Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 (ΟΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Εἰς Σαλωμών.
1 (Μασ. 72) Ο ΘΕΟΣ, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως 1 (Μασ. 72) Ω Θεέ μου, δώσε στον βασιλέα και στον διάδοχον αυτού, υιόν του βασιλέως, την σύνεσιν και την σοφίαν, 1 Δῶσε, ὦ Θεέ μου, εἰς τὸν βασιλέα τὴν ἱκανότητα νὰ κρίνῃ καὶ νὰ δικάζῃ σύμφωνα πρὸς τὸν νόμον σου καὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως ἀνάδειξέ τον δίκαιον, ὅπως εἶσαι σύ,
2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει. 2 ώστε να κρίνη και να απονέμη το δίκαιον σύμφωνα με την ιδικήν σου δικαιοσύνην. Δος του σοφίαν, δια να κρίνη δικαίως τον λαόν σου και να υπερασπίζη τους αδυνάτους και αδικουμένους εις τας διαφόρους δίκας. 2 διὰ νὰ κρίνῃ καὶ δικάζῃ τὸν λαόν σου μετὰ δικαιοσύνης, καὶ τοὺς πτωχοὺς οἵτινες ἐν ταπεινώσει ἐλπίζουν εἰς σέ, νὰ τοὺς κρίνῃ μὲ εὐθεῖαν σκέψιν καὶ κρίσιν.
3 ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην. 3 Με την ιδικήν σου αγαθότητα και παντοδυναμίαν ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνην δια τον λαόν σου και εις τα βουνά ας φυτρώση η δικαιοσύνη. 3 Ὑπὸ τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἀπροσωπόληπτον βασιλείαν του ἂς ἀναλάβουν καὶ ἂς καρποφορήσουν τὰ ὅρη εἰρήνην ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σου καὶ τὰ βουνὰ δικαιοσύνην, ἵνα οὕτως ἀπολαύσῃ ἡσυχίαν καὶ ἀσφάλειαν ὁλόκληρος ἡ χώρα ἡ ὑπὸ τῶν ὀρέων καὶ τῶν βουνῶν ὑπονοουμένη.
4 κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην 4 Ο προτυπούμενος από τον βασιλέα βασιλεύς Μεσσίας θα αποδώση το δίκαιον στους πτωχούς και καταφρονημένους ανθρώπους του λαού. Θα τους σώση από την αδικίαν και θα ταπεινώση τους ψευδολόγους και τους συκοφάντας. 4 Θὰ κρίνῃ ὁ προτυπούμενος ὑπὸ το υἱοῦ τοῦ βασιλέως Μεσσίας ἀπροσωπολήπτως καὶ δικαίως τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ, καὶ θὰ σώσῃ τὰ τέκνα αὐτῶν ποὺ διατελοῦν εις ἀνάγκας καὶ εἰς ἀθλιότητα, καὶ θὰ ταπεινώσῃ κάθε ψευδολόγον καὶ ἐκβιαστήν.
5 καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν. 5 Και θα συμπαραμείνη ζων και βασιλεύων αιωνίως λαμπρός, όπως ο ήλιος, θα προηγήται και θα υπερέχη από την σελήνην εις δόξαν εις τας γενεάς των γενεών. 5 Καὶ θὰ συμπαραμείνῃ ζῶν καὶ βασιλεύων αἰωνίως, ὅπως ὁ ἥλιος, καὶ θὰ προηγῆται ἀπὸ τὴν σελήνην καὶ θὰ ὑπερέχῃ ἀπὸ αὐτὴν εἰς ἔνδοξον διάρκειαν καὶ κυριαρχίαν ἐπὶ γενεᾶς γενεῶν.
6 καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν. 6 Ο βασιλεύς Μεσσίας θα κατεβή από τον ουρανόν αθορύβως, όπως η βροχή, η οποία πίπτει επάνω στο ποκάρι των μαλλιών, ευεργετικός όπως η ποτιστική βροχή η ποτίζουσα την γην. 6 Θὰ καταβῇ ἐπὶ τῆς γῆς ἐμποτίζων αὐτὴν μὲ τὴν γλυκεῖαν καὶ ἐπιθυμητὴν δρόσον τῶν εὐλογιῶν, ὅπως ἡ βροχὴ ἐπὶ τοῦ μαλλίου ποὺ πρὸ ὀλίγου ἐκουρεύθη καὶ ἐτυλίχθη εἰς ποκάριον, τὸ ὁποῖον εὐθὺς ἀπορροφᾷ πᾶσαν ὑγρασίαν, καὶ ὅπως ἡ σταγὼν ποὺ πίπτει μία μία ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὐτοστιγμεῖ ἀπορροφάται ὑπ’ αὐτῆς.
