Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 (ΜΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν· ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 1 1
2 (Μασ. 45) ΕΞΗΡΕΥΞΑΤΟ ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου. 2 (Μασ. 45) Από την γεμάτην ιερά αισθήματα καρδίαν μου υπερεξεχείλισε και εξεπήγασε λόγος έξοχος, ωραίος, σωτήριος. Ναι· απαγγέλλω εγώ το ποίημά μου στον βασιλέα. Η γλώσσά μου θα μεταβληθή εις πένναν ταχογράφου γραμματέως, δια να εκφράση τα ιερά συναισθήματα της καρδίας μου. 2 Απὸ τὴν γεμάτην θεῖον ἐνθουσιασμὸν καὶ ἔμπνευσιν καρδίαν μου ὑπερεξεχείλισε καὶ ἀνεπήδησε λόγος ἔξοχος καὶ σωτήριος καὶ καλλιεπής. Λέγω καὶ ἀπαγγέλλω ἐγὼ τὸ ἔργον καὶ τὸ ποίημα, ὅπερ συνέταξα, εἰς τὸν βασιλέα Μεσσίαν ψάλλων αὐτό. Ἡ γλῶσσα μου κινεῖται σὰν κάλαμος γραφέως ταχυγράφου, σπεύδουσα νὰ ἐκφράσῃ τὰ πλημμυρούντα τὴν καρδίαν μου συναισθήματα.
3 ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 3 Είσαι συ, ω Χριστέ και Μεσσία, ωραιότατος. Η ωραιότης σου υπερβαίνει όλας τας καλλονάς των ανθρώπων. Ιδιαιτέρα χάρις έχει χυθή στους λόγους των χειλέων σου. Δια τούτο ο Θεός σε ηυλόγησε, σου έδωσε χάριτας και δωρεάς εις όλους τους αιώνας. 3 Ὡραῖος εἶσαι κατὰ τὸ κάλλος τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ὅλου σώματος περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πλεονάζουσα εἰς τὸ ἐσωτερικόν σου χάρις ἐχύθη πρὸς τὰ ἔξω ἄφθονος καὶ εἰς τὰ χείλη σου αἰχμαλωτίζουσα μὲ τὴν γοητευτικὴν πειθὼ καὶ εὐγενῆ γλυκύτητα καὶ προσήνειάν σου. Δι' αὐτὸ δὲ καὶ σὲ ηὐλόγησεν ὁ Θεός, ὥστε ἡ ἐπιρροὴ καὶ κυριαρχία σου νὰ εἶναι αἰωνία.
4 περίζωσαι τὴν ρομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου 4 Ζώσε γύρω από τη μέσην σου και κρέμασε παρά τον μηρόν σου την ρομφαίαν σου, ω δυνατέ, ώστε αυτή να είναι ο επί πλέον οπλισμός εις την ωραιότητά σου και το κάλλος σου. 4 Ζώσθητι γύρωθεν τῆς ὀσφύος σου τὴν ρομφαίαν σου, ὥστε νὰ πίπτῃ αὕτη ἐπὶ τοῦ μηροῦ σου, ὦ δυνατὲ καὶ ἀνδρειότατε, καὶ ἂς εἶναι αὕτη πρόσθετος ὁπλισμός σου μαζὶ μὲ τὴν ὡραιότητά σου καὶ τὸ κάλλος σου, ὥστε διὰ μὲν τούτων νὰ ἑλκύῃς καὶ νὰ θέλγῃς τοὺς εὐδιαθέτους καὶ τοὺς φίλους σου, διὰ δὲ τῆς ρομφαίας νὰ πατάσσῃς τοὺς ἐχθρούς σου.
