Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 (ΞϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ. 1 1
2 (Μασ. 67) Ο ΘΕΟΣ οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς. (διάψαλμα). 2 (Μασ. 67) Είθε, Κυριος ο Θεός, να δείξη και να στείλη προς ημάς την άπειρον ευσπλαγχνίαν του, να μας ευλογήση, να εμφανίση εις ημάς γεμάτο καλωσύνην το πρόσωπόν του και να μας ελεήση· 2 Εἴθε ὁ Κύριος νὰ δειχθῇ πρὸς ἠμᾶς οἰκτίρμων καὶ εὔσπλαγχνος καὶ νὰ εὐλογήσῃ ἡμᾶς· εἴθε νὰ ἐμφανίσῃ πλῆρες εὐμενείας τὸ πρόσωπόν του ἐφ’ ἡμῶν καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσῃ,
3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. 3 ώστε δια μέσου ημών, που απολαμβάνομεν τας ευλογίας σου, να γνωρίση όλος ο κόσμος την πορείαν της θείας σου προνοίας, και να κηρυχθή η σωτηρία σου εις όλα τα έθνη. 3 ἵνα διὰ τοῦ οὕτω εὐλογουμένου καὶ ἐλεουμένου Ἰσραὴλ γνωρίσουν οἱ ἐν τῇ γῇ κατοικοῦντες τὸν νόμον σου, ποὺ ὡς ἄλλη ὁδὸς ὁδηγεῖ πρὸς σέ, καὶ ἵνα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν λάβουν γνῶσιν τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποίαν μᾶς παρέχεις.
4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 4 Τοτε θα σε δοξολογήσουν οι λαοί, Θεέ μου. Ναι, θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί. 4 Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοὶ καὶ ἔθνη. Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ λαοί.
5 εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγήσεις. (διάψαλμα). 5 Θα πλημμυρίσουν από ευφροσύνην και αγαλλίασιν όλα τα έθνη, διότι συ ως βασιλεύς θα κρίνης τους λαούς με δικαιοσύνην και ευθύτητα και θα καθοδηγής τα έθνη ασφαλή και ειρηνικά εις τας χώρας των. 5 Ἂς εὐφρανθοῦν καὶ ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν ἔθνη εἰδωλολατρικά, διότι θὰ κρίνῃς σύ, καὶ θὰ κυβερνᾷς μὲ εὐθύτητα καὶ δικαιοσύνην τοὺς λαοὺς καὶ θὰ ὁδηγήσῃς τὰ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὡς Ποιμὴν εἰς νομὰς σωτηρίους.
6 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 6 Θα σε δοξολογήσουν, ω Θεέ, λαοί. Θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί. 6 Ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν, Θεέ, λαοὶ καὶ ἔθνη· ἂς σὲ ἐγκωμιάσουν καὶ ἂς σὲ δοξολογήσουν ἀνεξαρέτως ὅλοι.
7 γῆ ἔδωκε τὸν καρπὸν αὐτῆς· εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 7 Η γη θα δώση πλούσιον τον καρπόν αυτής. Είθε να μας ευλογήση ο Θεός, ο Θεός μας. 7 Ἡ γῆ ἔδωκεν ἄφθονον τὴν καρποφορίαν καὶ παραγωγήν της· εἴθε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεός, ὁ μόνος καὶ ἀληθὴς Θεός, τὸν ὁποῖον λατρεύομεν.
8 εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. 8 Είθε να μας ευλογήση ο Θεός. Να ευλαβηθούν δε και να λατρεύσουν αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης μέχρι και των περάτων της γης. 8 Εἴθε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Θεὸς καὶ ἂς φοβηθοῦν αὐτὸν οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν μέχρι τῶν ἐσχατιῶν της.