Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 129 (ΡΚΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 130) ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ἐκέκραξά σοι, Κύριε· 1 (Μασ. 130) Από τα βάθη της ψυχής μου, εις δυστυχίαν ευρισκόμενος, Εκραξα, Κυριε, προς σέ. 1 Απὸ τὰ βάθη τῆς δυστυχίας μου καὶ τὴν ἄβυσσον τῶν συμφορῶν μου ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε·
2 Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 2 Κυριε, άκουσε και κάμε δεκτήν την δέησίν μου. Ας γίνουν προσεκτικά τα αυτιά σου εις τα λόγια της δεήσεώς μου. 2 Κύριε, ἄκουσον τὴν φωνήν μου· εἴθε νὰ γίνουν προσεκτικὰ τὰ ὦτα σου εἰς τὴν φωνὴν τῆς παρακλήσεώς μου.
3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; 3 Κυριε, Κυριε, εάν παρατηρήσης και εξετάσης τας αμαρτίας μας, ποιός είναι δυνατόν να ανθέξη στο ερευνητικόν βλέμμα σου και την δικαίαν καταδικαστικήν απόφασίν σου; 3 Ἐὰν δὲν παραβλέψῃς τὰς ἀνομίας μου, ἀλλ ’ ἐξετάσῃς ταύτας καὶ προσηλώσῃς τὸ βλέμμα σου εἰς αὐτάς, ὦ Κύριε, Κύριε, ποῖος θὰ ἠμπορέσῃ νὰ σταθῇ ἐνώπιόν σου καὶ νὰ βαστάσῃ τὸ βάρος τῆς δικαιοκρισίας σου;
4 ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. 4 Παίρνω όμως θάρρος, διότι γνωρίζω ότι εις σε υπάρχει το έλεος και η συγχώρησις. 4 Ἀλλὰ παρὰ σοὶ ὑπάρχει ὁ ἱλασμὸς καὶ ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν.
5 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου. 5 Δια το όνομά σου, Κυριε, το οποίον υπενθυμίζει αγαθότητα και φιλανθρωπίαν, με πολλήν την υπομονήν και εγκαρτέρησιν ήλπισα εις σέ. Η ψυχή μου, με ακλόνητον πεποίθησιν εις την φιλαλήθειαν των υποσχέσεών σου, υπομένει και περιμένει την βοήθείαν σου. 5 Διὰ τὸ ὄνομά σου, τὸ ὁποῖον ὑπενθυμίζει τὴν ἀγαθότητα καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου, μετ' ἐγκαρτερήσεως πολλῆς ἤλπισα εἰς σέ, Κύριε· περιέμεινε μετ’ ἀδιασείστου ἐλπίδος ἡ ψυχή μου τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑποσχέσεώς σου περὶ συγχωρήσεως τῶν ἐκζητοῦντων τὸ ἔλεός σου.
6 ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον απὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. 6 Η ψυχή μου ήλπισε και ελπίζει στον Κυριον, από βαθέος όρθρου μέχρι της προχωρημένης νυκτός. Εις τον Κυριον όλος ο ισραηλιτικός λαός ας ελπίζη από βαθείας πρωΐας μέχρι προχωρημένης νυκτός. 6 Ἤλπισεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν Κύριον καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἀπὸ τῆς πρωϊνῆς ὥρας κατὰ τὴν ὁποίαν ἀρχίζει τὸ πρῶτον τρίωρον τῆς φρουρᾶς μέχρι τῆς νυκτός· ἀπὸ τῆς πρωΐας ἂς ἐλπίζῃ καὶ ὁλόκληρος ὁ Ἰσραὴλ πρὸς τὸν Κύριον.
7 ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, 7 Διότι στον Κυριον υπάρχει το έλεος. Εις αυτόν υπάρχει ανεξάντλητος και από αυτόν χορηγείται πλουσία η βοήθεια προς σωτηρίαν. 7 Διότι μόνον πλησίον τοῦ Κυρίου ὑπάρχει τὸ ἔλεος καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ ἐλέους καὶ παρ’ αὐτῷ ὑπάρχει ἄφθονος καὶ διὰ ποικίλων μέσων παρεχομένη σωτηρία.
8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. 8 Και αυτός θα απαλλάξη τον ισραηλιτικόν λαόν από όλας τας αμαρτίας του. 8 Καὶ αὐτὸς θὰ ἀπαλλάξῃ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ βάρος ὅλων τῶν ἀνομιῶν του.