5 καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου. 5 Τέντωσε το τόξον σου και προχώρει με επιτυχίαν. Στήσε το βασίλειον της αληθείας σου, της πραότητος και της δικαιοσύνης. Και ασφαλώς η παντοδύναμος δεξιά σου θα σε οδηγήση εις θαυμαστά κατορθώματα. 5 Καὶ τέντωσε τὸ τόξον σου καὶ προχώρει ἀνεμποδίστως καὶ ἀκατασχέτως, καὶ κατανικῶν τὰ ἄτακτα στοιχεῖα βασίλευε πρὸς κατίσχυσιν τῆς θείας ἀληθείας καὶ πρὸς ἐπικράτησιν τῆς πραότητος καὶ εἰρήνης καθὼς καὶ τοῦ δικαίου. Καὶ ἀσφαλῶς ἡ δύναμις τῆς δεξιᾶς σου θὰ σὲ ὁδηγήσῃ εἰς θαυμαστὰ καὶ ἔνδοξα κατορθώματα.
6 τὰ βέλη σου ἠκονημένα, δυνατέ —λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται— ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως. 6 Τα βέλη σου, ω δυνατέ, είναι ακονισμένα και αιχμηρά. Πλήθος από τους εχθρούς σου θα πέσουν νεκροί κάτω εις την γην, διότι αυτά θα εμπηγνύωνται εις τας καρδίας των εχθρών του βασιλέως. 6 Τὰ βέλη σου εἶναι ἀκονισμένα, ὦ δυνατὲ καὶ ἀήττητε. Καὶ ὅταν θὰ τὰ ἐκτοξεύῃς, θὰ πίπτουν κάτω ἀπὸ τὸ ἅρμα σου πληγωμένοι καὶ κτυπημένοι λαοὶ καὶ πλήθη πολλά. Θὰ ἐμπήγνυνται ταῦτα εἰς τὰς καρδίας τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.
7 ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ράβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 7 Ο βασιλικός σου θρόνος, ω Θεέ Χριστέ μου, θα παραμένη ακλόνητος εις όλους τους αιώνας και η βασιλική σου ράβδος θα είναι εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης. 7 Ὁ θρόνος σου, ὦ Μεσσία καὶ Θεέ, θὰ παραμένῃ ἀκλόνητος εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας, τὸ σκῆπτρον σου καὶ ἡ βασιλική σου ἐξουσία εἶναι σκῆπτρον καὶ ἐξουσία εὐθύτητος καὶ δικαιοσύνης.
8 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 8 Ηγάπησες την δικαιοσύνην και εμίσησες την παρανομίαν. Δια τούτο, ω Θεέ Χριστέ μου, ο Θεός πατήρ σου σε έχρισε με πνευματικόν χρίσμα αγαλλιάσεως, ασυγκρίτως ανώτερον από το χρίσμα του ελαίου, με το οποίον εχρίοντο οι ιερείς, οι προφήται και οι βασιλείς, αυτοί που συμβρλικώς μετείχον εις ομοίαν χρίσιν με την ιδικήν σου. 8 Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀδικίαν. Δι' αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατήρ σου, ὦ Θεέ, σοῦ ἔδωκεν ἀμέτρητον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ σὲ ἔχρισε μὲ τὸ πνευματικὸν ἐκεῖνο χρῖσμα, ποὺ φέρει ἀγαλλίασιν εἰς τοὺς χρισμένους, καὶ ἐξέχυσε τοῦτο εἰς σὲ πολὺ παραπάνω ἀπὸ ἐκείνους τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἀρχιερεῖς, ὅσοι μετέχουν μαζὶ μὲ σὲ εἰς τὴν χρῖσιν ταύτην.
9 σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε. 9 Ευώδη μύρα, σμύρνα, αρωματώδες δάκρυ πολυτίμου δένδρου και κασία, εκπέμπουν την ευωδίαν των από τα ιμάτιά σου, τα οποία μόλις τώρα εξήχθησαν από πολύτιμα κιβώτια ελεφαντοστού και σε ηύφραναν με την γλυκείαν ευωδίαν των. 9 Εὐώδη μύρα, σμύρνα καὶ ἄρωμα ποὺ κατὰ σταγόνας πίπτει καὶ συλλέγεται ἐκ πολυτίμου δένδρου, καὶ κασία ἐκπέμπουν τὴν εὐωδίαν των ἀπὸ τὰ ἱμάτιά σου, τὰ ὁποῖα μόλις τὰ ἔβγαλαν ἀπὸ ἀνάκτορα δι’ ἐλεφαντοστοῦ περιενδεδυμένα, σὲ ηὔφραναν διὰ τῆς γλυκείας ἀποπνοίας των.
