Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 128 (ΡΚΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 129) ΠΛΕΟΝΑΚΙΣ ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ ᾿Ισραήλ· 1 (Μασ. 129) Πολλές φορές και από πολύν καιρόν, όταν ακόμη ως νεαρόν έθνος ηρχίσαμεν την ζωήν μας εις την Αίγιπτον, μας επολέμησαν οι εχθροί μας. Ας το διακηρύξη αυτό ο ισραηλιτικός λαός. 1 Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς νεότητός μου, ὅτε ἤρχιζα τὴν ζωήν μου ὡς ἔθνος ἐν Αἰγύπτῳ. Ἂς ὁμολογήσῃ τοῦτο ὁλόκληρος ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαός.
2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι. 2 Πολλές φορές μας επολέμησαν οι εχθροί μας από την αρχήν της εθνικής μας ζωής και όμως δεν κατόρθωσαν να μας επιβληθούν και να μας εξοντώσουν. 2 Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἀπὸ νεότητός μου, ἀλλ’ ὅμως δὲν ἠδυνήθησαν νὰ μὲ καταβάλουν.
3 ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 3 Καθήσαντες τυραννικά επάνω μας, εσφυροκοπούσαν εις την ράχιν μας οι ασεβείς ειδωλολατρικοί λαοί και επί πολύν χρόνον επεξέτεινον την παράνομον αυτήν συμπεριφοράν. 3 Ἐπικαθήσαντες ἐπὶ τῆς ράχεως καὶ τῶν νώτων μου οἱ εἰδωλολάτραι κατακτηταὶ συνεχῶς ἐσφυροκόπουν ἐπ’ αὐτῶν, ἐπὶ μακρὰν χρόνον παρέτειναν τὰς κατ’ ἐμοῦ ἀνομίας των.
4 Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. 4 Αλλ' ο δίκαιος Κυριος κατέκοψε και εταπείνωσε τους αυχένας των αλαζονικών αμαρτωλών αυτών τυράννων μας. 4 Ἀλλ' ὁ δίκαιος Κύριος κατέκοψεν ὅλους μαζὶ τοὺς ἀλαζονικοὺς καὶ ἐπηρμένους αὐχένας τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ κατέστησεν ἡμᾶς ἐπικρατεστέρους.
5 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. 5 Ας κατεντροπιασθούν και ας στραφούν εντροπιασμένοι προς τα οπίσω όλοι εκείνοι, οι οποίοι μισούν την αγίαν Σιών, την Ιερουσαλήμ. 5 Ἂς ἐντροπιασθοῦν καὶ ἂς στραφοῦν ὀπίσω νικώμενοι κατὰ κράτος ὅλοι ὅσοι μισοῦν τὴν Σιών.
6 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη· 6 Ας γίνουν όλοι αυτοί ωσάν το χορτάρι, που φυτρώνει επάνω εις τα λιακωτά, και το οποίον, πριν κανείς το εκριζώση, ξηραίνεται μόνον του. 6 Ἂς γίνουν σὰν τὸν χόρτον, ὅστις φυτρώνει ἐπάνω εἰς τὰ δώματα καὶ τὰς στέγας καὶ ὁ ὁποῖος πρὶν ἐκσπασθῇ καὶ ἐκριζωθῇ ἀπὸ ἀνθρωπίνας χεῖρας ξηραίνεται ἀφ’ ἑαυτοῦ, διότι δὲν ἔχει βάθος.
7 οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, 7 Από αυτό το χορτάρι δεν ημπορεί ποτέ να γεμίση τα χέρια του ο θεριστής, ο οποίος θερίζει τα στάχυα, ούτε βέβαια και την αγκαλιάν του ο εργάτης, ο οποίος μαζεύει και δένει εις δεμάτια τα στάχυα. 7 Ἂς γίνουν σὰν τὸν χόρτον αὐτόν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν ἐγέμισε τὴν χεῖρα του ὁ θεριστὴς καὶ τὸν κόλπον του αὐτὸς ποὺ συλλέγει τὰ χειροβόλια.
8 καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες· εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου. 8 Ούτε οι διαβάται θα είπουν προς εκείνους οι οποίοι, τυχόν, θα εμάζευαν τα χορταράκια αυτά· η ευλογία και η ειρήνη του Θεού να είναι μαζή σας· ούτε και εκείνοι, φυσικά, θα απαντήσουν προς τους διαβάτας· Η ευλογία του Θεού μαζή σας. Εν ονόματι του Κυρίου σας ευλογούμεν και ημείς. 8 Οὔτε οἱ ἄνθρωποι οἱ περαστικοὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς· <ὥρα καλή σας, θερισταί· ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου νὰ εἶναι μαζί σας>· οὔτε ἀπήντησαν ἐκεῖνοι· <ὥρα καλὴ σας, διαβάται· σᾶς εὐλογοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου>.