Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 134 (ΡΛΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούΐα.
1 (Μασ. 135) ΑΙΝΕΙΤΕ τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον, 1 (Μασ. 135) Υμνους και δοξολογίας συνεχώς να αναπέμπετε στο όνομα Κυρίου. Αινείτε σεις οι ιερείς, δούλοι Κυρίου, τον Κυριον. 1 Ύμνους καὶ ἐπαίνους ἀναπέμψατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· αἰνεῖτε σεῖς, οἱ ἱερεῖς καὶ λευῖται, οἱ λειτουργοῖ καὶ δοῦλοι του, τὸν Κύριον,
2 οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 2 Σεις που ίστασθε υπηρετούντες ευλαβώς στον οίκον Κυρίου, εις τας αυλάς του ναού του Θεού μας. 2 οἱ ὁποῖοι ἵστασθε καὶ ὑπηρετεῖτε εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ μας.
3 αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸς Κύριος· ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι καλόν· 3 Αινείτε τον Κυριον, διότι ο Κυριος μας είναι αγαθός, άξιος να του αναπέμπεται συνεχώς κάθε ύμνος και δοξολογία. Ψαλατε, τη συνοδεία μουσικών οργάνων, ύμνους στο Ονομά του, διότι αυτό είναι καλόν και ωφέλιμον. 3 Ὑμνολογεῖτε τὸν Κύριον, διότι ὁ Κύριος εἶναι ἀγαθὸς καὶ τοῦ ἀξίζει κάθε αἶνος καὶ ὕμνος· ψάλατε ὕμνους εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διότι τὸ νὰ ὑμνῇ τις τὸν Κύριον, συνοδεύων τοὺς ὕμνους του μετὰ μουσικῆς ἁρμονίας, εἶναι ὠψέλιμον καὶ τερπνόν.
4 ὅτι τὸν ᾿Ιακὼβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ Κύριος, ᾿Ισραὴλ εἰς περιουσιασμὸν ἑαυτῷ. 4 Ψαλατε εις αυτόν, διότι ο Κυριος ημάς τους απογόνους του Ισραήλ εξέλεξεν ως ιδικήν του περιουσίαν, ως ιδικόν του λαόν. 4 Ὑμνεῖτε καὶ ψάλατε πρὸς δόξαν του, διότι ὁ Κύριος ἐξέλεξε διὰ τὸν ἑαυτόν του ὡς λαὸν ἰδικόν του τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, τὸν λαὸν Ἰσραὴλ ἐδιάλεξε διὰ νὰ εἶναι πλοῦτος καὶ περιουσία του, ἰδιαιτέρως προνοήσας περὶ αὐτοῦ.
5 ὅτι ἐγὼ ἔγνωκα ὅτι μέγας ὁ Κύριος, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς. 5 Εγώ, ο ισραηλιτικός λαός, έχω πλέον γνωρίσει καλά και μάθει, ότι είναι μέγας ο Κυριος. Ο Κυριος ημών είναι ανώτερος από όλους τους ψευδείς θεούς. 5 Διότι ἐγὼ ὁ Ἰσραὴλ ἐξ ἰδίας πείρας ἐδιδάχθην καὶ ἔμαθον, ὅτι εἶναι μέγας ὁ Κύριος, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν εἶναι ὑπέρτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ψευδοθεούς.
6 πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσσοις· 6 Αυτός δια της παντοδυναμίας, της πανσοφίας και αγαθότητός του, εδημιούργησεν όλα όσα ηθέλησεν στον ουρανόν, εις την γην και την θάλασσαν, και εις όλα τα αβυσσαλέα βάθη των ωκεανών. 6 Ὅλα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος τὰ ἐδημιούργησε διὰ μόνου τοῦ βουλήματός του, ὅσα ὑπάρχουν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ εἰς ὅλας τὰς ἀβύσσους τῶν ὠκεανῶν.
