Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 132 (ΡΛΒ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 133) ΙΔΟΥ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; 1 (Μασ. 133) Τι ωραιότερον η τι τερπνότερον υπάρχει, παρά το να κατοικούν αδελφοί εν αγάπη και ομονοία επί το αυτό; 1 Ιδοὺ λοιπὸν συνηνώθη τὸ ἔθνος μας ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἴμεθα ὅλοι μαζὶ ὡς μία οἰκογένεια εἰρηνικῶς συγκατοικοῦσα. Τί ὡραιότερον καὶ τί τερπνότερον ὑπάρχει παρὰ νὰ συγκατοικοῦν οἱ ὁμογενεῖς ἀδελφοὶ ὅλοι μαζί;
2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ ᾿Ααρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· 2 Είναι ωσάν το άγιον ευώδες μύρον, το οποίον εχύθη τότε εις την κεφαλήν του αρχιερέως Ααρών και καταβαίνει στον πώγωνά του, τον πώγωνα του Ααρών και φθάνει έως εις τα κράσπεδα του ενδύματός του. 2 Εἶναι ὅπως τὸ ἅγιον μύρον, τὸ ὁποῖον χυθὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀρχιερέως κατέβαινεν εἰς τὸν πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τοῦ πρώτου ἀρχιερέως, τοῦ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἀναδειχθέντος, τὸ ὁποῖον κατέβαινεν εἰς τὸ περιλαίμιον τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. Ποία εὐωδία ἐκπέμπεται καὶ ποία δαψίλεια χάριτος καὶ εὐλογίας προέρχεται ἐκ τῆς θρησκευτικῆς συναδελφώσεως τῶν πιστῶν!
3 ὡς δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος. 3 Είναι ωσάν την δρόσον του όρους Αερμών, η οποία κατεβαίνει και φθάνει ζωογόνος έως εις τα όρη Σιών. Διότι εκεί, εις την Σιών, υπεσχέθη ο Θεός την ευλογίαν του, ζωήν παντοτεινήν και ατελείωτον. 3 Εἶναι σὰν τὴν δρόσον τοῦ πρὸς βορρᾶν τῆς Παλαιστίνης ὑψουμένου ὄρους Ἀερμών, ἡ ὁποία καταβαίνει εἰς τὰ ὅρη Σιών. Διότι ἐκεῖ εἰς τὴν Σιὼν ὑπεσχέθη ὁ Κύριος τὴν εὐλογίαν, ἐκεῖ ὑπεσχέθη νὰ δώσῃ ζωὴν ἀτελεύτητον καὶ αἰωνίαν.