Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144 (ΡΜΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Αἴνεσις τοῦ Δαυΐδ.
1 (Μασ. 145) ΥΨΩΣΩ σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 1 (Μασ. 145) Θα διαλαλήσω το μεγαλείον σου, ω Θεέ μου και βασιληά μου. Θα δοξολογήσω το πάντιμον Ονομά σου πάντοτε και στον αιώνα του αιώνος. 1 Θὰ ὑμνήσω καὶ θὰ διακηρύξω τὸ ὕψος σου, ὦ Θεέ μου καὶ βασιλεῦ μου, καὶ θὰ δοξολογῶ τὸ ὄνομά σου διηνεκῶς εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
2 καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 2 Καθε ημέραν θα σε δοξολογώ και θα υμνώ το Ονομά σου, πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. 2 Καθ’ ἐκάστην ἡμέραν θὰ δοξολογῶ καὶ θὰ ὑμνῶ τὸ ὄνομά σου πάντοτε καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.
3 μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας. 3 Μέγας είναι ο Κυριος και άξιος να υμνήται πολύ, παρά πολύ, διότι η μεγαλωσύνη του είναι απεριόριστος και απροσμέτρητος. 3 Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ἄξιος να ὑμνῆται, καὶ ἡ μεγαλωσύνη του δὲν ἔχει ὅριον, ἀλλ’ εἶναι ἄπειρος καὶ ἀπεριμέτρητος.
4 γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσι. 4 Καθε ερχομένη γενεά θα υμνή σε δια τα θαυμαστά έργα σου, και οι άνθρωποι θα διακηρύττουν πάντοτε την παντοδυναμίαν σου. 4 Ὅλαι αἱ γενεαί, ἡ μία κατόπιν τῆς ἄλλης, θὰ ἀνυμνοῦν τὰ ἐν ἀπείρῳ δυνάμει καὶ σοφίᾳ συντελεσθέντα ἔργα σου καὶ θὰ διακηρύττουν τὴν παντοδυναμίαν σου.
5 τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσι καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται. 5 Την μεγαλοπρεπή λαμπρότητα της αγιότητός σου θα υμνούν και θα διηγούνται τα θαυμαστά σου έργα. 5 Τὴν μεγαλοπρεπῆ καὶ ἔκλαμπρον δόξαν τῆς ἁγιότητός σου θὰ διαλαλοῦν, καὶ τὰ ἄξια παντὸς θαυμασμοῦ εὐεργετικὰ ἔργα σου θὰ ἐκδιηγοῦνται.
6 καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσι καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται. 6 Την ακατανίκητον δύναμιν των φοβερών σου έργων εναντίον των αμετανοήτων ασεβών θα λέγουν μεταξύ των, και το απέραντον μεγαλείον σου θα διηγούνται. 6 Καὶ τὴν συντριπτικὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν πρὸς τιμωρίαν τοῦ κακοῦ μεγαλουργιῦν σου θὰ ἐξιστοροῦν, καὶ τὸ ἄπειρον μεγαλεῖον σου θὰ διηγοῦνται.
7 μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται. 7 Θα αφήνουν να εκχυθή από την καρδίαν των η ευγνώμων ανάμνησις των αναριθμήτων ευεργεσιών της καλωσύνης σου. Θα πλημμυρίζουν από αγαλλίασιν δια την δικαιοσύνην, την οποίαν συ εφαρμόζεις πάντοτε. 7 Τὴν ἀνεξάλειπτον ἀνάμνησιν τοῦ πλήθους τῶν εὐεργεσιῶν τῆς καλοκαγαθίας σου μὲ ὑπερεκχυνόμενον ἐκ τοῦ βάθους τῶν καρδιῶν των ἐνθουσιασμὸν θὰ διακηρύττουν καὶ θὰ ἀγάλλωνται διὰ τὴν δικαιοσύνην σου, ἡ ὁποία εἰς τὰς ἐν τῇ κυβερνήσει τοῦ κόσμου ἐνεργείας σου διαλάμπει.
