Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 133 (ΡΛΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 134) ΙΔΟΥ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 1 (Μασ. 134) Εμπρός, λοιπόν, δοξολογείτε τον Κυριον δια την μεγαλωσύνην και τα θαυμαστά αυτού έργα όλοι σεις, οι δούλοι του Κυρίου, οι ιερείς, οι λειτουργοί του, οι οποίοι ίστασθε όρθιοι στον ναόν του Κυρίου, εις τας αυλάς του ναού του Θεού μας. 1 Iδοὺ ἠμεῖς ἐν τῷ ναῷ. Ἐμπρὸς λοιπὸν ὑμνεῖτε τὸν Κύριον ὅλοι σεῖς οἱ ἱερεῖς καὶ λευῖται, οἱ λειτουργοῖ καὶ δοῦλοι τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἵστασθε καὶ ὑπηρετεῖτε αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ, ὅστις εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ ἱεροῦ περιβόλου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ μας.
2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 2 Κατά τας νύκτας να υψώνετε τα χέρια σας, ιερείς-λειτουργοί προς την κατεύθυνσιν του ναού του Κυρίου και να δοξολογήτε τον Κυριον. 2 Κατὰ τὰς νύκτας ὑψώσατε εἰς προσευχὴν τὰς χεῖρας σας ἐατραμμένοι πρὸς τὰ ἐν τῷ ναῷ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ὑμνεῖτε τὸν Κύριον.
3 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 3 Και οι Ιερείς προς τον λαόν απαντούν· Είθε, ω λαέ, να σε ευλογήση ο Κυριος από την αγίαν Σιών. Αυτός, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην. 3 Εἴθε σὲ ποὺ ἀπευθύνεις τὰς προτροπὰς αὐτὰς νὰ σὲ εὐλογήσῃ ἀπὸ τὴν Σιὼν ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ---