Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 (ϞϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Τῷ Δαυΐδ, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καθίσταται.
1 (Μασ. 97) Ο ΚΥΡΙΟΣ ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί. 1 (Μασ. 97) Ο Κυριος εθεμελίθωσε αιωνίαν και ασάλευτον παντού την βασιλείαν του. Ας γεμίση από αγαλλίασιν η γη. Ας ευφρανθούν αι πολυάριθμοι, νήσοι των θαλασσών. 1 Ο Κύριος ἀνέλαβε τὴν βασιλείαν. Ἂς σκιρτήσῃ ἐξ ἀγαλλιάσεως ἡ γῆ· ἂς εὐφρανθοῦν αἱ πολλαὶ ἀνὰ τὴν Μεσόγειον νῆσοι καὶ αἱ ὁμοιάζουσαι πρὸς νήσους ὀδοντωταὶ ἀκταί, αἱ ὑπὸ ἐθνικῶν κατοικούμεναι.
2 νέφη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ. 2 Απρόσιτος και ακατάληπτος είναι η τελειότης του, ως εάν νεφέλη και γνόφος απλώνεται γύρω του. Δικαιοσύνη και δίκαιαι αποφάσεις είναι το θεμέλιον του βασιλικού και δικαστικού θρόνου του. 2 Νεφέλη καὶ γνόφος βαθὺς τριγύρω του ἁπλοῦται, σύμβολα τῆς ἀπροσίτου καὶ ἀκαταλήπτου φύσεώς του, δικαιοσύνη καὶ ἀποφάσεις δίκαιαι εἶναι τὸ θεμέλιον καὶ ὁ στυλοβάτης τοῦ θρόνου του.
3 πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ· 3 Ασβεστον πυρ προπορεύεται από αυτόν και η πυρκαϊά αυτή θα περικυκλώση και θα κατακαύση τους εχθρούς του. 3 Πῦρ ποὺ θὰ κατακαίῃ πάντα πολέμιόν του καὶ θὰ τιμωρῇ πᾶσαν ἐκδήλωσιν κακοῦ θὰ προπορευθῇ κατ’ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ θὰ κυκλώσῃ μὲ φλόγας τοὺς ἐχθρούς του.
4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ, εἶδε καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ. 4 Ελαμψαν αι αστραπαί του και εφώτισαν όλην την οικουμένην. Η γη είδε την μεγαλοπρέπειάν του και συνεκλονίσθη ως από ισχυρόν σεισμόν. 4 Ἔρριψαν φῶς ἐκθαμβωτικὸν αἱ ἀστραπαί του εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην, εἶδε τὴν ἐμφάνισίν του ἡ γῆ καὶ ἐσαλεύθη ἀπὸ ἰσχυροὺς σεισμούς.
5 τὰ ὄρη ὡσεὶ κηρὸς ἐτάκησαν ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ἀπὸ προσώπου Κυρίου πάσης τῆς γῆς. 5 Οπως το κερί λυώνει εμπρός στο πυρ, έτσι λυώνουν τα όρη εμπρός εις την παντοδύναμον παρουσίαν του Κυρίου, ενώπιον του κυριάρχου και εξουσιαστού όλης της γης. 5 Τὰ ὅρη ἔλειωσαν σὰν κηρὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐνώπιον τοῦ Κυριάρχου καὶ δεσπότου ὅλης τῆς γῆς.
6 ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ. 6 Οι άγγελοι του ουρανού διαλαλούν και διαλαλούν την δικαιοσύνην του. Ολοι οι λαοί της γης είδαν την δόξαν του. 6 Διεκήρυξαν καὶ διελάλησαν οἱ ἐν οὐρανοῖς ἄγγελοι τὴν δικαιοσύνην του καὶ εἶδαν ὅλοι οἱ ἐπὶ γῆς λαοὶ τὴν δόξαν του.
7 αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· προσκυνήσατε αὐτῷ, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. 7 Ας κατεντροπιασθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι προσκυνούν γλυπτά ομοιώματα, αυτοί οι οποίοι καυχώνται δια τα είδωλά των. Ολοι όμως οι άγγελοι του ουρανού προσκυνήσατέ με ευλάβειαν τον Θεόν. 7 Ἂς καταισχυνθοῦν ὅλοι ὅσοι προσκυνοῦν τὰ γλυπτὰ καὶ ὅσοι καυχῶνται διὰ τὰ εἴδωλά των, ἅτινα θὰ κατασυντριβοῦν καὶ θὰ ἐξαφανισθοῦν κατὰ τὴν φοβερὰν ταύτην ἐπιφάνειαν τοῦ Θεοῦ. Προσκυνήσατέ τον ὅλοι οἱ ἄγγελοί του.