8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος. 8 Οικτίρμων και εύσπλαγχνος είναι ο Κυριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. 8 Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων εἶναι ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
9 χρηστὸς Κύριος τοῖς σύμπασι, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 9 Αγαθός και ευεργετικός είναι ο Κυριος προς όλους γενικώς, και τα ελέη αυτού απλώνονται εις όλα τα έργα της δημιουργίας του. 9 Εὐεργετικὸς καὶ καλοκάγαθος δεικνύεται εἰς τὰ σύμπαντα ὁ Κύριος καὶ οἱ οἰκτιρμοί του ἐκτείνονται εἰς πάντα τὰ ἔργα του, εἰς ὁλόκληρον τὴν λογικὴν καὶ ἄψυχον κτίσιν του.
10 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε. 10 Ας σε δοξολογήσουν, Κυριε, όλα τα δημιουργήματά σου, προ παντός δε ας ευλογήσουν το πάντιμον Ονομά σου οι αφωσιωμένοι εις σε πιστοί. 10 Ἂς σὲ ὑμνολογοῦν εὐγνωμόνως Κύριε, ὅλα τὰ ἔργα σου, ἔμψυχά τε καὶ ἄψυχα, καὶ ἐξαιρέτως ἂς σὲ δοξολογοῦν οἱ ἀφωσιωμένοι εἰς σὲ δοῦλοι σου.
11 δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσι καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσι 11 Αυτοί θα διαλαλούν την ένδοξον βασιλείαν σου και θα διηγούνται την παντοδύναμον κυριαρχίαν σου, 11 Ἐν ταῖς δοξολογίαις των ταύταις θὰ κάνουν λόγον περὶ τῆς δόξης τῆς βασιλείας σου καὶ θὰ ὁμιλοῦν περὶ τῆς κυριαρχικῆς ἐξουσίας καὶ δυνάμεώς σου,
12 τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου. 12 δια να καταστήσουν γνωστήν στους άλλους ανθρώπους την παντοδυναμίαν σου και την ανυπέρβλητον λαμπρότητα της βασιλείας σου. 12 διὰ νὰ καταστήσουν γνωστὴν εἰς ὅλους τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀκατάλυτον κυριαρχίαν καὶ δύναμίν σου, καθὼς καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον δόξαν τῆς μεγαλοπρεπεστάτης βασιλείας σου.
13 ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 13α πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 13 Η ιδική σου βασιλεία, Κυριε, είναι βασιλεία αιωνία και η κυριαρχία σου απλώνεται εις όλας τας γενεάς. 13α Ο Κυριος είναι πιστός τηρητής των υποσχέσεών του και άμωμος εις όλα αυτού τα έργα. 13 Ἡ βασιλεία σου εἶναι βασιλεία παντοτεινὴ καὶ ἀκατάλυτος εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, καὶ ἡ κυριαρχία σου εἶναι ἀπέραντος καὶ δεσπόζει ἐπὶ πασῶν ἀνεξαιρέτως τῶν γενεῶν ζώντων καὶ θανόντων. 13α Ὁ Κύριος εἶναι ἀξιόπιστος καὶ ἀληθὴς εἰς ὅλους τοὺς λόγους καὶ τὰς ὑποσχέσείς του καὶ ἅγιος εἰς ὅλα τὰ ἔργα του.
14 ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους. 14 Ο Κυριος υποβαστάζει και στηρίζει όλους εκείνους, οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν και να συντριβούν, και ανεγείρει αυτούς, οι οποίοι έχουν πέσει και συντριβή. 14 Ὑποβαστάζει καὶ ὑποστηρίζει ὁ Κύριος ὅλους ὅσοι κινδυνεύουν νὰ καταπέσουν καὶ νὰ συντριβοῦν, καὶ ἐγείρει ὀρθίους καὶ ὑγιεῖς πάλιν ὅλους ὅσοι ἐκρημνίσθησαν καὶ συνετρίβησαν.
