Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 (ΜΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῖς υἱοῖς Κορέ· δευτέρα σαββάτου. 1 1
2 (Μασ. 48) ΜΕΓΑΣ Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ, 2 (Μασ. 48) Μέγας είναι, ο Κυριος και άξιος να υμνολογήται ακαταπαύστως με το παραπάνω από όλους μας εις την πόλιν του και στον ιερόν λόφον της Σιών· 2 Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ ὑπεράξιος νὰ ὑμνηταὶ ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ μας, εἰς τὸ ἅγιόν του ὄρος Σιών,
3 εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου. 3 στο ασφαλώς και ακλονήτως ριζωμένον αγαλλίαμα αυτό όλου του κόσμου. Ποσον ωραία είναι τα υψώματά σου, Σιών! Μαλιστα τα προς βορράν υψωμένα πλευρά του, όπου είναι ο ναός και κάτω από αυτά η Ιερουσαλήμ, η πόλις του μεγάλου βασιλέως. 3 τὸ ὁποῖον ὡς πηγὴ τῆς εὐσεβείας καὶ ὡς τόπος τῆς λατρείας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶναι καλῶς ριζωμένον καὶ στερεωμένον ἀγαλλίαμα καὶ χαρὰ ὅλης τῆς γῆς, Ὤ! τὰ ὑψώματα τοῦ ὄρους Σιών, τὰ βόρεια πλευρά του, ὅπου ἐπὶ τοῦ λόφου Μορία ὑψοῦται ὁ ναὸς καὶ ὑποκάτω ἐκτείνεται ἡ πόλις τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἡ ἁγία Ἱερουσαλήμ.
4 ὁ Θεὸς ἐν τοῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται, ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς. 4 Ο Θεός καθιστά γνωστήν και εμφανή την παρουσίαν του στους οχυρούς πλουσίους πύργους της πόλεως, όταν προσφέρη την έγκαιρον βοήθειάν του και προστασίαν εις αυτήν. 4 Ὁ Θεὸς κάμνει γνωστὴν τὴν παρουσίαν καὶ ἀκαταγώνιστον προστασίαν του εἰς τὰ πυργωτὰ οἰκοδομήματα καὶ τὰ ἀνάκτορά της, ὅταν προσφέρῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἔγκαιρον βοήθειαν καὶ ὑποστήριξίν του.
5 ὅτι ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχθησαν, ἤλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτό· 5 Διότι ιδού, οι βασιλείς της γης συνεκεντρώθησαν από τας διαφόρους χώρας. Εισήλθον όλοι μαζή εις τα σύνορα της Ιουδαίας, έφθασαν απέναντι της Ιερουσαλήμ. 5 Διότι, ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ποὺ τρέφουν ἐχθρικὰς διαθέσεις κατ' αὐτῆς, συνήχθησαν ἀπὸ διάφορα μέρη εἰς κοινὸν στρατόπεδον καὶ διέβησαν τὰ ἰουδαϊκὰ σύνορα ὅλοι μαζί, διὰ νὰ τὴν κυριεύσουν.
6 αὐτοὶ ἰδόντες οὕτως ἐθαύμασαν, ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν, 6 Μολις όμως αντίκρυσαν την πόλιν, κατεπλάγησαν, εταράχθησαν, συνεκλονίσθησαν, 6 Ἀλλὰ μόνον εἶδον αὐτὴν ἀπὸ μακρὰν καὶ ἀπὸ τὴν θέαν τῆς κατεπλάγησαν, ἐταράχθησαν καὶ συνεκλονίσθησαν.
