Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 (ΚΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· ἐξοδίου σκηνῆς.
1 (Μασ. 29) ΕΝΕΓΚΑΤΕ τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν, 1 (Μασ. 29) Σεις οι ιερείς του Κυρίου προσφέρατε προς τον Κυριον, προσφέρατε αμνούς θυσίαν προς τον Κυριον. Προσφέρατε με τας ευλαβείς αυτάς θυσίας δόξαν και τιμήν προς τον Κυριον. 1 Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον, ὦ ἄγγελοι, οἵτινες πρὸ τῶν ἀνθρώπων ἠξιώθητε νὰ εἶσθε κατὰ χάριν υἱοὶ τοῦ Θεοῦ· προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον λογικὰς καὶ πνευματικὰς θυσίας ἀρεστὰς εἰς αὐτόν, ὡς oἱ προσφερόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦ γηΐνου θυσιαστηρίου ἀμνοί, ποὺ ἐγεννήθησαν προσφάτως ἀπὸ κριοὺς ὡρίμους. Προαφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν καὶ τιμήν.
2 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. 2 Προσφέρατε προς τυν Κυριον την αρμόζουσαν στο μεγαλοπρεπές Ονομά του δόξαν. Προσκυνήσατε αυτόν εις την ιεράν αυλήν της Σκηνής του. 2 Προαφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν πρέπουσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· Κλίνατε εὐλαβῶς γόνυ καὶ προσκυνήσατε τὸν Κύριον εἰς τὸν ἐν οὐρανοῖς θρόνον του, ἔνθα καὶ αἱ ἅγιαι βασιλικαὶ αὐλαί του.
3 φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησε, Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν. 3 Φωνή Κυρίου αντηχεί επάνω από τα πυκνά, τα φορτωμένα με νερά σύννεφα. Ο μέγας και ένδοξος Θεός εξαπέλυσε τας βροντάς. Ο Κυριος υψώνεται υπεράνω από τας ανυπολογίστους ποσότητας των υδάτων, που υπάρχουν εις τα νέφη. 3 Φωνὴ Κυρίου ἀντηχεῖ ὑπεράνω τῶν εἰς πυκνὰ σύννεφα συσσωρευμένων ὑδάτων. Ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος Θεὸς ἐξαπέλυσε βροντάς. Ὁ Κύριος ὑψοῦται ὑπεράνω ἀνυπολογίστων ποσοτήτων ὕδατος ἀποθηκευμένων εἰς σύννεφα.
4 φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ, φωνὴ Κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ. 4 Φωνή Κυρίου ισχυρά! Φωνή Κυρίου ακούεται μεγαλοπρεπεστάτη. 4 Φωνὴ Κυρίου βροντᾷ ἰσχυρά· φωνὴ Κυρίου ἀκούεται μεγαλοπρεπεστάτη·
5 φωνὴ Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου 5 Φωνή Κυρίου βροντά, καθ' ον χρόνον οι κεραυνοί του συντρίβουν τα πανύψηλα κέδρα· και θα συντρίψη ο Κυριος με τους κεραυνούς του τας κέδρους του Λιβάνου. 5 Φωνὴ Κυρίου βροντᾷ συνοδεύουσα κεραυνούς, μὲ τοὺς ὁποίους συντρίβει ἐν μιᾷ στιγμῇ τὰ ὑψηλὰ καὶ πελώρια δένδρα τῶν κέδρων, καὶ θὰ συντρίψῃ ὁ Κύριος μὲ τοὺς κεραυνούς του τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.
6 καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον, καὶ ὁ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων. 6 Θα λεπτύνη και θα μεταβάλη εις σκόνιν το τεράστιον δάσος, που σκεπάζει τον Λιβανον, όπως εις σκόνιν μετέβαλε τον χρυσούν μόσχον. Αλλά ο ηγαπημένος στον Θεόν λαός του Ισραήλ εν μέσω αυτών των καταιγίδων και καταστροφών παραμένει απτόητος σαν ισχυρός νεαρός υιός του μονοκέρωτος. 6 Καὶ θὰ λεπτύνῃ τὸ καλύπτον τὸν Λίβανον τεράστιον δάσος σὰν τὸν χρυσοῦν μόσχον, ποὺ κατεσκεύασαν ἄλλοτε οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὸ Χωρήβ, καὶ ὁ ἠγαπημένος Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ τῶν καταιγίδων καὶ καταστροφῶν αὐτῶν παραμένει ἀπτόητος καὶ ἰσχυρὸς ὡς νεαρὸς ἀπόγονος ζώου, φέροντος ἐπὶ τοῦ μετώπου ἕνα κέρας, ἐπὶ τοῦ ὁποίου συγκεντρώνεται ἡ ὅλη δύναμίς του.
