Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 (ΠΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμός. 1 1
2 (Μασ. 84) ΩΣ ΑΓΑΠΗΤΑ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. 2 (Μασ. 84) Ποσον αγαπητοί και ποθητοί είναι εις εμέ οι ιεροί χώροι του ναού σου, όπου κατοικείς συ, ο Κυριος των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων. 2 Πόσον ἀγαπητὰ εἶναι τὰ σκηνώματά σου, ὁ ναός σου δηλαδὴ καὶ ὅλοι οἱ περὶ αὐτὸν ἱεροὶ χῶροι, ὦ Κύριε τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων.
3 ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα. 3 Φλέγεται η ψυχή μου από τον πόθον, λυώνει από την επιθυμίαν να ευρεθή εις τας αυλάς του Κυρίου. Η ψυχή μου και το σώμα μου σκιρτούν από χαράν και ευφροσύνην διο· τον αληθινόν και ζώντα Θεόν. 3 Ἀπὸ μακροῦ, ἀφ’ ὅτου εἰς μακρυνάς διατρίβω χώρας, ποθεῖ σφοδρῶς καὶ ἀπὸ τὸν πόθον της τήκεται καὶ λειώνει ἡ ψυχή μου ἐπιθυμοῦσα νὰ εὑρεθῇ εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. Ἡ καρδία μου καὶ τὸ σῶμα μου μετ' ἀγαλλιάσεως πολλῆς ἐσκίρτων νὰ ἔλθουν εἰς τὸν Θεόν, ποὺ δὲν εἶναι νεκρὸς σὰν τὰ εἴδωλα, ἀλλ’ εἶναι Θεὸς ζωντανὸς καὶ ἀθάνατος.
4 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία ἑαυτῆς, τὰ θυσιαστήριά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. 4 Και αυτά τα στρουθία ευρήκαν στον ναόν σου κατοικίαν. Η τρυγών έκαμε εκεί την φωλεάν δια τους νεοσσούς της. Το θυσιαστήριόν σου ποθώ και εγώ, Κυριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. 4 Διότι ὄχι μόνον οἱ δοῦλοι σου θέλγονται εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον, ἀλλὰ καὶ τὸ στρουθίον εὗρε δι' ἑαυτὸ κατοικίαν καὶ ἡ τρυγὼν φωλεὰν δι ’ ἑαυτήν, ὅπου θὰ θέσῃ τοὺς νεοσσούς της. Ὤ! Τὰ θυσιαστήριά σου, Κύριε τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὦ βασιλεῦ μου καὶ Θεέ μου, αὐτὰ ποθῶ καὶ ἐγὼ καὶ θὰ ἤθελον νὰ ἔχω καταφύγιόν μου.
5 μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσί σε. (διάψαλμα). 5 Τρισευτυχισμένοι και ευλογημένοι είναι εκείνοι, που κατοικούν εις τας αυλάς του ναού σου, διότι αυτοί και οι απόγονοί των θα σε υμνολογούν παντοτεινά. 5 Μακάριοι εἶναι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται καὶ οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν ἐν τῷ οἴκῳ σου. Διηνεκῶς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αὐτοὶ καὶ αἱ γενεαί των θὰ σὲ ὑμνοῦν.
6 μακάριος ἀνήρ, ᾧ ἐστιν ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοί· ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο 6 Τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος, που ευρίσκεται κάτω από την κραταιάν προστασίαν σου και απεφάσισε με την καρδιά του να πραγματοποιήση ιεράν άνοδον, ευλαβή επίσκεψιν προς την Σιών. 6 Μακάριος εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει τὴν ἀντίληψιν καὶ βοήθειάν σου καὶ ὁ ὁποῖος μακρὰν τῆς Ἱερουσαλὴμ κατοικῶν ἐθεσεν εἰς τὴν καρδίαν του καὶ εἰς τὸν νοῦν του ἀπόφασιν καὶ σκοπὸν νὰ ἀναλάβῃ ἀναβάσεις καὶ ἱερὰν ἀποδημίαν εἰς τὴν ἁγίαν Σιών.
7 εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἔθετο· καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν. 7 Θα διέλθη από την κοιλάδα του κλαυθμώνος, θα ανεβή στον ιερόν τόπον της Σιών, εκεί όπου εσκόπευε να φθάση. Και ο Κυριος, που εθεσμοθέτησε τας εορτάς και τους ιερούς αυτούς τόπους, θα γεμίση με τας ευλογίας του τους προσκυνητάς. 7 Θὰ προχωρῇ οὗτος διὰ μέσου τῆς κοιλάδος τοῦ κλαυθμῶνος καὶ θὰ διαβαίνῃ μὲ πολυμόχθους πεζοπορίας τόπους χαμηλοὺς καὶ λαγκάδια καὶ ἐρήμους χωρὶς νερὸν διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον ὡς πολυπόθητον τέρμα τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας του ὥρισεν. Εἶναι μακάριος οὗτος, διότι θὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν εὐλογίας ἐκεῖνος, ὅστις ἐνομοθέτησε κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς ν’ ἀποδημοῦν οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.