7 τρόμος ἐπελάβετο αὐτῶν, ἐκεῖ ὠδῖνες ὡς τικτούσης. 7 τρόμος τους κατέλαβε. Εδοκίμασαν πόνους, ωσάν εκείνους που αισθάνεται η επίτοκος γυνή. 7 Τρόμος ἐκυρίευσεν αὐτούς. Ἐκεῖ ἐνώπιον τῆς ἁγίας πόλεως κατελήφθησαν ἀπὸ ἀγωνίαν, καὶ ἀπὸ τὰς τιμωρίας, ποὺ ἐξαπέλυσε κατ’ αὐτῶν ὁ Θεός, ἐδοκίμασαν πόνους, ὁμοίους πρὸς ἐκείνους τοὺς ὁποίους ὑποφέρει ἡ γυναῖκα ὅταν γεννᾷ.
8 ἐν πνεύματι βιαίῳ συντρίψεις πλοῖα Θαρσίς. 8 Θα τους συντρίψης, συ Κυριε, με την δύναμίν σου, όπως με τον ορμητικόν άνεμον συντρίβεις τα περίφημα πλοία, τα οποία πλέουν εις την Θαρσίς, έως εις τα άκρα της Μεσογείου. 8 Ποῖος ἠμπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ εἰς σέ; Θὰ τοὺς συντρίψῃς, καθὼς μὲ τὸν βίαιον ἐξ ἀνατολῶν ἄνεμον συντρίβεις τὰ ὑπερμεγέθη πλοῖα τῆς πόλεως Θαρσίς, ποὺ κεῖται πρὸς τὰς ἀνατολικὰς ἀκτὰς τῆς Ἰσπανίας.
9 καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. (διάψαλμα). 9 Καθώς ηκούσαμεν να μας διηγούνται οι πρόγονοί μας, έτσι είδαμεν σήμερον εις την πόλιν αυτήν του Κυρίου και βασιλέως των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων, εις την πόλιν του Θεού μας. Είδομεν μεγάλα πράγματα. Ο Θεός έχει θεμελιώσει την Ιερουσαλήμ, δια να μένη ακλόνητος στον αιώνα. 9 Καθὼς ἠκούσαμεν νὰ μᾶς διηγοῦνται οἱ πατέρες μας τὰ μεγαλουργήματά σου, οὕτω καὶ εἴδομεν μὲ τοὺς ἰδικούς μας ὀφθαλμοὺς νὰ γίνεται ἐν τῇ πόλει τοῦ Κυρίου τῶν οὐρανίων δυνάμεων, ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ μας, τῇ ἁγία Ἱερουσαλήμ. Ὁ Θεὸς τὴν ἐστερέωσε ὥστε νὰ μένῃ ἀπόρθητος αἰωνίως.
10 ὑπελάβομεν, ὁ Θεός, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου. 10 Από την προσωπικήν μας πείραν εγνωρίσαμεν, ω Θεέ μας, το έλεός σου, να πραγματοποιή θαυμαστά έργα εν μέσω του λαού σου. 10 Ἐγνωρίσαμεν ἐκ πείρας καὶ ἀντελήφθημεν ἡμεῖς οἱ ἴδιοι, ὦ Θεέ, τὸ ἔλεός σου νὰ θαυματουργῇ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου.
11 κατὰ τὸ ὄνομά σου, ὁ Θεός, οὕτω καὶ ἡ αἴνεσίς σου ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς· δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιά σου. 11 Οπως το όνομά σου, ω Θεέ, είναι μέγα και φοβερόν, έτσι πρέπει και η δοξολογία σου κατά παρόμοιον τρόπον να ακουσθή έως εις τα πέρατα της γης. Η παντοδύναμος δεξιά σου είναι γεμάτη από δικαίας αμοιβάς αλλά και δικαίας τιμωρίας. 11 Ὅπως τὸ ὄνομά σου, ὦ Θεέ, εἶναι μέγα καὶ φοβερόν, οὕτω καὶ ὁ εἰς σὲ ὀφειλόμενος ὕμνος θὰ ἐξαπλωθῇ καὶ θὰ ἀντηχῇ ἕως τὰς ἐσχατιὰς τῆς γῆς. Ἡ δεξιά σου εἶναι γεμάτη ἀπὸ δικαιοσύνην καὶ ἀπονέμει πάντοτε τὸ δίκαιον εἰς ἐκείνους ποὺ ἀδικοῦνται καὶ προσβάλλονται ἀπὸ ἀδίκους ἐχθρούς.
