Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:39
Δύση: 18:42
Σελ. 14 ημ.
293-72
13ος χρόνος, 4995η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 (ΜϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ ψαλμός. 1 1
2 (Μασ. 47) ΠΑΝΤΑ τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 2 (Μασ. 47) Ολα τα έθνη χειροκροτήσατε. Ζητωκραυγάσατε και αλαλάξατε προς δόξαν του Θεού με φωνήν μεγάλης χαράς. 2 Όλα τὰ ἔθνη χειροκροτήσατε, ἐπευφημήσατε καὶ κραυγάσατε θριαμβευτικῶς πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ μὲ φωνὴν πλεοναζούσης χαρᾶς.
3 ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 3 Διότι ο Κυριος είναι ο Υψιστος Θεός, φοβερός, μέγας βασιλεύς ολοκλήρου της οικουμένης. 3 Διότι ὁ Κύριος εἶναι Ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐφ’ ὅλης τῆς γῆς.
4 ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν· 4 Υπεδούλωσεν εις ημάς άλλους λαούς, έθνη ειδωλολατρικά υπέταξε κάτω από τους πόδας μας. 4 Ὑπέταξεν ὁλοκλήρους λαοὺς εἰς ἡμᾶς καὶ ὑπεδούλωσεν ὑπὸ τοὺς πόδας μας ἔθνη.
5 ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλλονὴν ᾿Ιακώβ, ἣν ἠγάπησεν. (διάψαλμα). 5 Εδιάλεξε και έδωκεν εις ημάς ως μόνιμον πατρίδα την ιδικήν του κληρονομίαν, την ωραιοτάτην αυτήν χώραν του ισραηλιτικού λαού, την οποίαν πολύ ηγάπησεν. 5 Ἐξέλεξε τὴν γῆν τῆς Παλαιστίνης, ὡς τόπον ξεχωρισμένον πρὸς λατρείαν του καὶ ἐγκατάστασιν τῆς σκηνῆς του. Καὶ δὲν ἐκράτησε ταύτην δι' ἑαυτόν, ἀλλ’ ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν κληρονομίαν του ταύτην, τὴν γῆν δηλαδὴ τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις κατέστη ἡ καλλονὴ καὶ τὸ ἐγκαλλώπισμα τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰακώβ, ὁ ὁποῖος τόσον πολὺ τὴν ἠγάπησε.
6 ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. 6 Ενίκησεν ο Θεός και ανέβη στον ουρανόν εν μέσω αλαλαγμών. Ανέβη ο Κυριος, ενώ αι σάλπιγγες αντηχούσαν θριαμβευτικά θούρια. 6 Καὶ ἀφοῦ κατενίκησε τὰ ἔθνη καὶ ὑπέταξε ταῦτα εἰς ἡμᾶς, θριαμβευτὴς κατὰ πασῶν τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ἀνέβη ὁ Θεὸς καὶ πάλιν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν μέσῳ ἀλαλαγμῶν, ἀνῆλθεν ὁ Κύριος, ἐνῷ σάλπιγγες ἀντήχουν χαρμοσύνως.
7 ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε, 7 Ψαλατε ύμνους στον Θεόν μας, ψάλατε, ψάλατε με μουσικά όργανα εγκωμιάζοντες τον βασιλέα μας. 7 Ψάλατε ὕμνον εἰς τὸν Θεόν μας. Ψάλατε. Ψάλατε ἐγκωμιάζοντες τὸν βασιλέα μας· ψάλατε.
8 ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ Θεός, ψάλατε συνετῶς. 8 Ψαλατε, διότι ο Θεός μας είναι βασιλεύς όλου του κόσμου. Ψαλατε προς αυτόν με επίγνωσιν του μεγαλείου του. 8 Διότι ὁ Θεὸς εἶναι βασιλεὺς ὁλοκλήρου τῆς γῆς· ψάλατε ὄχι μόνον ἐντέχνως καὶ μουσικῶς, ἀλλὰ καὶ ἀναλογιζόμενοι τὸ μέγεθος τῆς χάριτός του, μὲ συγκεντρωμένην τὴν προσοχὴν τοῦ νοῦ σας καὶ μὲ πλήρη κατανόησιν καὶ παρακολούθησιν τῶν ὕμνων σας.
9 ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. 9 Ο Θεός μας εβασίλευσε και θα βασιλεύση εις όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Ο Θεός κάθεται επάνω στον άγιον, τον υπέρλαμπρον ουράνιον θρόνον του. 9 Ὁ Θεὸς ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐλάτρευον τὰ εἴδωλα· ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ τοῦ ἁγίου θρόνου του βασιλεὺς ὅλης τῆς γῆς.
10 ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ ῾Αβραάμ, ὅτι τοῦ Θεοῦ οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς σφόδρα ἐπήρθησαν. 10 Οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν ενώπιον του Θεού του Αβραάμ, διότι του Θεού δούλοι είναι οι κραταιοί αυτοί άρχοντες του κόσμου και δια τούτο πλησίον του Θεού εξυψώθησαν και εδοξάσθησαν πάρα πολύ. 10 Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν συνηθροίσθησαν καὶ συνηνώθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ Ἀβραὰμ καὶ εἰς αὐτὸν ἀφωσιώθησαν καὶ ψυχικῳς παρεδόθησαν. Διότι εἰς τὸν Θεὸν πλέον ἀνήκουν καὶ αὐτοῦ δοῦλοι εἶναι οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς. Ἐξ αἰτίας δὲ τῆς ὑποταγῆς των ταύτης ἐξυψώθησαν καὶ ἐδοξάσθησαν ὑπερβαλλόντως.