Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 116 (ΡΙϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα.
1 (Μασ. 117) ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί, 1 (Μασ. 117) Δοξολογείτε τον Κυριον όλα τα έθνη της γης, επαινέσατέ τον όλοι οι λαοί. 1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ὅλα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί, ὑμνοῦντες τὸ μεγαλεῖον του καὶ τὴν ἄπειρον δόξαν του.
2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 2 Υμνολογήσατέ τον, διότι το έλεός του εδείχθη προς ημάς μέγα και ακατανίκητον, η δε φιλαλήθειά του και η αξιοπιστία εις τας υποσχέσστου παραμένει στους αιώνας των αιώνων. 2 Ὑμνήσατέ τον, διότι τὸ ἔλεος του ἐδείχθη πρὸς ἡμᾶς μέγα καὶ κραταιόν, κατανικῆσαν κάθε ἐμπόδιον καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καὶ ἐλεήσας ἠμᾶς ὁ Κύριος ἀπεδείχθη πιστὸς εἰς τὰς ὑποσχέσεις αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς ἐπαληθεὐσεως τούτων ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου παραμένει ἀδιάψευατος καὶ ὑπερύμνητος εἰς τοὺς αἰῶνας.