7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη. 7 Από την πνευματικήν δε αυτήν γλυκείαν άρδευσιν θα αναβλαστήση και θα ανθίση επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη πλουσία και ατελείωτος, μέχρις ότου κατά την συντέλειαν του κόσμου λάβη τέλος η σελήνη. 7 Ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ πνευματικῆς ἀρδεύσεως θὰ ἀναβλαστήσῃ καὶ θὰ ἀνθήσῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη ἄφθονος καὶ βαθεῖα, μέχρις οὗ κατὰ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου ἐκλείψῃ ἡ σελήνη.
8 καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης. 8 Αυτός θα κατακυριεύση ολόκληρον την γην από τον ένα ωκεανόν έως τον άλλον και από τους μεγάλους ποταμούς έως εις τα πέρατα της οικουμένης. 8 Καὶ θὰ κατακυριεύσῃ ὁλόκληρον τὴν γῆν ἀπὸ τὸν ἕνα ὠκεανὸν ἕως τὸν ἄλλον ὠκεανὸν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων ποταμῶν μέχρις αὐτῶν τῶν ἐσχατιῶν τῆς οἰκουμένης.
9 ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσι. 9 Ενώπιόν του θα προσπέσουν, δια να τον προσκυνήσουν, Αιθίοπες. Οι δε εχθροί αυτού, ταπεινωμένοι και συντετριμμένοι, θα κύψουν την κεφαλήν και με την γλώσσαν των θα γλείψουν χώμα. 9 Ἐνώπιόν του θὰ προσπέσουν, διὰ να τὸν προσκυνήσουν καὶ τοῦ προσφέρουν τὸν φόρον τῆς ὑποτελείας των καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγριοι καὶ μαῦροι, καὶ οἱ ἐχθροί του θὰ κόψουν τὴν κεφαλήν των μέχρι τοῦ ἐδάφους καὶ θὰ γλείψουν διὰ τῆς γλώσσης χῶμα.
10 βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ νῆσοι δῶρα προσοίσουσι, βασιλεῖς ᾿Αράβων καὶ Σαβᾶ δῶρα προσάξουσι. 10 Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσίς και αι νήσοι, που είναι διάσπαρτοι ανά την Μεσόγειον, θα προσφέρουν εις αυτόν ως φόρον υποτελείας δώρα. Το ίδιον θα πράξουν και οι βασιλείς της Αραβίας, όπως επίσης και της Σαβά. 10 Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἱσπανικῆς πόλεως Θαρσὶς καὶ αἱ κατὰ τὴν Μεσόγειον νῆσοι θὰ προσφέρουν εἰς αὐτὸν δῶρα ὡς φόρον ὑποτελείας, τὸ αὐτὸ δὲ θὰ πράξουν καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας καὶ τῆς πρωτευούσης τῆς Αἰθιοπίας Σαβᾶ, ἡ ὁποία ὀνομάζεται καὶ Μερόπη.
11 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ. 11 Θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης, και όλα τα έθνη θα υποταχθούν και θα δουλεύσουν εις αυτόν. 11 Καὶ θὰ προσκυνήσουν αὐτὸν ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅλα τὰ ἔθνη θὰ ὑποδουλωθοῦν εἰς αὐτόν.
12 ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ δυνάστου καὶ πένητα, ᾧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός. 12 Τούτο δέ, διότι αυτός θα γλυτώση τον πτωχόν από τον ισχυρόν που τον καταπιέζει, όπως επίσης τον αδύνατον και περιφρονημένον, στον οποίον δεν υπήρχε κανείς βοηθός. 12 Διότι εἶναι ἤδη γεγονὸς τετελεσμένον, ὅτι θὰ γλυτώσῃ τὸν πτωχὸν ἀπὸ τὸν καταπιέζοντα αὐτὸν ἰσχυρόν, καθὼς καὶ τὸν ἄθλιον, ὁ ὁποῖος στερεῖται παντὸς βοηθοῦ.
13 φείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει. 13 Θα σπλαγχνισθή τον πτωχόν και τον πένητα και θα σώση την ζωήν όλων εκείνων, οι οποίοι ευρίσκονται εις στέρησιν και αδυναμίαν. 13 θὰ λυπηθῇ καὶ θὰ εὐσπλαγχνισθῇ τὸν πτωχὸν καὶ ἄθλιον καὶ θὰ σώσῃ τὴν ζωὴν τῶν στερουμένων παντὸς πόρου καὶ βοηθείας.
14 ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτῶν. 14 Θα γλυτώση από την τοκογλυφίαν και την αδικίαν την ζωήν των και θα είναι έντιμον και προσκυνητόν το Ονομά του εις αυτούς. 14 Θὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν τοκογλυφίαν καὶ ἀπὸ τὴν ἀδικίαν τὰς ψυχάς των καὶ θὰ εἶναι ἔντιμον καὶ προσκυνητὸν τὸ ὄνομά του εἰς αὐτούς.