15 οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ. 15 Οι οφθαλμοί όλων στρέφονται με ελπίδα βοηθείας προς σέ, διότι συ δίδεις την τροφήν των στον κατάλληλον χρόνον. 15 Οἱ ὀφθαλμοὶ ὅλων πρὸς σὲ μετ’ ἐλπίδος καὶ ἐμπιστοσύνης εἶναι ἐστραμμένοι καὶ σὺ δίδεις εἰς τὴν κατάλληλον ὥραν τὴν πρὸς συντήρησιν τροφήν των.
16 ἀνοίγεις σὺ τὰς χεῖράς σου καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας. 16 Ανοίγεις συ τας παντοδυνάμους και πλουσιοδώρους χείρας σου και γεμίζεις κάθε ζωντανόν ον από όλα τα αγαθά, που του χρειάζονται. 16 Ἀρκεῖ καὶ μόνον σὺ νὰ ἀνοίξῃς τὴν πατρικὴν καὶ γενναιόδωρον χεῖρά σου καὶ χορταίνεις πᾶσαν ζῶσαν ὕπαρξιν μετ’ ἀφθονίας ἰκανοποιούσης πᾶσαν ἀνάγκην καὶ ἐπιθυμίαν της.
17 δίκαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 17 Ο Κυριος είναι δίκαιος εις όλους τους τρόπους της ενεργείας του και άμωμος και ακατηγόρητος εις όλα αυτού τα έργα. 17 Εἶναι δίκαιος ὁ Κύριος εἰς ὅλας τὰς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐνεργείας του καὶ τὰς μεθόδους τῆς προνοίας του, καθὼς εἶναι καὶ ἅγιος εἰς ὅλα ὅσα πράττει πρὸς διακυβέρνησιν συμπάσης τῆς δημιουργίας του.
18 ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ. 18 Είναι πάντοτε κοντά εις εκείνους, οι οποίοι τον επικαλούνται με πίστιν, εις όλους όσοι τον επικαλούνται με ειλικρίνειαν καρδίας. 18 Εἶναι πολὺ πλησίον ὁ Κύριος εἰς ὅλους ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται· ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται μὲ εἰλικρίνειαν καὶ ἁγνὰ ἐλατήρια.
19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν εἰσακούσεται καὶ σώσει αὐτούς. 19 Τα δίκαια θελήματα και αιτήματα αυτών, οι οποίοι τον ευλαβούνται, θα εκπληρώση ο Κυριος, θα κάμη δεκτήν την δέησιν των και θα τους σώση από τους διαφόρους κινδύνους. 19 Θὰ ἐκτελέσῃ ὁ Κύριος τὸ θέλημα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τὸν φοβοῦνται καὶ θὰ εἰσακούσῃ τὴν δέησίν των καὶ θὰ τοὺς σώσῃ.
20 φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει. 20 Περιφρουρεί και φυλάσσει ο Κυριος όλους εκείνους, οι οποίοι τον αγαπούν. Εξ αντιθέτου δε θα παραδώση στον όλεθρον όλους τους αμαρτωλούς. 20 Φρουρεῖ καὶ προφυλάττει ὁ Κύριος ὅλους ὅσοι τὸν ἀγαποῦν καὶ θὰ ἐξολοθρεύσῃ ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς.
21 αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου· καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 21 Υμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης θα λέγη το στόμα μου διαρκώς προς τον Κυριον και κάθε άλλος άνθρωπος ας δοξολογή το άγιον Ονομά του πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. 21 Διότι λοιπὸν εἶναι μέγας καὶ οἰκτίρμων καὶ χρηστὸς καὶ πιστὸς καὶ δίκαιος ὁ Κύριος, θὰ ἀναπέμπῃ ὕμνον πρὸς αὐτὸν τὸ στόμα μου καὶ ἂς δοξολογῇ πᾶσα σὰρξ τὸ ἅγιον ὄνομά του εἰς πάντας τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.