Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (ΠϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς ᾠδῆς.
1 (Μασ. 87) ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟΙ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις· 1 (Μασ. 87) Τα ασάλευτα θεμέλια, τα οποία ο ίδιος ο Κυριος έθεσεν, ευρίσκονται εις τα ιερά υψώματα της Σιών. 1 Τὰ θεμέλια, τὰ ὁποῖα οὐχὶ ἄνθρωπός τις, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Θεὸς ηὐδόκησε νὰ καταθέσῃ, κεῖνται εἰς τὰ ἅγια ὅρη τῆς Σιών, ἵνα ὑποβαστάζουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀδιάσειστον καὶ αἰωνίαν.
2 ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα ᾿Ιακώβ. 2 Ο Κυριος αγαπά περισσότερον από όλας τας πόλεις των απογόνων του Ιακώβ τας πύλας της Ιερουσαλήμ. 2 Τὴν Σιὼν μὲ τὰς πλατείας πύλας τῆς ἀγαπᾷ ὁ Κύριος περισσότερον ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας κατασκηνώσεις καὶ πόλεις τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακώβ.
3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. (διάψαλμα). 3 Πολις του Θεού, αγία Ιερουσαλήμ, ένδοξα και θαυμαστά διαλαλούνται πανταχού δια σέ. 3 Ὦ πόλις ἐκλεκτὴ τοῦ Θεοῦ, δεδοξασμένα καὶ ἐξαίσια ἐλαλήθησαν περὶ σοῦ ὑπὸ τῶν προφητῶν, οἵτινες προανήγγειλαν τὸ ἔνδοξον μέλλον σου.
4 μνησθήσομαι Ραὰβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσί με· καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς τῶν Αἰθιόπων, οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ. 4 Θα ενθυμηθώ την αμαρτωλήν Αίγυπτον και την Βαβυλώνα και θα συμπεριλάβω αυτάς μεταξύ εκείνων, οι οποίοι με γνωρίζουν και με αναγνωρίζουν ως Θεόν των. Ιδού και αυτοί οι Φιλισταίοι, η Τυρος και οι Αιθίοπες, θα πορευθούν εις την Ιερουσαλήμ, δια να με προσκυνήσουν. 4 Θὰ ἐνθυμηθῶ ὡς ἰδικήν μου, λέγει ὁ Κύριος, τὴν Αἴγυπτον, ἥτις διὰ τὴν ἀγερωχίαν της ἐκλήθη καὶ Ραάβ, καθὼς καὶ τὴν Βαβυλῶνα, καὶ θὰ συγκαταλέξω αὐτὰς μεταξὺ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μὲ γνωρίζουν καὶ μὲ λατρεύουν. Καὶ ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ ὁ λαὸς τῶν Αἰθιόπων πάντες οὗτοι ἦλθον ἐκεῖ, διὰ νὰ προσκυνήσουν.
5 μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ῞Υψιστος. 5 Πνευματικήν μητέρα θα ονομάση την Σιών κάθε άνθρωπος. Πλήθος ανθρώπων έχουν έλθει προς αυτήν, διότι αυτός ο ίδιος ο Υψιστος έθεσε τα θεμέλιά της. 5 Μὲ υἱϊκὴν στοργὴν θὰ εἴπῃ διὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ πᾶς ἄνθρωπος Μήτηρ Σιών, διότι ὡς εἰς πνευματικὴν μητέρα θὰ συρρεύσουν ὅλοι εἰς αὐτήν. Καὶ πᾶς ἄνθρωπος ἦλθεν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἵνα λατρεύσῃ τὸν Θεὸν ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτὸς ὁ ὕψιστος ἐκ νέου ἐθεμελίωσε καὶ ἔκτισεν αὐτήν, διὰ νὰ εἶναι πνευματικὴ καὶ οὐρανία καὶ εἰς τὸν αἰῶνα ἔνδοξος καὶ λαμπρὰ Ἱερουσαλήμ.
6 Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ. (διάψαλμα). 6 Ο Κυριος θα διηγηθή τα στο βιβλίον του γραμμένα ονόματα των λαών και των αρχόντων, οι οποίοι έχουν έλθει και έχουν εγκατασταθή εις την πόλιν αυτήν. 6 Ὁ Κύριος θὰ διηγηθῇ καὶ θὰ ἀπαριθμήσῃ τὰ ἐν τῇ γραφῇ καὶ τῇ βίβλῳ του καταγεγραμμένα ὀνόματα τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀρχόντων τούτων, οἵτινες ἔχουν ἔλθει καὶ ἐγκατασταθῇ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
7 ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί. 7 Ολον το ευλαβές πλήθος, ω Σιών, που θα εγκατασταθή εις σε θα ευφραίνεται πράγματι και θα αγάλλεται πάντοτε. 7 Ὄντως, ὦ Σιών, εὐφραίνονται ὅλοι, ὅσοι ἔχουν τὴν κατοικίαν των εἰς σέ.