15 καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς ᾿Αραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διαπαντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν. 15 Θα ζήση αυτός μεγαλειώδη ατέρμονα ζωήν. Εις αυτόν θα δοθή ο χρυσός της Αραβίας, και οι πιστοί του θα προσεύχωνται υπέρ της βασιλείας αυτού πάντοτε. Ολας τας ημέρας των θα τον δοξολογούν και θα τον υμνούν. 15 Καὶ θὰ ζήσῃ καὶ θὰ δοθῇ εἰς αὐτὸν ὡς φόρος ὑποτελείας ἀπὸ τὸν χρυσὸν τῆς Ἀραβίας καὶ θὰ προσευχηθοῦν ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός του ἀπαύστως, κατὰ πᾶσαν ἡμέραν θὰ τὸν εὐλογοῦν καὶ θὰ τὸν δοξολογοῦν.
16 ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων· ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς. 16 Θα είναι αυτός βεβαία ελπίς και σταθερόν στήριγμα όλων, που κατοικούν εις την γην μέχρι και αυτών, που ευρίσκονται εις τας κορυφάς των ορέων. Οι καρποί της δικαίας αυτού διοικήσεως θα στοιβάζωνται ολονέν άφθονοι, ώστε να υπερκαλύψουν και αυτόν ακόμη τον Λιβανον. Οι πιστοί θα αυξηθούν, θα πλημμυρίσουν τας πόλεις, θα ανθίσουν και θα καρποφορήσουν, όπως το χορτάρι πλημμυρίζει την γην στον κατάλληλον καιρόν. 16 Σῖτος, ποὺ εἶναι τὸ στήριγμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ὑπάρχῃ ἄφθονος εἰς τὴν γῆν, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων. Θὰ αὐξηθῇ ὁ καρπὸς τοῦ στηρίγματος τούτου τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς παραπάνω ἀπὸ τὸν πανύψηλον Λίβανον, καὶ ὡς ἄνθη θὰ ἀναθάλουν ἀπὸ τὰς πόλεις τὰ ἐν αὐταῖς γεννώμενα τέκνα δροσερὰ καὶ πολυάριθμα σὰν τὸν χόρτον τῆς γῆς.
17 ἔσται τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμένει τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν. 17 Θα είναι το Ονομά του ένδοξον και ευλογημένον εις όλους τους αιώνας. Αιωνίως ένδοξον και άσβεστον, περισσότερον από τον λαμπρόν ήλιον. Δι' αυτού θα απολαύσουν τας ευλογίας του Θεού όλαι αι φυλαί της γης, όλα τα έθνη θα τον επαινούν και θα τον μακαρίζουν. 17 Θὰ εἶναι τὸ ὄνομά του ἔνδοξον καὶ εὐλογημένον εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· θὰ διαμένῃ αἰωνίως ἔνδοξον καὶ ἄσβεστον καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον λαμπρὸν τὸ ὄνομά του. Καὶ δι’ αὐτοῦ θὰ ἀπολαύσουν τὰς εὐλογίας τοῦ οὐρανοῦ ὅλαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, ὅλα τὰ ἔθνη θὰ τὸν ἐπευφημοῦν καὶ θὰ τὸν μακαρίζουν.
18 εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος, 18 Ευλογητός είναι ο Κυριος ο Θεός, ο οποίος λατρεύεται και προσκυνείται από τον Ισραήλ, αυτός που μόνος έχει την δύναμιν να επιτελή θαυμάσια, έργα καταπληκτικά. 18 Εὐλογητὸς ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ λατρευόμενος καὶ προσκυνούμενος ὑπὸ τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις μόνος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐπιτελῆ θαυμάσια καὶ ἔργα καταπληκτικὰ
19 καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. γένοιτο, γένοιτο. ᾿Εξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυΐδ τοῦ υἱοῦ ᾿Ιεσσαί. 19 Ας είναι ευλογημένον το ένδοξον Ονομά του και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Ας γεμίση από την δόξαν του όλη η γη. Αμήν, Αμήν. 19 καὶ ἂς εἶναι εὐλογημένον τὸ ἔνδοξον ὄνομά του καὶ τώρα καὶ πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀτελευτήτως. Καὶ ἂς πληρωθῇ ἀπὸ τὴν δόξαν του ὁλόκληρος ἡ γῆ, ἐξαγιαζομένη καὶ βασιλευομένη ὑπ' αὐτοῦ. Γένοιτο, γένοιτο.