10 θυγατέρας βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου· παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. 10 Πριγκίπισσαι, θυγατέρες βασιλέων, αποτελούν την τιμητικήν συνοδείαν σου. Εις τα δεξιά σου μεγαλοπρεπής ίσταται η βασίλισσα, στολισμένη και φέρουσα φόρεμα υφασμένον με χρυσάς κλωστάς και ποικίλα κεντήματα και χρώματα. 10 Ἠγεμονίδες καὶ θυγατέρες βασιλέων ἀποτελοῦν τὴν τιμητικὴν συνοδείαν σου. Καὶ ἐκ δεξιῶν σου ἐξόχως τιμημένη ὑπὸ σοῦ παρέστη ἡ βασίλισσα Ἐκκλησία σου, μὲ ἱματισμὸν ἀρετῶν καὶ ἄλλων χαρίτων τοῦ Πνεύματος διάχρυσον περιβεβλημένη καὶ πολυποίκιλον στολισμὸν φοροῦσα.
11 ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· 11 Συ, ω μελλόνυμφος κόρη, άκουσε την συμβουλήν μου. Κλίνε το αυτί σου, ώστε να ακούη με προσοχήν και να δέχεται τας εντολάς του και λησμόνησε εντελώς τον λαόν, στον οποίον μέχρι τώρα ανήκες, και αυτόν ακόμη τον πατρικόν σου οίκον. 11 Ἄκουσε σύ, ὦ θυγάτερ, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ γίνῃς Νύμφη καὶ Σύζυγος τοῦ Μεσσίου· ἄκουσε τὰς συμβουλὰς ἐμοῦ τοῦ πρεσβύτου· ἴδε τὴν δόξαν τοῦ κατηγλαϊσμένου περιβάλλοντός σου. Κλῖνον τὸ οὖς σου εὐήκοον εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ Βασιλέως καὶ ξέχασε ἐντελῶς τὸν λαόν, εἰς τὸν ὁποῖον ἕως τώρα ἀνῆκες, καθὼς καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου. Λησμόνησε ἐξ ὁλοκλήρου τὸ παρελθόν σου διὰ νὰ ἀφοσιωθῇς εἰς τὸν νέον οἶκον σου καὶ εἰς τὸν νέον λαόν σου.
12 καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστι Κύριός σου, 12 Τοτε ο βασιλεύς νυμφίος σου θα αγαπήση το κάλλος σου. Επειδή όμως αυτός είναι και ο Κυριος σου, 12 Καὶ τότε ὁ Βασιλεὺς Νυμφίος θὰ ἐπιθυμήσῃ τὴν καλλονήν σου. Μὴ λησμονήσῃς ὅμως ποτὲ ὅτι αὐτὸς δὲν παύει νὰ εἶναι καὶ Κύριός σου,
13 καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. καὶ θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. 13 θα προσκυνήσης αυτόν. Η περίφημος και πλουσιωτάτη Τυρος θα αποστείλη, τιμής ένεκεν, πολλά δώρα. Οι πλούσιοι άρχοντες των λαών θα ζητούν ικετευτικώς, ώσαν εις λιτανείαν, την εύνοιαν του προσώπου σου. 13 καὶ ὀφείλεις προσκύνησιν εἰς αὐτόν. Ἡ πλουσιωτάτη καὶ ἐξακουστὴ πόλις τῆς Τύρου ἦλθε δι’ ἀντιπροσώπων της καὶ ἔφερε δῶρα εἰς σέ· καὶ οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντές του θὰ ἔλθουν διὰ νὰ ζητήσουν ἱκετευτικοὺς τὴν εὐμένειαν καὶ εὔνοιαν τοῦ προσώπου σου.
