Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 121 (ΡΚΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 122) ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα. 1 (Μασ. 122) Εσκίρτησα από χαράν και αγαλλίασιν, όταν, ενώ ευρισκόμην εις ξένην χώραν, μερικοί προσκυνηταί μου είπαν· Θα πορευθώμεν τώρα στον ναόν του Κυρίου. 1 Εὐφρανθῇ καὶ ἐσκίρτησεν ἀπὸ χαρὰν ἡ καρδία μου, ὅταν ἐπλησιάζομεν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ μοῦ εἶπαν οἱ ἐν τῇ ξένῃ μετ’ ἐμοῦ παροικοῦντες καὶ συμμετέχοντες τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας: Θὰ ὑπάγωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, ῾Ιερουσαλήμ. 2 Και ιδού, τα πόδια μας τώρα ίστανται εις τας αυλάς σου, ω Ιερουσαλήμ. 2 Ἰδοὺ τὸ ταξίδιόν μας ἔφθασεν εἰς αἴσιον πέρας καὶ οἱ πόδες μας ἔχουν ἤδη σταθῇ εἰς τὰς αὐλάς σου, ὦ Ἱερουσαλήμ.
3 ῾Ιερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό. 3 Η Ιερουσαλήμ, η οποία έχει οικοδομηθή ως πολυάνθρωπος, μεγάλη και λαμπρά πόλις, της οποίας τα κτίρια συνέχονται το ένα με το άλλο, ώστε να μη είναι αραιοκατωκημένη. 3 Ἰδοὺ ἡ Ἱερουσαλὴμ ἔχει οἰκοδομηθῇ ὡς πόλις μεγάλη καὶ λαμπρά, συμπεπυκνωμένη καὶ συμπαγής, τῆς ὁποίας ὅλα τὰ μέρη ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστον συνέχειαν καὶ ἡ ὁποία δὲν ὁμοιάζει πρὸς τὰ ἀραιοκατοικημένα χωρία καὶ τὰς ἄλλας πόλεις.
4 ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ ᾿Ισραήλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι Κυρίου· 4 Περισσότερον όμως ποθητή και αγαπητή είναι, διότι εκεί ανέρχονται αι διάφοροι φυλαί, αι φυλαί του λαού του Θεού, σύμφωνα προς την εντολήν του Κυρίου, δια να υμνήσουν και δοξολογήσουν το πάντιμον όνομά του Κυρίου. 4 Ἀλλ’ εἶναι περισσότερον ἐπιθυμητή, διότι ἐκεῖ ἀναβαίνουν φυλαί, φυλαὶ ἀποτελοῦσαι τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου ἀναβαίνουσι συμφώνως πρὸς τὸν νόμον, τὸν μαρτυροῦντα καὶ ἐπιτάττοντα εἰς τὸν Ἰσραὴλ νὰ ἀναβαίνῃ κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ ὑμνήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ. 5 Ηυφράνθη η Ιερουσαλήμ, διότι εκεί εστήνοντο θρόνοι δικαστικοί, θρόνοι δια την βασιλεύουσαν οικογένειαν του Δαυίδ. 5 Ἀλλ’ εἶναι ποθητὴ ἡ ἀνάβασις εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ διότι ἐκεῖ ἐστήθησαν θρόνοι δικαστικοί, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἐξήγγελλον δικαστικὰς ἀποφάσεις οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ἔθνους μας· θρόνοι διὰ τοὺς διαδόχους ἐκ τῆς δυναστείας καὶ οἰκογενείας τοῦ Δαβίδ.
6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε· 6 Ω σεις οι προσκυνηταί, παρακαλέσατε τον Κυριον δια την ασφάλειαν, την ειρήνην και την ευημερίαν της Ιερουσαλήμ. Ω Ιερουσαλήμ! Ευτυχία ας υπάρχη πάντοτε εις εκείνους, οι οποίοι σε αγαπούν. 6 Εὐχήθητε λοιπὸν εἰρήνην καὶ εὐτυχίαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἂς ὑπάρχῃ εὐημερία καὶ ἀφθονία ἀγαθῶν εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι, ὦ ἁγία πόλις, σὲ ἀγαποῦν.
7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου. 7 Ειρήνη ας βασιλεύς μέσα εις τα τείχη σου, τα οποία αποτελούν την δύναμιν, που σε περιφρουρεί. Αφθονία και ασφάλεια ας υπάρχη στους πύργους των θησαυρών σου και τους προμαχώνας σου. 7 Ἂς ἔλθῃ εἰρήνη εἰς τὰ τείχη σου, ἅτινα ἀποτελοῦν τὴν περιφρουροῦσαν σε δύναμιν, καὶ ἄφθονος ἀσφάλεια εἰς τοὺς πύργους καὶ προμαχῶνας σου.
8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ· 8 Χαριν των αδελφών μου και των φίλων μου, που κατοικούν εις σέ, εύχομαι πάντοτε ειρήνην και ευημερίαν δια σέ. 8 Χάριν τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν φίλων μου, τῶν ὁμοεθνῶν καὶ ὁμοπίστων μου, οἵτινες κατοικοῦν εἰς σέ, λαλῶ καὶ εὔχομαι εἰρήνην εἰς σέ.
9 ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι. 9 Χαριν του ναού Κυρίου του Θεού μας εζήτησα και ζητώ με θερμήν προσευχήν αγαθά δια σέ, ω Ιερουσαλήμ. 9 Χάριν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, διὰ τὸν ἱερὸν ναόν, ὅστις ἀποτελεῖτο στόλισμά σου καὶ τὸ καύχημά μας, ἐζήτησα μετὰ θερμότητος ἀγαθὰ διὰ σέ.