰ βασιλεύῃ καθ’ ὅλους τοὺς αἰῶνας, ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὴν ἄλλην γενεάν.