7 φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, 7 Η φωνή αυτή του Κυρίου, η βροντή, που έρχεται μετά την αστραπήν, διασχίζει και ανακόπτει φλόγα πυρός· 7 Φωνὴ Κυρίου βροντὴ ἰσχυρά, ἡ ὁποία ἐπακολουθεῖ εἰς τὴν ἀστραπὴν καὶ διακόπτει διὰ τῆς βροντῆς του ταύτης ὁ Κύριος τὴν φλόγα τοῦ πυρός, ἡ ὁποία ἐκπηδᾷ ἀπὸ τὰ νέφη.
8 φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Κάδης. 8 η φωνή του Κυρίου συνταράσσει την έρημον και θα συνταράξη Κυριος την έρημον Καδης. 8 Φωνὴ Κυρίου σείοντος τὴν ἔρημον καὶ θὰ σείσῃ διὰ τῆς βροντῆς ὁ Κύριος ὁλόκληρον τὴν ἔρημον τῆς Κάδης, ποὺ ἐκτείνεται κατὰ μῆκος τῆς μεσημβρινῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου.
9 φωνὴ Κυρίου καταρτιζομένη ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. 9 Αι βρονταί με την θύελλαν τρομάζουν τας εγκύους ελάφους και κινούν αυτάς εις προώρους τοκετούς. Απογυμνώνουν δάση ολόκληρα, ώστε να φαίνωνται οι γυμνοί βράχοι. Και ταύτα, εις στιγμήν κατά την οποίαν στον ναόν του Κυρίου, πάντες οι πιστοί, ήρεμοι δοξάζουν τον Θεόν. 9 Φωνὴ Κυρίου τρομάζουσα ἔγκυους ἐλάφους καὶ φέρουσα διὰ προώρου τοκετοῦ εἰς ὕπαρξιν νεαρὰς ἐλάφους. Καὶ ἀποψιλώνει μὲ τὰς βιαίας θυέλλας δάση ἀποσπῶσα τὰ φυλλώματα τῶν δένδρων καὶ ξεσκεπάζουσα τὸ πρὸ ὀλίγου καλυπτόμενον ὑπ' αὐτῶν ἔδαφος. Καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅστις ἀποτελεῖ τὸν ἀχειροποίητον αὐτοῦ ναόν, πᾶν στόμα ἀγγέλου ἀναπέμπει δόξαν πρὸς αὐτόν.
10 Κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ, καὶ καθιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. 10 Ο Κυριος έχει την κατοικίαν του στον κατακλυσμόν των υδάτων, θα καθήση μεγαλοπρεπής εν μέσω των μαινομένων στοιχείων της φύσεως, βασιλεύς αιώνιος και κυβερνήτης πάντων, εμψύχων και αψύχων. 10 Βροχὴ ραγδαία ἐπακολουθεῖ. Ἀλλ’ ὁ Κύριος ἔχει τὴν κατοικίαν του ἐν τῷ κατακλυσμῷ. Καὶ θὰ καθίσῃ ἀπρόσβλητος καὶ μεγαλοπρεπὴς ὁ Κύριος ἒν μέσῳ τῆς ραγδαίας βροχῆς καὶ τῶν μαινομένων τῆς φύσεως στοιχείων, βασιλεὺς αἰώνιος κυβερνῶν τὰ στοιχεῖα ταῦτα καὶ κατὰ τὸ θέλημά του κατευθύνων αὐτά.
11 Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, Κύριος εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ. 11 Ο Κυριος θα δώση δύναμιν στον λαόν του, κατά τας κρισίμους περιστάσεις. Ο Κυριος θα ευλογήση τον λαόν του, ώστε να ζη ειρηνικός παρ' όλας τας δυσκολίας και τας περιπετείας, που θα του δημιουργή το περιβάλλον. 11 Ὁ Κύριος δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ὄλεθρον κατὰ τοῦ λαοῦ του, ἀλλὰ θὰ δώσῃ δύναμιν καὶ προστατευτικὴν ἐνίσχυσιν εἰς αὐτόν. Ὁ Κύριος θὰ εὐλογήσῃ τὸν λαόν του, χαρίζων εἰς αὐτὸν τὴν ποθητὴν εἰρήνην.