8 πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ὀφθήσεται ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών. 8 Αυτοί θα πορεύωνται προς την Σιών, με νέας πάντοτε και ακμαίας δυνάμεις. Και όταν φθάσουν εκεί, θα εμφανισθή ο Θεός των Θεών και Κυριος των κυρίων εις την Σιών. 8 Οἱ εὐλαβεῖς αὐτοὶ ἀποδημηταὶ δὲν θὰ ἀποκάμουν βαδίζοντες, ἀλλ’ ὁ πόθος των θὰ δίδῃ εἰς αὐτοὺς νέας δυνάμεις. Θὰ προχωροῦν ὁλονὲν ἐνισχυόμενοι μὲ νέους βαθμοὺς καὶ μὲ αὐξανομένας δόσεις δυνάμεως, θὰ ὀφθῇ εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν τῇ Σιών.
9 Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι, ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. (διάψαλμα). 9 Κυριε και Θεέ των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων, άκουσε με ευμένειαν την προσευχήν μου, δέξαι την εις τα αυτιά σου, ω Θεέ του Ιακώβ και των απογόνων του. 9 Κύριε, ποὺ εἶσαι καὶ Θεὸς τῶν ἐν οὐρανοῖς δυνάμεων, ἔχων αὐτὰς ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγάς σου, εἰσάκουσον τὴν προσευχήν μου, πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς τὰ ὦτά σου, ὦ Θεὲ τοῦ Ἰακώβ.
10 ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἴδε, ὁ Θεός, καὶ ἐπίβλεψον εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου. 10 Ω Θεέ, συ ο οποίος είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης μας, ρίξε ένα ευμενές βλέμμα στο πρόσωπον του βασιλέως, τον οποίον συ έχρισες ως βασιλέα. 10 Ὦ Θεέ μου, σὺ ποὺ μᾶς ὑπερασπίζεις πάντοτε, ἰδέ, καὶ ἐπίβλεψον μετ’ εὐμενείας καὶ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως, τὸν ὁποῖον σὺ ἔχρισας καὶ δι’ αὐτὸ εἶναι χριστὸς ἰδικός σου. Ἀξίωσέ μας μετ’ αὐτοῦ νὰ ἀπολαμβάνωμεν τὰ θυσιαστήριά σου.
11 ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας· ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν. 11 Δι' εμέ είναι προτιμότερον να ζήσω έστω και μίαν ημέραν εις τας αυλάς του ναού σου, παρά να ζω χιλιάδας ημέρας μακράν από σε και τον ναόν σου. Εχω πλέον προτιμήσει και προτιμώ να είμαι κάπου παραπεταμένος στον ναόν του Θεού μου, παρά να κατοικώ εις πλουσίας κατοικίας αμαρτωλών ανθρώπων. 11 Διότι εἶναι προτιμοτέρα μία καὶ μόνη ἡμέρα εἰς τὰς ἁγίας αὐλάς σου, παρὰ χιλιάδες ἄλλαι ἡμέραι ποὺ περνοῦν μακρὰν ἀπὸ τὸ ἱερόν σου. Προετίμησα νὰ εἶμαι παραπεταμένος εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου καὶ να ἔχω τὴν ἐσχάτην θέσιν ἐν αὐτῷ, παρὰ νὰ κατοικῶ εἰς σκηνώματα καὶ ἀνάκτορα ἁμαρτωλῶν.
12 ὅτι ἔλεος καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ Κύριος ὁ Θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει· Κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις ἐν ἀκακίᾳ. 12 Διότι ο Κυριος και Θεός αγαπά το έλεος και την αλήθειαν, θα δώσης δε στους προσκυνούντας και πιστεύοντας εις αυτόν χάριν και δόξαν. Ο Κυριος δεν θα στερήση ποτέ τα αγαθά από εκείνους, οι οποίοι πορεύονται με αγαθότητα και απλότητα. 12 Προτιμῶ νὰ εἶμαι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖ θὰ εὑρίσκω ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς. Ὁ Κύριος ἀγαπᾷ νὰ ἐκχύνῃ τὸ ἔλες τού καὶ νὰ δεικνύεται πιστὸς καὶ ἀληθὴς εἰς τὰς ὑποσχέσεις του. Θὰ δώσῃ ὁ Θεὸς χάριν καὶ δόξαν. Ὁ Κύριος δὲν θὰ στερήσῃ τὰ ἀγαθά του εἰς ἐκείνους, ποὺ βαδίζουν καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἀκακίαν καὶ ἀγαθότητα.
13 Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ. 13 Ω Κυριε και Θεέ των δυνάμεων ουρανού και γης, τρισευτυχισμένος και ευλογημένος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει αποθέσει την ελπίδα του μετά πίστεως εις σέ. 13 Κύριε, ποὺ εἶσαι Θεὸς καὶ δεσπότης τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων, μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐλπίζει εἰς σέ.