Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 (ΠΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ ᾿Ασάφ.
1 (Μασ. 82) Ο ΘΕΟΣ ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ. 1 (Μασ. 82) Ο Θεός εστάθη ανάμεσα εις συγκέντρωσιν των κριτών και αρχόντων της Ιουδαίας. Εν μέσω δε αυτών ως υπέρτατος Θεός- κριτής θα κρίνη αυτούς, που έχουν αναλάβει και διαχειρίζονται θείαν εξουσίαν. Θα τους ερωτήση και θα τους ελέγξη λέγων· 1 Ο Θεὸς ἐστάθη ἐν μέσῳ συνάξεως κριτῶν καὶ ἀρχόντων, τοὺς ὁποίους ὡς ἀντιπροσώπους του ἐγκατέστησε καὶ διὰ θείου κύρους περιέβαλεν, ἐν τῇ ἀπονομῇ τῆς δικαιοσύνης, ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν καταλαβὼν τὴν πρέπουσαν εἰς αὐτὸν θέσιν, θὰ κρίνῃ τοὺς περιβεβλημένους θείαν ἐξουσίαν καὶ διαχειριζομένους αὐτήν.
2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; (διάψαλμα). 2 Εως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα λαμβάνετε υπ' όψιν πρόσωπα χαριζόμενοι εις αμαρτωλούς, πλουσίους και ισχυρούς; 2 Ἕως πότε θὰ δικάζετε ἀδίκως καὶ θὰ προσωποληπτῆτε, χαριζόμενοι εἰς πρόσωπα ἁμαρτωλῶν πλουσίων καὶ ἰσχυρῶν;
3 κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε· 3 Φροντίσατε να εκδίδετε δικαίας αποφάσεις υπέρ του ορφανού και του πτωχού να αποδίδετε το δίκαιον στον αθώον, στον ταπεινόν και πτωχόν άνθρωπον. 3 Ἐκδώσατε δικαίαν κρίσιν ὑπὲρ τοῦ ὀρφανοῦ καὶ πτωχοῦ, ἀποδώσατε τὸ δίκαιόν του εἰς τὸν ταπεινὸν καὶ τὸν διατελοῦντα εἰς ἐσχάτην ἔνδειαν.
4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν. 4 Ελευθερώσατε τον αξιοδάκρυτον και πτωχόν από τους εκμεταλλευομένους αυτόν, γλυτώσατέ τον από τα χέρια του αδίκου και αμαρτωλού. 4 Ἐλευθερώσατε τὸν ἐλεεινὸν καὶ πτωχὸν ἀπὸ τοὺς καταπιέζοντας αὐτὸν ἐκμεταλλευτάς, γλυτώσατε τὸν ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ἀδίκου καὶ ἁμαρτωλοῦ.
5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 5 Οι άδικοι όμως κριταί, σκοτισμένοι εις την ηθικήν αναλγησίαν των, δεν είχαν και δεν ηθέλησαν να έχουν επίγνωσιν των καθηκόντων, που τους επιβάλλει το αξίωμά των. Ούτε αντελήφθησαν με ποίαν σύνεσιν πρέπει να ασκούν το έργον των. Περιπατούν εις τα σκοτάδια των αδίκων κρίσεων. Εξ αιτίας των αδίκων αποφάσεών των συνεκλονίσθησαν τα θεμέλια της κοινωνίας των. 5 Οἱ ἄδικοι ὅμως κριταὶ πάσχουν ἀπὸ ἠθικὴν τύφλωσιν καὶ ἀγνωσίαν. Δὲν ἐγνώρισαν ποία καθήκοντα τοὺς ἐπιβάλλει τὸ ἀξίωμά των· οὔτε ἐκατάλαβαν μὲ ποίαν σύνεσιν πρέπει νὰ ἀσκοῦν τὸ ἔργον των. Εἶναι τυφλωμένοι καὶ θὰ συμπεριφέρωνται μὲ πλήρη ἀγνωσίαν τοῦ δικαίου καὶ ἐξ ὁλοκλήρου βυθισμένοι εἰς τὴν πλάνην. Καὶ ποῖον θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; Θὰ σαλευθοῦν ὅλα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. Ὅταν ἡ δικαιοσύνη διαφθείρεται καὶ διασαλεύονται αἱ ἠθικαὶ βάσεις, ἄρδην καὶ ἐκ θεμελίων ἀνατρέπεται πᾶσα κοινωνία.
6 ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ῾Υψίστου πάντες· 6 Εγώ δε είπα προς σας, ω δικασταί. Ολοι σεις είσθε αντιπρόσωποι του δικαίου Θεού, υιοί του Υψίστου, του ενός και μοναδικού Θεού. 6 Ἐγώ, ὅταν σᾶς ἐγκαθίστων εἰς τὸ ἀξίωμα, εἶπον· Ὡς ἀντιπρόσωποί μου καὶ ὡς διαχειριζόμενοι τὴν ἐξουσίαν μου εἶσθε θεοὶ καὶ ὅλοι εἶσθε υἱοὶ ἐμοῦ τοῦ Ὑψίστου.
7 ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. 7 Σεις όμως, αναίσθητοι εις την τιμήν του αξιώματός σας, αδικείτε, δι' αυτό και θα αποθάνετε ωσάν ένας από τους κοινούς και συνήθεις και χωρίς υπόληψιν άρχοντας. 7 Σεῖς ὅμως, ἐπειδὴ δὲν συνησθάνθητε τὰς εὐθύνας καὶ ὑποχρεώσεις σας, θὰ ἀποστερηθῆτε τῆς τιμῆς καὶ τοῦ ἀξιώματός σας, καὶ θὰ ἀποθάνετε ὡς κοινοὶ καὶ ἄσημοι ἄνθρωποι καὶ θὰ πέσετε ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς συνήθεις ἄρχοντας, τοὺς ὁποίους δὲν περιέβαλον ἐγὼ μὲ τὸ κῦρος μου.
8 ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 8 Ακούων αυτά εγώ, ο εμπνευσμένος ποιητής, κράζω προς τον Θεόν· Σηκω, λοιπόν, ω Θεέ, και εφάρμοσε την δικαίαν σου κρίσιν και απόφασιν επί της γης, διότι κάτω από την ιδικήν σου κυριότητα και κατοχήν ευρίσκονται όλα τα έθνη. 8 Καὶ ταῦτα μὲν κραυγάζει ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς ἀνόμους κριτάς. Ἐγὼ δὲ ἀναβοῶ· ἐγέρθητι, ὦ Θεέ, καὶ διὰ νὰ ἐξαλειφθῇ πᾶσα ἀδικία κρῖνε σὺ τὴν γῆν. Ἁρμόζει τοῦτο εἰς σὲ καὶ εἶναι δικαίωμά σου, διότι ὅλα τὰ ἔθνη σου ἀνήκουν καὶ θὰ κληρονομήσεις αὐτὰ ἐξ ὁλοκλήρου διὰ τῆς μεταξὺ αὐτῶν ἐπικρατήσεως τῆς βασιλείας σου.