Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 124 (ΡΚΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 125) ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν ῾Ιερουσαλήμ. 1 (Μασ. 125) Αυτοί που έχουν στηρίξει την πεποίθησιν των εις τον Κύριον, ομοιάζουν προς το ακλόνητον όρος της Σιών, διότι όπως εκείνο, έτσι και ο κάθε κάτοικος της Ιερουσαλημ, που πιστεύει εις τον Θεο, ποτέ δεν θα κλονισθή. 1 Όσοι ἔχουν στηρίξει τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησίν των ἐπὶ τοῦ Κυρίου, ὁμοιάζουν πρὸς τὸ στερεῶς θεμελιωμένον ἐν τῇ γῇ καὶ μεγαλοπρεπῶς ὑψούμενον ὄρος τῆς Σιών. Δὲν θὰ σαλευθῇ ποτὲ εἰς τὸν αἰῶνα ὁ μετ’ εὐλαβείας καὶ στερρᾶς πεποιθήσεως εἰς τὸν Θεὸν κατοικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ.
2 ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 2 Όπως γύρω από την Ιερουσαλήμ υπάρχουν λόφοι, οι οποίοι την προασπίζουν από τας επιδρομάς των εχθρών, έτσι και ο Κύριος ως ακατανόκητον όπλον ευρίσκεται γύρω από τον λαόν του, προστατεύων αυτόν εις τους αιώνας των αιώνων. 2 Ὅπως ὅρη περικυκλώνουν τὴν Ἱερουσαλήμ, οὕτω καὶ ὁ Κύριος διὰ τῆς θείας προστασίας καὶ κηδεμονίας του θὰ περικυκλώνῃ καὶ θὰ περιφράττῃ τὸν εὐσεβῆ λαόν του, οὐ μόνον ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα.
3 ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. 3 Δεν θα επιτρέψη ο Κύριος να πίπτη βασανιστική και τυραννική η ράβδος και η εξουσία των αμαρτωλών εναντίον της κληρονομίας των δικαίων Ισραηλιτών. Και τούτο, δια να μη σκανδαλισθούν οι δίκαιοι από τον θρίαμβον του κακού και απλώσουν και αυτοί τα χέρια των εις έργα παρανομίας. 3 Διότι δὲν θὰ ἀφήσῃ ἀτελευτήτως τὴν ράβδον καὶ τὸ βασιλικὸν σκῆπτρον τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐθνικῶν ἐπὶ τῆς κληρονομίας τῶν δικαίων, ἵνα μὴ παρακινηθοῦν εἴτε ἐκ τοῦ κακοῦ παραδείγματος τῶν κατακτητῶν, εἴτε ἐξ ἀπελπισίας διὰ τὴν παρατεινομένην ἐγκατάλειψιν, νὰ ἀπλώσουν καὶ αὐτοὶ τὰς χεῖρας των εἰς ἔργα παράνομα καὶ χάνοντες τὴν πίστιν των οἱ δίκαιοι νὰ αὐτομολήσουν πρὸς τοὺς ἐθνικούς.
4 ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ· 4 Δείξε και στείλε, Κύριε, τα αγαθά σου εις τους αγαθούς ανθρώπους, εις αυτούς που έχουν ειλικρινή και άδολον την καρδίαν. 4 Ἀγαθοποίησον καὶ εὐεργέτησον, Κύριε, τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς ἔχοντας εὐθεῖαν καὶ ἀπονήρευτον τὴν καρδίαν.
5 τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 5 Αυτούς όμως, οι οποίοι παρεκκλίνουν εις τους διεστραμμένους δρόμους της πονηρίας, θα εξολοθρεύση ο Κύριος, μαζή με τους εργαζομένους την ανομίαν. Είθε να βασιλεύη η ειρ'ηνη εις τον λαόν του Ισραήλ. 5 Αὐτοὺς δέ, οἱ ὁποῖοι παρεκκλίνουν καὶ λοξοδρομοῦν εἰς σκολιοὺς καὶ διεστραμμένους δρόμους, θὰ ἐξολοθρεύσῃ ὁ Κύριος ὁμοῦ μὲ τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν. Εἴθε νὰ εἶναι εἰρήνη εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ εἴθε οὗτος νὰ εὐτυχῇ.