7 ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν· ὁ ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ, 7 Αυτός είναι, ο οποίος υψώνει και κινεί τας νεφέλας από τα άκρα του ορίζοντος της γης και μετατρέπει τας αστραπάς εις βροχάς. Αυτός είναι, που βγάζει και εξαπολύει ασυγκράτητους ανέμους από τα θησαυροφυλάκιά του, εις τα οποία τους κρατεί κλεισμένους. 7 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ὑψώνει τὰς νεφέλας ἀπὸ τὰς ἐσχατιὰς τῆς γῆς, τὰς ἀστραπὰς μετατρέπει εἰς βροχήν, χωρὶς αὔτη οὔτε να θερμαίνεται ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν ἀστραπῶν, οὔτε νὰ κατασβήνῃ τοῦτο. Αὐτὸς ἐξάγει τοὺς ἀσυγκρατήτους ἀνέμους ἀπὸ τὰ θησαυροφυλάκιά του, ὅπου τοὺς κρατεῖ ἐγκεκλεισμένους, κατὰ βούλησιν ἐξαπολύων αὐτούς.
8 ὃς ἐπάταξε τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους. 8 Αυτός εκτύπησε δια θανάτου όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από πρωτοτόκου του ανθρώπου μέχρι και του ζώου. 8 Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐπάταξε διὰ θανάτου τὰ πρωτότοκα τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ τὰ πρωτότοκα τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τῶν πρωτοτόκων τοῦ κτήνους.
9 ἐξαπέστειλε σημεῖα καὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου, Αἴγυπτε, ἐν Φαραὼ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 9 Αυτός εις σέ, ω Αίγυπτε, εξαπέστειλεν ολοφάνερα σημεία και καταπληκτικά θαύματα, στον Φαραώ και εις όλους τους δούλους του Φαραώ. 9 Ἐξαπέστειλε σημεῖα καὶ καταπληκτικὰ θαύματα εἰς τὸ μέσον σου, ὦ Αἴγυπτε, εἰς τὸν Φαραὼ καὶ εἰς ὅλους τοὺς δούλους του.
10 ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς. 10 Αυτός είναι, ο οποίος εκτύπησε πολλά ειδωλολατρικά έθνη και εθανάτωσε ισχυρούς βασιλείς· 10 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος ἐπάταξεν ἔθνη εἰδωλολατρικὰ πολλὰ καὶ παρέδωκεν εἰς θάνατον βασιλεῖς ἰσχυρούς,
11 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν ᾿Αμορραίων καὶ τὸν ῍Ωγ βασιλέα τῆς Βασὰν καὶ πάσας τὰς βασιλείας Χαναάν, 11 τον Σηών βασιλέα των Αμορραίων, και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν, και άλλους βασιλείς όλων των βασιλείων της Χαναάν. 11 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων καὶ τὸν Ὢγ βασιλέα τῆς Βασάν, οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἀντεστάθησαν πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας, καθὼς καὶ εἴκοσι ἑπτὰ ἄλλους βασιλεῖς, οἵτινες κατεῖχον τοὺς θρόνους ὅλων τῶν βασιλείων τῆς Χαναάν.
12 καὶ ἔδωκε τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρονομίαν ᾿Ισραὴλ λαῷ αὐτοῦ. 12 Αυτός έδωκε την χώραν εκείνων κληρονομίαν και ιδιοκτησίαν, κληρονομίαν στον ιδικόν του λαόν τον ισραηλιτικόν. 12 Καὶ ἔδωκε τὴν χώραν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρονομίαν εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ.
13 Κύριε, τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 13 Κυριε, αλησμόνητον θα μείνη το όνομά σου στους αιώνας των αιώνων δια μέσου όλων των γενεών. 13 Κύριε, τὸ ὄνομά σου μένει ἔνδοξον καὶ ἀλησμόνητον εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ σὺ μετὰ τῶν θαυμαστῶν ἔργων τῆς Προνοίας καὶ δυνάμεώς σου θὰ μνημονεύεσαι εὐλαβῶς καὶ λατρευτικῶς ἀπὸ τῆς μιᾶς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην αἰωνίως.
