Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 (ϞΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Ψάλατε πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ᾆσμα νέον ποὺ νὰ ἁρμόζῃ πρὸς τὰς νέας περιστάσεις καὶ τὰς νέας πρὸς ἡμᾶς δωρεὰς τοῦ Κυρίου, διότι ἐποίησεν ἔργα θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ ὁ Κύριος· σωτηρίαν καὶ νίκην κατήγαγε πρὸς δόξαν του ἡ δεξιά του καὶ ὁ ἅγιος βραχίων του.
1 (Μασ. 98) ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. 1 (Μασ. 98) Ψαλατε προς δόξαν και τιμήν του Κυρίου νέον ύμνον, διότι νέα αξιοθαύμαστα και καταπληκτικά έργα έκαμεν ο Κυριος. Διότι έσωσε και πάλιν με την παντοδύναμον δεξιάν του τον λαόν του. Ο άγιος και παντοδύναμος βραχίων του έκαμε τα θαυμαστά αυτά έργα. 2 Κατέστησεν ὁ Κύριος περιφανῆ καὶ γνωστὴν εἰς ὅλους τὴν σωτηρίαν του, εἰς ὅλα τὰ ἔθνη ἐφανέρωσε τὴν δικαιοσύνην του, ἥτις ἐπάταξε τοὺς ἀδικούντας καὶ καταπιέζοντας τὸν λαόν του.
2 ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. 2 Ο Κυριος κατέστησε την σωτηρίαν αυτήν του λαού του γνωστήν και περιφανή ενώπιον όλων των εθνών. Ενώπιον όλων των εθνών έκαμεν επίσης ολοφάνερη την δικαιοσύνην του, η οποία τιμωρεί τους κακούς και προστατεύει τους αγαθούς. 3 Ἐνεθυμήθη τὴν περὶ ἐλέους αὐτοῦ ὑπόσχεσιν, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς τὸν Ἰακώβ, καὶ δὲν ἐλησμόνησε τὴν πιστότητα καὶ φιλαλήθειαν αὐτοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ὑποσχέσεως ταύτης χάριν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. Ὅλα τὰ πέρατα τῆς γῆς, πάντες ὅσοι κατοικοῦν εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὴν μίαν ἄκραν ἕως τὴν ἄλλην καὶ μέχρι τῶν ἐσχατιῶν της, εἶδον τὴν σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ μας.
3 ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ ᾿Ιακὼβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ· εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 3 Ενεθυμήθη την περί του ελέους υπόσχεσιν, που είχε δώσει στους απογόνους του Ιακώβ, την φιλαλήθειάν του και την πιστότητά του εις τας υποσχέσεις, που είχε δώσει στον Ισραηλιτικόν λαόν. Ολα τα έθνη, που κατοικούν έως εις τα πέρατα της γης, είδαν και εγνώρισαν την σωτηρίαν αυτήν εκ μέρους του Θεού μας. 4 Ἐπευφημήσατε μεθ’ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ μας ὁλόκληρος ἡ γῆ καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοί της, ἀναπέμψατε ᾆσμα καὶ σκιρτήσατε ἐξ ἀγαλλιάσεως καὶ ψάλατε.
4 ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε· 4 Ολοι οι άνθρωποι της οικουμένης αλαλάξατε με ενθουσιασμόν εις δόξαν του Θεού. Ψαλατε, γεμίσατε από ευφροσύνην και αγαλλίασιν, ψάλατε και υμνήσατε τον Θεόν. 5 Ψάλατε πρὸς ὕμνον τοῦ Κυρίου μὲ κιθάραν, μὲ κιθάραν καὶ μὲ μέλος φωνητικῆς ψαλμωδίας,
5 ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ· 5 Με συνοδίαν κιθάρας ψάλατε εις δόξαν του Κυρίου. Με κιθάραν και με την φωνήν σας υμνολογήσατε αυτόν. 6 Ψάλατε πρὸς ὕμνον τοῦ Κυρίου μὲ κιθάραν, μὲ κιθάραν καὶ μὲ μέλος φωνητικῆς ψαλμωδίας,
6 ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Κυρίου. 6 Με σάλπιγγας από σφυρηλατημένον μέταλλον και με σάλπιγγας κερατίνας αλαλάξατε ευλαβώς με ιερόν ενθουσιασμόν ενώπιον του βασιλέως Κυρίου μας. 7 μὲ σάλπιγγας ἐκ μετάλλου σφυρηλατημένου καὶ μὲ τὸν ἦχον σάλπιγγος κερατίνης· ἐπευφημήσατε εὐλαβῶς καὶ μεθ’ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ ἐνώπιον τοῦ βασιλεύοντος Κυρίου.
7 σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 7 Ας συγκλονισθή η θάλασσα από την χαράν και όλα τα ζώα, που υπάρχουν εις αυτήν, η γη και όλοι οι κάτοικοί της. 8 Ἂς σαλευθῇ χορεύουσα ἡ θάλασσα καὶ ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα πληροῦν καὶ γεμίζουν αὐτήν· ἂς σαλευθῇ σκιρτώσα καὶ ἡ οἰκουμένη καὶ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦν ἐν αὐτῇ.
8 ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται, 8 Οι ποταμοί ας χειροκροτήσουν με χαράν όλοι μαζή, τα όρη ας σκιρτήσουν από αγαλλίασιν, 9 Οἱ ποταμοὶ ἂς χειροκροτήσουν ὅλοι μαζί, τὰ ὅρη ἂς σκιρτήσουν ἐξ ἀγαλλιάσεως.
9 ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 9 διότι ο Κυριος έρχεται να κυβερνήση και να κρίνη την γην. Θα κρίνη δε αυτήν με δικαιοσύνην. Θα κυβερνήση τους λαούς με ευθύτητα και καλωσύνην. 10 Ὁ κόσμος ὅλος θὰ εἰρηνεύσῃ καὶ θὰ εὐτυχήσῃ. Διότι ὁ Κύριος ἔρχεται νὰ βασιλεύσῃ καὶ νὰ κρίνῃ τὴν γῆν· θὰ βασιλεύση ὁ Κύριος καὶ ὡς Κριτὴς θὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένην μὲ δικαιοσύνην καὶ τοὺς λαοὺς μετ’ ἰσότητος καὶ ἀπροσωποληψίας.