Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 (ΡΜΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα.
1 ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 1 Ψαλατε στον Κυριον καινούργιον άσμα δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας, και ο αίνος αυτός ας ψαλή εις την συγκέντρωσιν των αφοσιωμένων δούλων του, των Ισραηλιτών. 1 Μέλψατε διὰ τοῦ στόματος εἰς τὸν Κύριον ᾆσμα νέον, τὰς νέας αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς χαρίτας ἐγκωμιάζον, καὶ ἡ αἴνεσις αὐτοῦ διὰ τοῦ νέου ᾄσματος ἂς ἀντηχήσῃ ἐν τῇ συνάξει τῶν ἀφωσιωμένων του δούλων, συνενουμένων εἰς μίαν ψυχὴν καὶ καρδίαν πρὸς ἐξύμνησιν τοῦ Κυρίου.
2 εὐφρανθήτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν. 2 Ας ευφρανθή ο ισραηλιτικός λαός δια τον Κυριον, ο οποίος ανέδειξεν αυτόν εκλεκτόν λαόν του, και οι κάτοικοι της Σιών ας ευφρανθούν, ας σκιρτήσουν από χαράν και αγαλλίασιν, διότι έχουν βασιλέα τον Θεόν. 2 Ἂς εὐφρανθῇ ὁ Ἰσραὴλ διὰ τὸν συγκροτήσαντα αὐτὸν εἰς ἔθνος ἐκλεκτὸν καὶ διὰ τὸν ποιήσαντα αὐτὸν λαὸν ἠγαπημένον του· καὶ οἱ ἔχοντες τὴν Σιὼν πνευματικὴν μητέρα ἂς σκιρτήσουν ἐξ ἀγαλλιάσεως διὰ τὸν βασιλέα των.
3 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ, 3 Ας υμνολογήσουν το Ονομά του με ιερούς ευλαβείς χορούς υπό τον ήχον τύμπανων και με την συνοδείαν κιθάρας. 3 Ἂς ὑμνήσουν τὸ ὄνομά του μὲ χορὸν ἱερὸν καὶ εὐλαβῆ, μὲ τύμπανον καὶ μὲ κιθάραν ἂς ψάλουν πρὸς δόξαν του.
4 ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ. 4 Διότι ο Κυριος έδειξε και πάλιν και δεικνύει την ευμένειάν του προς τον λαόν του. Θα δοξάση και θα χαρίση σωτηρίαν στους πράους και υπομονητικούς. 4 Διότι διὰ νέων δειγμάτων εὐνοίας ἐκδηλώσεν ὁ Κύριος τὴν εὐαρέσκειάν του εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ θὰ ὑψώσῃ τοὺς διὰ τῶν παθημάτων τῆς ἐξορίας ἐκδιδαχθέντας τὴν ὑπομονὴν καὶ πραότητα δούλους του μὲ τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ σωτηρίαν, τὴν ὀποίαν θὰ τοὺς χαρίσῃ.
5 καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν. 5 Θα καυχώνται οι αφωσιωμένοι δούλοι του δια την ένδοξον επιστροφήν των, θα πλημμυρίζουν από αγαλλίασιν δια την απελευθέρωσίν των και θα κατακλίνωνται πλήρεις χαράς και αγαλλιάσεως. 5 θὰ καυχῶνται οἱ ἀφωσιωμένοι δοῦλοι του διὰ τὴν δόξαν τῆς ἐπιστροφῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας των, καὶ θὰ ἀγάλλωνται χαρμόσυνα ᾄσματα τραγῳδοῦντες ἀκόμη καὶ εἰς τὰς κοίτας τοῦ ὕπνου των.
6 αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν 6 Αι δοξολογίαι και τα εγκώμια του Θεού των θα υπάρχουν πάντοτε, και θα απαγγέλλωνται δια του λάρυγγός των. Ταυτοχρόνως όμως αι μεγάλαι δίστομοι ρομφαίαι θα ευρίσκωνται εις τα χέρια των, 6 Τὰ ἐγκώμια, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀνυμνοῦν τὸ ὕψος καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ, θὰ ὑπάρχουν πάντοτε εἰς τὸν λάρυγγά των, καὶ εἰς τὰς χεῖρας των θὰ κρατοῦνται σπάθαι δίκοποι, αἱ ὁποῖαι μὲ δύο κόψεις θὰ κατασφάξουν τοὺς ἐχθρούς των,
7 τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς, 7 δια να αντεπεξέλθουν εναντίον των εχθρικών λαών και να τιμωρήσουν αυτούς· 7 διὰ νὰ ποιήσουν οὕτως ἐκδίκησιν μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν, τιμωρίας καὶ ποινὰς μεταξὺ τῶν λαῶν·
8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς, 8 δια να δέσουν τους βασιλείς των εθνών με σιδηρά δεσμά και τους ενδόξους άρχοντάς των με σιδερένιες χειροπέδες, 8 διὰ νὰ δέσουν μὲ σιδηρᾶς ἁλύσεις τοὺς πόδας τῶν βασιλέων των, καὶ μὲ σιδηρᾶ δεσμὰ τὰς χεῖρας τῶν ἐνδόξων ἀρχόντων των·
9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 9 ώστε να εφαρμοσθή εναντίον αυτών η γραμμένη εις τας προφητείας δικαία απόφασίς του Θεού. Και η εκτέλεσις της δικαίας αυτής αποφάσεως θα είναι μεγάλη δόξα στους αφωσιωμένους του Ιουδαίους. 9 διὰ να ἐκτελέσουν οὕτω μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν τούτων δικαίαν τοῦ Θεοῦ ἀπόφασιν καὶ κρίσιν, προωρισμένην καὶ προφητευμένην εἰς τὰς θείας Γραφάς· ἡ ἀνάθεσις δὲ καὶ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ κρίματος τούτου εἰς τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς αὐτὸν Ἰουδαίους θὰ εἶναι δόξα δι’ ὅλους αὐτούς.