8 ἤκουσε καὶ εὐφράνθη ἡ Σιών, καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τῆς ᾿Ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, Κύριε· 8 Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ ήκουσαν αυτά και επλημμύρισαν από χαράν. Εσκίρτησαν από αγαλλίασιν όλαι αι πόλεις της Ιουδαίας, πνευματικαί θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, ένεκα των δικαίων κρίσεων και αποφάσεών σου, Κυριε. 8 Ἤκουσε τὰς συνεπείας ποὺ εἶχε μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἡ θεία κατάβασις καὶ ηὐφράνθη ἡ Σιὼν καὶ ἐσκίρτησαν ἐξ ἀγαλλιάσεως αἱ λοιπαὶ πόλεις τῆς Ἰουδαίας, αἱ ὡς μητέρα πόλιν ἀναγνωρίζουσαι τὴν Ἱερουσαλήμ. Ηὐφράνθησαν καὶ ἐσκίρτησαν ἕνεκα τῶν δικαίων σου κρίσεων, Κύριε, ἡ ἐπικράτησις τῶν ὁποίων θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὴν ὁλοσχερῆ ἐξαφάνισιν τοῦ κράτους τῶν εἰδώλων καὶ τῆς ἁμαρτίας.
9 ὅτι σὺ εἶ Κύριος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς. 9 Διότι συ είσαι ο μόνος Κυριος, ο ύψιστος και απόλυτος κυρίαρχος επί ολοκλήρου της γης. Υπερέχεις απείρως και ασυγκρίτως από όλους τους ψευδείς θεούς των ειδώλων. 9 Διότι σὺ εἶσαι Κύριος ὕψιστος ἐπὶ πάσης τῆς γῆς. Διότι ἀπεδείχθης ὕψιστος καθ' ὑπερβολὴν καὶ ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ψευδοθεοὺς τῶν εἰδώλων.
10 οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, μισεῖτε πονηρά· φυλάσσει Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ρύσεται αὐτούς. 10 Οσοι όμως αγαπάτε με ειλικρινή καρδίαν τον Κυριον, μισείτε πάντοτε το πονηρόν. Ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος φυλάσσει και περιφρουρεί τας ψυχάς των οσίων ανθρώπων. Αυτός και θα γλυτώση εκείνους από τα χέρια των αμαρτωλών. 10 Ὅσοι ἀγαπᾶτε τὸν Κύριον, μισεῖτε ἄνευ διακοπῆς καὶ χαλαρώσεως τίνος οἱονδήποτε ἔργον πονηρόν. Μὴ ζητεῖτε νὰ ὑπερασπίσετε ἑαυτοὺς ἀνταποδίδοντες κακὰ εἰς τοὺς ἀδικοῦντας ὑμᾶς. Ὁ Κύριος φυλάσσει τὰς ψυχὰς τῶν ἀφωσιωμένων, θὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ἀπὸ τὰς κακοποιοὺς χεῖρας τῶν Ἁμαρτωλῶν.
11 φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη. 11 Φως Θεού ανέτειλε και ανατέλλει στους δικαίους. Χαρά και ευφροσύνη επικρατεί εις τας καρδίας των ευθέων και ειλικρινών ανθρώπων. 11 Διὰ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Θεοῦ ἀνέτειλεν εἰς τὸν δίκαιον φῶς ζωῆς χαριτωμένης καὶ εὐδαίμονος καὶ εὐφροσύνη εἰς τοὺς εὐθεῖς κατὰ τὴν καρδίαν.
12 εὐφράνθητε, δίκαιοι, ἐν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. 12 Ευφρανθήτε δίκαιοι κάτω από την προστασίαν και την αγάπην του Κυρίου, αναπέμπετε συνεχώς δοξολογίας προς αυτόν αναλογιζόμενοι την άπειρον αγιότητά του. 12 Εὐφρανθῆτε, δίκαιοι, διὰ τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ συνδέσμου σας μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ ἀναπέμπετε δοξολογίας διατηροῦντες πάντοτε εἰς τὸν νοῦν σας τὴν ἀνάμνησιν τῆς ἁγιότητός του.