Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150 (ΡΝ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα.
1 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· 1 Δοξολογείτε τον Κυριον εις τα άγια αυτού σκηνώματα, στον ναόν και το θυσιαστήριόν του. Αινείτε αυτόν όλοι όσοι ζήτε κάτω από το στερέωμα του ουρανού, έργον της παντοδυναμίας του. 1 Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ σκηνώμασι καὶ θυσιαστηρίοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ὅσοι εἶσθε ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ὁποῖον ἐγένετο ὑπὸ τῆς ἀνυπερβλήτου δυνάμεώς του.
2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 2 Αινείτε αυτόν δια τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του, που μαρτυρούν την παντοδυναμίαν του. Αινείτε αυτόν κατά την άπειρον αυτού μεγαλωσύνην και δόξαν. 2 Αἰνεῖτε αὐτὸν διὰ τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα τῆς ἀμέτρητου δυνάμεώς του, αἰνεῖτε αὐτὸν ὅπως ἐμπρέπει εἰς τὸ ἄπειρον ὕψος τῆς μεγαλειότητός του.
3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ· 3 Αινείτε αυτόν με τον ήχον της σάλπιγγος, αινείτε αυτόν με λύραν και κιθάραν. 3 Αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ ἱερεῖς, μὲ ἦχον σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ λευῖται, κρούοντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν.
4 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ· 4 Αινείτε αυτόν με τύμπανα και ιερούς χορούς, αινείτε αυτόν με έγχορδα και με άλλα μουσικά όργανα. 4 Αἰνεῖτε αὐτόν, ὦ τυμπανίστριαι γυναῖκες, κροτοῦσαι τύμπανον, καὶ σεῖς οἱ ἄνδρες σύροντες σεμνοπρεπῶς χορόν. Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ ἔγχορδα καὶ πνευστὰ ὄργανα.
5 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. 5 Αινείτε αυτόν με κύμβαλα που αναδίδουν γλυκείς και ωραίους ήχους, αινείτε αυτόν με κύμβαλα που αλαλάζουν. 5 Αἰνεῖτε αὐτὸν μὲ κύμβαλα λεπτότατα καὶ ἡσύχως ἠχοῦντα, αἰνεῖτε αὐτὸν καὶ μὲ κύμβαλα παταγωδῶς κροτοῦντα καὶ τοὺς θριαμβευτικοὺς ἀλαλαγμοὺς ὑπενθυμίζοντα.
6 πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. ἀλληλούϊα. 6 Καθε τι το οποίον αναπνέει, ας αινέση και ας δοξολογήση τον Κυριον. Αινείτε τον Κυριον. 6 Κάθε τι ποὺ ἔχει ζωὴν καὶ ἀναπνέει, ἂς αἰνέσῃ τὸν Κύριον. Ἀλληλούϊα. Αἰνεῖτε τὸν Θεόν.