Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 (ΝΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυΐδ 1 1
2 ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ· οὐκ ἰδοὺ Δαυΐδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν; 2 2
3 (Μασ. 54) Ο ΘΕΟΣ, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με. 3 (Μασ. 54) Θεέ μου, συ που το όνομά σου είναι ευσπλαγχνία και αγαθότης, σώσε με και με την παντοδύναμον δικαιοσύνην σου κρίνε την υπόθεσίν μου. 3 Ο Θεός, διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ τὴν ἀγαθότητά σου, τὰς ὁποίας ἔκφραζει καὶ ὑπενθυμίζει εἰς τὸν καθένα μας τὸ μέγα ὄνομά σου, σῶσόν με, καὶ μὲ τὴν ἀκατανίκητον δύναμίν σου κρίνον τὴν δικαίαν ὑπόθεσίν μου καὶ προστάτευσόν με ἀπὸ τοὺς ἀδικοῦντας με ἐχθρούς.
4 ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου. 4 Ω Κυριε, άκουσε και κάμε δεκτήν την προσευχήν μου. Βαλε εις τα αυτιά σου τα λόγια του στόματός μου. 4 Ὁ Θεός, εἰσάκουσον καὶ κάμε δεκτὴν τὴν προσευχήν μου· εἰσάγαγε εἰς τὰ ὦτα σου τοὺς ἱκετευτικοὺς λόγους τοῦ στόματός μου.
5 ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν. (διάψαλμα). 5 Διότι ιδού, άνθρωποι ξένοι και εχθροί προς εμέ επανεστάτησαν εναντίον μου, και ισχυροί επεδίωξαν να αφαιρέσουν την ζωήν μου και δεν έλαβον υπ' όψιν των τον δίκαιον Θεόν. 5 Διότι ἄνθρωποι ξένοι πρὸς σὲ καὶ ἐχθροὶ ἐξηγέρθησαν καὶ ἐπανεστάτησαν κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἰσχυροί, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ κράτος τῆς βίας, ἐζήτησαν νὰ ἀφανίσουν τὴν ζωήν μου, καὶ δὲν ἔθεσαν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν των, οὐδὲ ἐλογάριασαν ὅτι ὑπάρχει Θεὸς δίκαιος καὶ ὑπερασπιστής.
6 ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι, καὶ ὁ Κύριος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. 6 Αυτοί με ενόμισαν εγκαταλελειμμένον από σέ. Ηπατήθησαν όμως, διότι ιδού, ο Θεός απ' αρχής και μέχρι σήμερον με βοηθεί. Ο Κυριος απ' αρχής και μέχρι τώρα είναι ο υπερασπιστής και προστάτης της ζωής μου. 6 Ἀλλ’ ἠπατήθησαν οἰκτρῶς, διότι ἰδού, ὅτι ὁ Θεὸς βοηθεῖ· καὶ ὁ Κύριος εἶναι ὑποστηρικτὴς καὶ προστάτης τῆς ζωῆς μου.
7 ἀποστρέψει τὰ κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου· ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐξολόθρευσον αὐτούς. 7 Αυτός και τα κακά της παρούσης περιόδου θα τα επιστρέψη και θα τα ρίψη επάνω εις τας κεφαλάς των εχθρών μου. Συ, Κυριε, ως αξιόπιστος, που είσαι εις τας υποσχέσεις σου, εξολόθρευσε τους εχθρούς μου. 7 Αὐτὸς θὰ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ ἐμὲ καὶ θὰ ρίψῃ ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου τὰ κακά, ποὺ ἐσχεδίασαν κατ’ ἐμοῦ· ἐν ὀνόματι τῆς φιλαληθείας καὶ τῆς ἀξιοπιστίας σου ἐν ταῖς ὑποσχέσεσί σου ἐξολόθρευσέ τους.
8 ἑκουσίως θύσω σοι, ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὅτι ἀγαθόν· 8 Εγώ δε με όλην μου την θέλησιν και την καρδίαν θα προσφέρω εις σε την θυσίαν μου και με ευγνωμοσύνην θα σε δοξολογήσω, διότι είσαι πανάγαθος. 8 Μὲ ὅλην μου τὴν θέλησιν καὶ προθυμίαν τῆς ψυχῆς μου θὰ σοῦ προσφέρω θυσίαν· θὰ δοξολογήσω τὸ ὄνομά σου, Κύριε, διότι εἶναι ἀγαθόν.
9 ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με, καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου. 9 Διότι και στο παρελθόν με εγλύτωσες από κάθε θλίψιν, τα δε μάτια μου είδον τον εξευτελισμόν των εχθρών μου. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνη και τώρα, Κυριε. 9 Διότι μὲ ἠλευθέρωσες ἀπὸ πᾶσαν θλῖψιν καὶ εἶδαν τὰ μάτια μου τὴν καταισχύνην καὶ τὸν ὄλεθρον ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν μου.