14 ὅτι κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται. 14 Διότι ο Κυριος θα κυβερνά και θα διεκδική και θα υποστηρίζη τα δίκαια του λαού του και θα κάμπτεται εις τας ικεσίας αυτών. 14 Διότι θὰ κρίνῃ καὶ θὰ διεκδικήσῃ ὁ Κύριος τὰ δίκαια τοῦ λαοῦ του, καὶ διὰ τὰς παρεκτροπὰς τῶν δούλων του θὰ καταπραϋνθῇ καὶ θὰ ἐπικαμφθῇ εἰς τὰς δεήσεις των.
15 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων· 15 Εξ αντιθέτου τα είδωλα των διαφόρων ειδωλολατρικών λαών είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων χειρών. 15 Ἀντιθέτως τὰ εἴδωλα, ποὺ λατρεύουν οἱ ἐθνικοί, εἶναι ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ, μέταλλα ἄψυχα τὰ ὁποῖα κατειργάσθησαν καὶ προσέδωσαν εἰς αὐτὰ τὴν μορφὴν τοῦ εἰδώλου ἀνθρώπιναι χεῖρες.
16 στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ οὐκ ὄψονται, 16 Εχουν στόμα και δεν ημπορούν να ομιλούν, οφθαλμούς έχουν και δεν ημπορούν να ίδουν. 16 Στόμα ἔχουν, ἀλλὰ δὲν θὰ ὁμιλήσουν ποτέ, μάτια ἔχουν, ἀλλὰ δὲν θὰ ἴδουν ποτέ.
17 ὦτα ἔχουσι καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται, οὐδὲ γάρ ἐστι πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. 17 Εχουν αυτιά και δεν ημπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει αναπνοή, δείγμα ζωής, στο στόμα των. 17 Ἔχουν αὐτιά, ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ ἀκούσουν, διότι οὔτε πνοὴ ὑπάρχει εἰς τὸ στόμα των.
18 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτοῖς. 18 Ομοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι στηρίζουν την πίστιν και τας ελπίδας των εις αυτά. 18 Ὅμοιοι πρὸς τοὺς ἀψύχους τούτους καὶ ἀναισθήτους θεοὺς εἴθε νὰ γίνουν καὶ ὅλοι ὅσοι κατασκευάζουν τὰ εἴδωλα ταῦτα καὶ ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησίν των εἰς ταῦτα.
19 οἶκος ᾿Ισραήλ, εὐλογήσατε τὸν Κύριον· οἶκος ᾿Ααρών, εὐλογήσατε τὸν Κύριον. 19 Σεις όμως, Ισραηλίται, ανυμνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον. 19 Σὺ ὅμως, ὦ γένος τοῦ Ἰσραήλ, δοξολογήσατε τὸν Κύριον· ὁ οἶκος καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών, τὸ γένος τὸ ἱερατικόν, δοξολογήσατε τὸν Κύριον.
20 οἶκος Λευΐ, εὐλογήσατε τὸν Κύριον· οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, εὐλογήσατε τὸν Κύριον, 20 Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούμενοι και φοβούμενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον Κυριον. 20 Ὁ οἶκος τοῦ Λευΐ, ἡ φυλὴ ἡ ὑπηρετοῦσα ἐν τῷ ναῷ, δοξολογήσατε τὸν Κύριον· ὅσοι φοβεῖσθε τὸν Κύριον, δοξολογήσατε τὸν Κύριον.
21 εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιών, ὁ κατοικῶν ῾Ιερουσαλήμ. 21 Ευλογημένος και δοξασμένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο Κυριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ. 21 Ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν Σιών, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν αὐτῇ ἔχει τὸ κέντρον τῆς λατρείας του, ἥτις θὰ διαδοθῇ βαθμηδὸν εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον.