Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:39
Δύση: 18:42
Σελ. 14 ημ.
293-72
13ος χρόνος, 4995η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 115 (ΡΙΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα.
1 (Μασ. 116) ΕΠΙΣΤΕΥΣΑ, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. 1 (Μασ. 116) Επίστευσα στον Θεόν, και, φωτιζόμενος από αυτήν την πίστιν, ωμίλησα την αλήθειαν και είπα· εξ αιτίας των πολλών θλίψεων εταπεινώθηκα πάρα πολύ. 1 Επίστευσα εἰς τὸν Θεόν, δι' αὐτὸ δὲ καὶ ἐξεδήλωσα δι’ ὁμολογίας τοῦ στόματός μου τὴν πλημμυροῦσαν τὴν καρδίαν μου πίστιν καὶ ἐμπιστοσύνην πρὸς αὐτόν. Ἰδοὺ δὲ τί εἶπον· Ἐγὼ ἀπὸ τοὺς σφοδροὺς πειρασμοὺς περιῆλθον εἰς πολλὴν ταπείνωσιν καὶ ἐξευτελισμόν.
2 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης. 2 Εγώ δε εις κατάστασιν εκστάσεως και αναταραχής ευρισκόμενος είπα· Καθε άνθρωπος είναι ψεύστης· εις αυτόν, λοιπόν, θα στηριχθώ η στον παντοδύναμον και αληθινόν Θεόν; 2 Εἰς τὴν ψυχικὴν δὲ ἔκστασιν καὶ ἀναισθησίαν, τὴν ὁποίαν μοῦ προεκάλεσαν τὰ πολλὰ δεινά, εἶπα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ· Πᾶς ἄνθρωπος εἶναι ψεύστης, ὕπαρξις ἄστατος καὶ σαθρά. Εἰς ἀνθρώπους λοιπὸν θὰ στηριχθῶ, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἐλπίσω;
3 τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; 3 Τι ανταποδώσω στον Κιριον δι' όλας τας ευεργεσίας τας οποίας έχει κάμει προς εμέ; 3 Εἰς τὸν Θεὸν προσέφυγα καὶ ἐπροστατεύθην. Τί νὰ ἀνταποδώσω εἰς τὸν Κύριον δι’ ἅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς προστασίας, τὰς ὁποίας ὡς νὰ μοῦ τὰς ἐχρεώστει πλουσίους ἔδωκεν εἰς ἐμέ;
4 ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 4 Θα πάρω και θα πιώ οίνον από το ποτήριον της ειρηνικής θυσίας, που του προσφέρω δια την σωτηρίαν μου, και πλήρης ευγνωμοσύνης θα αναφέρω και θα επικαλεσθώ το όνομα του Κυρίου. 4 Κατὰ τὴν εἰρηνικὴν θυσίαν, ποὺ θὰ τοῦ προσφέρω ἐπὶ τῇ διασώσει μου, θὰ λάβω ποτήριον εὐχαριστίας καὶ πλήρης εὐγνωμοσύνης θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
5 τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 5 Τα τάματα, τα οποία έχω κάμει, θα τα αποδώσω προς τον Κυριον έμπροσθεν όλου του λαού. 5 Τὰς θυσίας ποὺ ἔταξα καὶ ὑπεσχεθην εἰς τὸν Κύριον, θὰ ἐκτελέσω καὶ θὰ τοῦ τὰς προσφέρω δημοσία καὶ πανηγυρικῶς ἔμπροσθεν ὅλου τοῦ λαοῦ του.
6 τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. 6 Τιμά ο Θεός, βραβεύει και δοξάζει τους αφωσιωμένους εις αυτόν, όταν μάλιστα αποθνήσκουν δια την αγάπην και την δόξαν του. 6 Λογαριάζει πολὺ ὁ Κύριος τὸν θάνατον τῶν ἀφωσιωμένων εἰς αὐτὸν καὶ στεφανώνει δι' ἀνυπολογίστων τιμῶν τοὺς ἀποθνήσκοντας διὰ τὴν ἀγάπην του.
7 ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου, 7 Ω Κυριε, εγώ είμαι δούλος ιδικός σου, είμαι δούλος ιδικός σου, παιδί της δούλης σου. Συ έθραυσες τις αλυσίδες των μεγάλων και πολλών δεινών μου, εξ αιτίας των οποίων εκινδύνευα να αποθάνω. 7 Ὦ Κύριε, καὶ ἐγὼ εἶμαι δοῦλος σου· καὶ ἐγὼ εἶμαι δοῦλος ἰδικός σου καὶ εἶμαι υἱὸς τῆς δούλης σου, ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν στέγην σου, ὡς ἀνήκοντα ἐξ ὁλοκλήρου εἰς σέ, μὲ ἐγέννησε. Ἔσπασας τὰς ἁλύσεις καὶ τὰ δεσμὰ τῶν δεινῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐκινδύνευον νὰ ἀποθάνω.
8 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 8 Εις σε λοιπόν θα προσφέρω θυσίαν δοξολογίας δια την διάσωσίν μου και το Ονομά σου το σεδαστόν επικαλούμαι και θα επικαλούμαι. 8 Εἰς σὲ λοιπὸν καὶ ἐγὼ τώρα θὰ προσφέρω θυσίαν αἰνέσεως καὶ πλήρης εὐγνωμοσύνης θὰ σὲ ἐπικαλεσθῶ, ὅταν θὰ ὑψώνω εὐλαβῶς τὸ ποτήριον διὰ νὰ ἐκφράσω τὰς εὐχαριστίας μου εἰς τὸ ὄνομά σου.
9 τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, 9 Τα τάματά μου προς τον Κυριον θα τα εκπληρώσω εγώ δημοσία, ενώπιον όλου του λαού του, 9 Τὰ ὅσα ὑπεσχέθην ταξίματα εἰς τὸν Κύριον, ὅταν κινδυνεύων ἐπεκαλούμην τὴν βοήθειάν του, θὰ τὰ ἐκτελέσω ἐπακριβῶς ὡς χρέος ἱερὸν ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ του,
10 ἐν αὐλαῖς οἴκου Κυρίου ἐν μέσῳ σου, ῾Ιερουσαλήμ. 10 εκεί, εις τας αυλάς του ναού του Κυρίου εντός της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ. 10 προσφέρων τὰς θυσίας ποὺ ἔταξα εἰς τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἐν τῷ ναῷ, ὅστις ἔχει ἀνεγερθῇ εἰς τὸ κέντρον σου, ὦ Ἱερουσαλήμ.