Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 (ΜΒ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.
1 (Μασ. 43) ΚΡΙΝΟΝ με, ὁ Θεός, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου ἐξ ἔθνους οὐχ ὁσίου· ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου καὶ δολίου ῥῦσαί με. 1 (Μασ. 43) Κυριε και Θεέ μου, συ ο δίκαιος κριτής, κάμε την δικαίαν υπέρ εμού κρίσιν σου, δίκασε την υπόθεσίν μου εναντίον ενός έθνους ανοσίου και ξένου προς σέ. Γλύτωσέ με και σώσε με από κάθε άδικον και δόλιον άνθρωπον. 1 Κάμε τὴν δικαίαν ὑπὲρ ἐμοῦ κρίσιν σου, ὦ Θεέ, ἐκδίκασον τὴν δικαίαν ὑπόθεσίν μου κατὰ ἔθνους, ποὺ δὲν ἀνήκει καὶ δὲν εἶναι ἀφωσιωμένον εἰς σέ, ἀλλ’ εἶναι ἀποξενωμένον ἀπὸ τὴν διαθήκην τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ· γλύτωσέ με καὶ σῶσέ με ἀπὸ κάθε ἄνθρωπον ἄδικον καὶ δόλιον.
2 ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς κραταίωμά μου· ἱνατί ἀπώσω με; καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν τὸν ἐχθρόν μου; 2 Διότι συ, ω Θεέ μου, είσαι η κραταιά προστασία μου και δύναμις. Διατί φαίνεται, σαν να με απώθησες από κοντά σου; Διατί με εγκατέλειψες, ώστε εγώ να διέρχομαι τας ημέρας μου σκυθρωπός και θλιμμένος, καθ' ον χρόνον με καταβαρύνει και με καταπατεί ο εχθρός μου; 2 Διότι σύ, ὦ Θεέ μου, εἶσαι ἡ κραταιὰ προστασία μου, καὶ διὰ τῆς ἰδικῆς σου βοηθείας κρατύνομαι καὶ ἀναδεικνύομαι ἰσχυρός. Διατί μὲ ἀπώθησες καὶ μὲ ἔσπρωξες ἀπὸ κοντά σου; Καὶ διατί μὲ ἐγκατέλιπες, ὥστε σκυθρωπὸς καὶ τεθλιμμένος νὰ περνῶ τὰς ἡμέρας μου, καθ' ὃν χρόνον μὲ καταπιέζει καὶ μὲ καταπατεῖ μὲ τὰς εἰρωνείας του ὁ ἐχθρός μου;
3 ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου. 3 Στείλε το λυτρωτικόν και χαρμόσυνον ιδικόν σου φως. Δείξε γρήγορα την αλήθειάν σου, τήρησε τας υποσχέσεις σου περί της σωτηρίας μου. Το ιδικόν σου φως και η αλήθειά σου με ωδήγησαν ασφαλώς και θα με φέρουν στο άγιον όρος, εις τα σκηνώματα τα ιδικά σου. 3 Ἐξαπόστειλον τὸ χαρμόσυνον φῶς τῆς ἐπισκέψεως καὶ βοηθείας σου, ποὺ θὰ μὲ βγάλῃ ἀπὸ τὸ σκότος τῆς δυστυχίας μου. Δεῖξε γρήγορα καὶ τὴν φιλαλήθειάν σου, ἡ ὁποία θὰ φανερωθῇ ἀψευδὴς διὰ τῆς τηρήσεως τῶν ὑποσχέσεών σου. Τὸ φῶς τῆς βοηθείας σου καὶ ἡ πιστότης σου καὶ ἡ φιλαλήθειά σου ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις σου, αὐτὰ θὰ μὲ ὁδηγήσουν ἀσφαλῶς καὶ θὰ μὲ φέρουν εἰς τὸ ἅγιον ὄρος σου Σιὼν καὶ εἰς τὰ ἐπ’ αὐτοῦ σκηνώματά σου.
4 καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸν Θεὸν τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά μου· ἐξομολογήσομαί σοι ἐν κιθάρᾳ, ὁ Θεός, ὁ Θεός μου. 4 Θα εισέλθω στο θυσιαστήριον του Θεού μου, θα παρουσιασθώ προς τον Θεόν μου, ο οποίος ευφραίνει και ανακαινίζει την νεότητά μου. Θα σε δοξολογήσω με ύμνους κιθάρας, ω Κυριέ μου και Θεέ μου. 4 Καὶ θὰ εἰσέλθω εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος εὐφραίνει τὴν ὕπαρξίν μου καὶ μὲ τὰ σκιρτήματα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς ποὺ θὰ μοῦ μεταδίδη, θὰ μὲ κάμῃ καὶ πάλιν νέον. Θὰ σὲ ἀνυμνήσω μὲ κιθάραν, ὦ Θεέ μου, ποὺ μόνον σὲ προσκυνῶ καὶ λατρεύω καὶ σὲ ἔχω Θεὸν ἰδικόν μου.
5 ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου; καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου καὶ ὁ Θεός μου. 5 Λοιπόν, διατί, ω ψυχή μου, είσαι περίλυπος; Διατί με συνταράσσεις και με συγκλονίζεις; Στήριξε τας ελπίδας σου στον Θεόν, διότι αυτός ασφαλώς θα έλθη βοηθός σου, και τότε θα δοξολογήσω αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία μου και ο Θεός μου. 5 Διατί εἶσαι γεμάτη ἀπὸ λύπην, ὦ ψυχή μου; Καὶ διατί μὲ ταράσσεις καὶ μὲ συγκλονίζεις ὁλόκληρον; Στήριξον τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν, διότι ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὐχαριστήσω καὶ θὰ δοξολογήσω αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς προσωπικότητάς μου καὶ ὁ Θεός μου.