Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 148 (ΡΜΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
1 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 1 Σεις οι άγγελοι αινείτε τον Κυριον επάνω από τους ουρανούς. Δολογείτε αυτόν μέχρι των ακρότατων περιοχών του ουρανού. 1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, αἰνεῖτε αὐτὸν εἰς τὰ ὕψιστα μέρη καὶ τοὺς ὑψίστους ὁρίζοντας καὶ κύκλους.
2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 2 Δοξολογήσατε αυτόν όλοι οι άγγελοι. Αινέσατέ τον και υμνείτε τον συνεχώς όλαι αι ουράνιαι δυνάμεις του. 2 Αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄγγελοί του, αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλαι αἱ ἀγγελικαὶ δυνάμεις καὶ στρατιαὶ του.
3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς. 3 Δοξολογείτε αυτόν ο ήλιος, η σελήνη· δοξολογείτε αυτόν όλα τα άστρα και το φως. 3 Αἰνεῖτε αὐτὸν ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτὸν ὅλα τὰ ἄστρα καὶ τὸ ἐκπεμπόμενον ἐξ αὐτῶν φῶς.
4 αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 4 Αινείτε αυτόν οι πνευματικοί ουρανοί, που εκτείνονται πέραν από τους αστρικούς ουρανούς. Ας επαινέση και δοξολογήση τον Κυριον το ύδωρ, το οποίον είναι αποθηκευμένον επάνω από τον ουρανόν. 4 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ ὑπεράνω τοῦ ἐνάστρου οὐρανοῦ ἐκτεινόμενοι ὑπερυψηλοὶ οὐρανοὶ καὶ τὸ ὕδωρ, τὸ ὁποῖον κρατεῖ διὰ τῶν νεφελῶν ἀποθηκευμένον ὁ Θεὸς ὑπεράνω τῆς ἀτμοσφαίρας καὶ τοῦ κάτωθεν τῶν ἀστέρων ἐκτεινομένου στερεώματος.
5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν. 5 Τα πάντα ας δοξολογήσουν το όνομά του Κυρίου, διότι αυτός ένα μόνον λόγον είπε και εδημιουργήθησαν. Αυτός έδωσε διαταγήν και αμέσως εκτίσθησαν. 5 Ἂς αἰνέσουν πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, διότι αὐτὸς ἕνα καὶ μόνον λόγον του εἶπε καὶ ἀμέσως ταῦτα ἔγιναν, ἐν πρόσταγμα ἔδωκεν αὐτὸς καὶ ἀμέσως ταῦτα ἐκτίσθησαν.
6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται. 6 Ενηρμόνισεν, εστερέωσε και έστησεν αυτά ασφαλή στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Εξέδωκε παντοδύναμον πρόσταγμα, το οποίον δεν πρόκειται να ακυρωθή. 6 Ἔστησε καὶ ἐστερέωσεν αὐτὰ ἐν ἁρμονικὴ τάξει, διὰ νὰ μένουν ἀμετακίνητα εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἐξέδωκε πρόσταγμα καὶ διάταγμα βασιλικόν, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ παρέλθῃ, ἀλλὰ θὰ μένῃ αἰωνίως.
7 αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι· 7 Δοξολογείτε τον Κυριον και από την γην, τα θαλάσσια κήτη και όλαι αι θάλασσαι. 7 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον καὶ ἀπὸ τὴν γῆν, οἱ ἓν ταῖς θαλάσσαις δράκοντες καὶ πᾶσαι αἱ ἄβυσσοι τῶν ὠκεανῶν·
8 πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ· 8 Το πυρ της αστραπής, η χάλαζα, η χιών, οι πάγοι, ο ορμητικός άνεμος της καταιγίδος, όλα αυτά που κινούνται και εκτελούν την παντοδύναμον προσταγήν του. 8 τὸ πῦρ τῶν ἀστραπῶν, ἡ χάλαζα, ἡ χιών, οἱ κρύσταλλοι τῶν πάγων, ὁ σφοδρὸς ἄνεμος ὁ προκαλῶν τὴν καταιγίδα, πάντα ταῦτα τὰ ἀτμοσφαιρικὰ φαινόμενα, τὰ ἐκτελοῦντα τὸν λόγον τοῦ προστάγματός του.
9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι· 9 Αινείτε αυτόν τα όρη τα υψηλά και όλοι οι λόφοι, όλα τα καρποφόρα και όλα τα άγρια δένδρα, όπως είναι αι κέδροι. 9 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον τὰ ὑψηλὰ ὅρη καὶ ὅλα τὰ βουνά, τὰ καρποφόρα δένδρα, τὰ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καλλιεργούμενα, καὶ ὅλαι αἱ πανύψηλοι κέδροι, τὰς ὁποίας αὐτὸς ὁ Κύριος ἐφύτευσε.
10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά· 10 Τα άγρια θηρία της υπαίθρου και όλα τα κτήνη, τα ερπετά και όλα τα ιπτάμενα πτηνά. 10 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον τὰ ἄγρια θηρία τῆς γῆς καὶ ὅλα τὰ ὑπηρετοῦντα τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου ἥμερα κτήνη· τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινά, ποὺ διὰ τῶν πτερῶν των διασχίζουν τοὺς ὁρίζοντας.
11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς· 11 Αινείτε αυτόν οι βασιλείς της γης και όλοι οι λαοί, οι άρχοντες και όλοι οι δικασταί των ανθρώπων. 11 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ὅλοι οἱ λαοί, οἱ ἄρχοντες καὶ ὅλοι οἱ κριταὶ καὶ δικασταὶ τῆς γῆς.
12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων· 12 Οι νέοι άνδρες και αι παρθένοι, οι γεροντότεροι μαζή με τους νεωτέρους. 12 Οἱ νεαροὶ ἔφηβοι καὶ αἱ παρθένοι, οἱ γεροντότεροι μαζὶ μὲ τοὺς νεωτέρους.
13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου· ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ. 13 Ας υμνήσουν όλοι το όνομά του Κυρίου, διότι αυτού μόνον το Ονομα εμεγαλύνθη και εξυψώθη. Η δοξολογία του απλώνεται εις τυν ουρανόν και εις την γην. 13 Ἂς ὑμνήσουν ὅλοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, διότι αὐτοῦ καὶ μόνον τὸ ὄνομα ἐξυψώθη καὶ ἐμεγαλύνθη διὰ τὰ θαυμαστὰ καὶ ἔνδοξα ἔργα του. Ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία τῆς μεγαλειότητός του ὑψοῦται ὑπεράνω τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὁπόθεν ἄνθρωποι καὶ ἄγγελοι τοῦ ἀναπέμπουν αἴνους.
14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ· ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ. 14 Θα εξυψώση και θα ενισχύση ο Κυριος την δύναμιν του λαού του. Υμνος και δόξα θα αποδοθή εις όλους τους αφωσιωμένους προς αυτόν, στους απογόνους του Ισραήλ, στον λαόν, ο οποίος τον πλησιάζει με πίστιν και του είναι οικείος και αγαπητός. 14 Καὶ θὰ ἐξυψώσῃ αὐτὸς τὴν δύναμιν καὶ τὸ κέρας τοῦ λαοῦ του, καθιστὼν αὐτὸν περίβλεπτον καὶ ἔνδοξον. Ὕμνος καὶ δόξα θὰ ἀποδοθῇ εἰς ὅλους τοὺς ἀφωσιωμένους εἰς αὐτόν, εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τὸν λαὸν ποὺ πλησιάζει εἰς αὐτὸν καὶ εἶναι οἰκεῖος αὐτοῦ.