14 πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη. 14 Ολη η δόξα της νύμφης, η οποία είναι θυγάτηρ του βασιλέως, προέρχεται από τον πλούσιον εσωτερικόν στολισμόν της αρετής και των πνευματικών της χαρίτων. Με κροσσωτόν χρυσοκέντητον ένδυμα είναι περιβεβλημένη και στολισμένη. 14 Ὅλη ἡ δόξα τῆς Νύμφης, ἡ ὁποία εἶναι συγχρόνως καὶ θυγάτηρ γεννηθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Νυμφίου Βασιλέως, προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν χαρίτων της, μὲ κροσσωτὸν χρυσοκέντητον ἔνδυμα εἶναι περιβεβλημένη καὶ στολισμένη.
15 ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι· 15 Θα προσαχθούν στον βασιλέα παρθένοι, αι οποίαι θα ακολουθούν οπίσω από αυτήν ως τιμητική της συνοδεία. Αι φίλαι της, που την συνοδεύουν, θα προσαχθούν εις σε τον βασιλέα και νυμφίον. 15 Θὰ προσαχθοῦν πρὸς τὸν βασιλέα παρθένοι ἀκολουθοῦσαι ὀπίσω ἀπὸ αὐτήν· αἱ φίλαι της αἱ συνοδεύουσαι αὐτὴν θὰ προσαχθοῦν εἰς σὲ τὸν βασιλέα.
16 ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως. 16 Ούτως αι δύο μεγαλοπρεπείς πομπαί, νυμφίου και νύμφης, θα προχωρούν με χαράν και αγαλλίασιν και θα φθάσουν στο ανάκτορον του βασιλέως νυμφίου. 16 θὰ προσαχθοῦν μὲ σκιρτήματα καὶ ᾄσματα πνευματικῆς εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως· θὰ ὁδηγηθοῦν εἰς τὰ ἀνάκτορα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ κατοικία καὶ ὁ ναὸς τοῦ Βασιλέως.
17 ἀντὶ τῶν πατέρων σου ἐγενήθησαν υἱοί σου· καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 17 Ω βασίλισσα, αντί των προγόνων σου τους οποίους εγκατέλειψες και ηρνήθης, θα είναι τώρα εις την θέσιν αυτών τα τέκνα σου, τα οποία εγεννήθησαν εις σε από τον πνευματικόν σου γάμον με τον νυμφίον Χριστόν. Θα αναδείξης και θα καταστήσης αυτούς άρχοντας εις ολόκληρον την γην. 17 Ἀντὶ τῶν προγόνων σου, τοὺς ὁποίους ἐγκατέλιπες καὶ ἠρνήθης, καὶ εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν θὰ εἶναι τὰ τέκνα σου, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν εἰς σὲ ἐκ τοῦ πνευματικοῦ σου γάμου μετὰ τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ· θὰ ἀναδείξῃς καὶ θὰ ἐγκαταστήσῃς αὐτοὺς ἄρχοντας ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς γῆς.
18 μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ· διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 18 Ω βασιλεύ, θα μνημονεύω και θα διαλαλώ το Ονομά σου εις τας γενεάς των γενεών. Δια τούτο λαοί και φυλαί διάφοροι θα σε υμνολογούν ακατοπταύστως στον αιώνα του αιώνος. 18 Θὰ μνημονεύω, ὦ βασιλεῦ, καὶ θὰ διαλαλῶ τὸ ὄνομά σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν· διὰ τοῦτο γνωρίζοντες αὐτὸ λαοὶ καὶ φυλαὶ καὶ γλῶσσαι διάφοροι θὰ σὲ ἀνυμνοῦν ἀπαύστως καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.