12 εὐφρανθήτω τὸ ὄρος Σιών, ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς ᾿Ιουδαίας ἕνεκεν κριμάτων σου, Κύριε. 12 Ας ευφρανθή, λοιπόν, ο λόφος Σιών δια την προστασίαν, που απολαμβάνει εκ μέρους σου. Ας πλημμυρίσουν, Κυριε, από χαράν και αγαλλίασιν αι πόλεις της Ιουδαίας δια τας δικαίας αυτάς επί των λαών κρίσεις και αποφάσεις σου. 12 Ἂς εὐφρανθῇ ἐπὶ τῇ προστασίᾳ ταύτῃ τοῦ Κυρίου τὸ ὄρος τῆς Σιών· ἂς σκιρτήσουν ἀπὸ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν αἱ γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ θυγατέρες πόλεις τῆς Ἰουδαίας, Κύριε, διὰ τὰς δικαίας ταύτας ἐπὶ τῶν λαῶν κρίσεις σου.
13 κυκλώσατε Σιὼν καὶ περιλάβετε αὐτήν, διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς, 13 Σεις δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ περιτριγυρίσατε με χαράν την πόλιν σας, κυττάξατέ την και μετρήσατε ένα προς ένα τους πύργους, οι οποίοι με την δύναμιν του Θεού διεφυλάχθησαν ακέραιοι και σώοι. 13 Σεῖς ποὺ διὰ θαύματος ἐσώθητε, ἐξέλθετε ἀπὸ τὰ τείχη καὶ περιτριγυρίσατε τὴν λυτρωθεῖσαν ἐκ τῆς ἐπιδρομῆς Σιών. Κυττάξατέ την μὲ καύχησιν καὶ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ χορτάσατέ την μὲ τὰ ὄμματά σας. Καταμετρήσατε καὶ ἐξετάσατε ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς πύργους της. Πῶς διεφυλάχθησαν ὅλοι ἀβλαβεῖς!
14 θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ καταδιέλεσθε τὰς βάρεις αὐτῆς, ὅπως ἂν διηγήσησθε εἰς γενεὰν ἑτέραν. 14 Αναλογισθήτε την δύναμίν της και κατανοήσατε, πόσον είναι ισχυρά. Περιεργασθήτε με ακόμη μεγαλυτέραν προσοχήν ένα προς ένα τους υπερηφάνους πύργους των θησαυρών, δια να διηγηθήτε αυτά και εις την άλλην γενεάν, η οποία και θα σας διαδεχθή· 14 Συγκεντρώσατε τὸν νοῦν σας εἰς τὴν δύναμίν της καὶ κατανοήσατε πόσον εἶναι ἰσχυρά. Μοιράσατε μεταξύ σας πρὸς ἐξέτασιν τοὺς πύργους της καὶ τὰ ἀνάκτορά της καὶ περιεργάσθητε μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν τὰ διάφορα τμήματα καὶ διαμερίσματα ἐνὸς ἐκάστου ἀπὸ αὐτά, διὰ νὰ διηγηθῆτε καὶ εἰς τὴν ἄλλην γενεάν, ποὺ θὰ σᾶς διαδεχθῇ,
15 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 15 να διηγηθήτε ότι ο Θεός μας είναι εκείνος, ο οποίος έστειλε την σωτηρίαν μας. Ο Θεός μας, ο ζων στους αιώνας των αιώνων, αυτός θα μας προστατεύη και θα μας καθοδηγή δια παντός. 15 ὅτι ὁ ἐργασθεὶς τὴν θαυμαστὴν ἀπολύτρωσίν μας εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός μας καὶ τώρα καὶ μετὰ τὸν θάνατόν μας, αἰωνίως καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Αὐτὸς θὰ μᾶς ποιμάνῃ εἰς γενεᾶς γενεῶν, ἀτελευτήτως.