Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120 (ΡΚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 121) ΗΡΑ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. 1 (Μασ. 121) Από την ξένην χώραν εσήκωσα τα μάτιά μου προς τα όρη Σιών, από όπου θα έλθη η βοήθειά μου παρά του Κυρίου, δια να επαναπατρισθώ. 1 Εκ τῆς ξένης γῆς ἐστραμμένος πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ προσευχόμενος σηκώνω τοὺς ὀφθαλμούς μου πρὸς τὰ ἱερὰ ὅρη τῆς Σιών, ὅθεν θὰ μοῦ ἔλθῃ ἡ ἀναγκαιοῦσα εἰς ἐμὲ καὶ ἀναμενομένη παρ’ ἐμοῦ βοήθεια.
2 ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 Η βοήθειά μου θα έλθη από τον Κυριον, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην. 2 Ἡ βοήθειά μου ἔρχεται ἀπὸ τὸν παντοδύναμον Κύριον, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Αὐτὸς θὰ μὲ βοηθήσῃ καὶ κατὰ τὴν ἱερὰν ταύτην ἀποδημίαν, ὥστε ὑπερπηδῶν τοὺς κινδύνους τοῦ ταξειδίου νὰ φθάσω ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν.
3 μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε. 3 Είθε, ω ψυχή μου, ποτέ να μη σαλευθή το ποδί σου. Ποτέ να μη νυστάξη και αδιαφορήση δια σε ο Κυριος, ο οποίος σε φυλάσσει. 3 Εἴθε να μὴ σαλευθῇ ὁ πούς σου, ὦ ψυχή μου. Εἴθε νὰ μὴ εἰσέλθῃς εἰς πειρασμὸν καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃς τὴν θέλησίν σου νὰ ὀλισθήσῃ καὶ παρεκκλίνει εἰς τὸ κακόν, ὥστε νὰ μὴ νυστάξῃ καὶ ὁ φυλάσσων σέ.
4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. 4 Ιδού, δεν θα νυστάξη, ούτε θα κοιμηθή, ούτε θα αδιαφορήση ο Κυριος, ο οποίος περιφρουρεί τον ισραηλιτικόν λαόν. 4 Τί; Νὰ νυστάξῃ ὁ Θεός; Ἀδύνατον. Ναί, δὲν θὰ νυστάξῃ οὔτε θὰ κοιμηθῇ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ αἰώνων εἶναι ἄγρυπνος φύλαξ καὶ προστάτης τοῦ Ἰσραήλ.
5 Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου· 5 Τουναντίον, ο Κυριος θα σε περιφρουρήση ασφαλή, ω λαέ του Ισραήλ. Ο Κυριος θα είναι ο παντοδύναμος σκεπαστής και υπερασπιστής σου, ο οποίος θα ίσταται συμπαραστάτης σου εκ δεξιών σου. 5 Ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάξῃ· ὁ Κύριος θὰ πορεύεται ὡς σκέπη καὶ προστασία σου εἰς τὰ δεξιά σου.
6 ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. 6 Τοτε κατά την ημέραν ο ήλιος δεν θα σε καυματίση, ούτε η σελήνη θα σε βλάψη κατά την νύκτα. 6 Τόσην πρόνοιαν θὰ λάβῃ περὶ σοῦ ὁ φυλάσσων σὲ Κύριος, ὥστε καὶ τὴν ἡμέραν, ὅταν ὁδοιπορῇς, ὁ ἥλιος δὲν θὰ σὲ καύσῃ, οὔτε ἡ σελήνη θὰ σὲ βλάψῃ κατὰ τὴν νύκτα.
7 Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος. 7 Ο Κυριος θα σε προφυλάξη από κάθε κακόν. Θα φυλάξη την ζωήν σου ο Κυριος. 7 Ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάξῃ ἀπὸ κάθε κακόν, θὰ φυλάξῃ τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος.
8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 8 Ο Κυριος θα φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από το σπίτι σου· γενικώς την πορείαν της ζωής σου και στο παρόν και στο μέλλον. 8 Ὁ Κύριος θὰ φυλάσσῃ τὴν ἐκ τῶν ἔργων σου ἐπάνοδον καὶ εἴσοδον εἰς τὸν οἶκον σου· θὰ φυλάσσῃ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ οἴκου σου ἔξοδόν σου πρὸς μετάβασιν εἰς τὴν ἐργασίαν σου· ὅπου καὶ ἂν σταθῇς καὶ ὅπου πορευθῇς, ὁτιδήποτε ἐπιχειρήσῃς, ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάττῃ, οὐ μόνον ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰωνίως.