Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:39
Δύση: 18:42
Σελ. 14 ημ.
293-72
13ος χρόνος, 4995η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 127 (ΡΚΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 128) ΜΑΚΑΡΙΟΙ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 1 (Μασ. 128) Τρισευτυχισμένοι είναι όλοι όσοι φοβούνται και ευλαβούνται τον Κυριον, οι οποίοι πορεύονται και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τας εντολάς του. 1 Μακάριοι εἶναι ὅλοι ὅσοι φοβοῦνται τὸν Κύριον, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν καὶ συμπεριφέρονται σύμφωνα πρὸς τὰς ἐντολάς του.
2 τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται. 2 Συ, που ευλαβείσαι τον Κυριον, θα τρώγης τους κόπους των χειρών σου, και όχι οι ξένοι και οι εχθροί σου. Είσαι καλότυχος και ευτυχισμένος, και όλα τα ζητήματά σου θα πάνε καλά. 2 Τοὺς κόπους τῶν χειρῶν σου θὰ τρώγῃς σὺ καὶ ὄχι ξένοι καὶ ἐχθροί σου. Θὰ εἶσαι εὐτυχὴς καὶ καλῶς θὰ σοῦ πηγαίνουν ὅλα.
3 ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου. 3 Η γυναίκα σου, μέσα εις τα δωμάτια του σπιτιού σου, θα είναι ωσάν την κληματαριά της αυλής σου, την γεμάτην καρπούς. Τα παιδιά σου θα παρακάθηνται ολόγυρα από την τράπεζάν σου, σαν νεόφυτα δένδρύλλια ελαιών. 3 Ἡ γυνή σου θὰ εἶναι σὰν κληματαριὰ γεμάτη καρποὺς εἰς τὴν περιοχὴν καὶ τοὺς θαλάμους τῆς οἰκίας σου στολίζουσα αὐτὴν διὰ τῆς φιλεργίας καὶ οἰκοκυροσύνης της, ἀλλὰ καὶ σκιαζομένη καὶ σκεπομένη ὑπ’ αὐτῆς. Οἱ υἱοί σου θὰ παρακάθηνται τριγύρω ἀπὸ τὴν τράπεζάν σου σὰν νεοφυτευμένα δένδρα ἀειθαλῶν καὶ εὐκάρπων ἐλαιῶν.
4 ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 4 Ιδού, έτσι θα ευλογηθή κάθε άνθρωπος, ο οποίος φοβείται και ευλαδείται τον Κυριον. 4 Ἰδοὺ πρόσεξε· κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ εὐλογῆται ὁ ἄνθρωπος, ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
5 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ ῾Ιερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· 5 Είθε, λοιπόν, σε τον φοβούμενον αυτόν, να σε ευλογήση ο Κυριος από την αγίαν Σιών, όπου ο ιερός ναός του, να ίδης και να απολαύσης τα αγαθά της Ιερουσαλήμ όλας τας ημέρας της ζωής σου. 5 Εἴθε νὰ σὲ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν Σιών, ὅπου ὑψοῦται τὸ κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος ναός του ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐκπέμπεται ἡ εὐλογία. Καὶ εὐλογούμενος εἴθε νὰ ἴδῃς τὴν εὐδαιμονίαν καὶ πρόοδον τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀπολαμβάνων ταύτην καὶ σύ, καθ’ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
6 καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 6 Είθε να ίδης τέκνα των τέκνων σου. Είθε η ειρήνη του Θεού να βασιλεύη εις ολόκληρον τον ισραηλιτικόν λαόν. 6 Εἴθε νὰ ἴδῃς τέκνα τῶν τέκνων σου. Εἴθε νὰ εὐτυχῆ ὁλόκληρος ὁ λαός μας Ἰσραήλ.