Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 126 (ΡΚϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
1 (Μασ. 127) ΕΑΝ μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. 1 (Μασ. 127) Εάν ο ίδιος ο Κυριος δεν οικοδομήση και δεν ευδοκήση εις την ανοικοδόμησιν ενός οίκου, ματαίως εκοπίασαν οι οικοδομούντες αυτόν. Εάν ο ίδιος ο Κυριος δεν φυλάξη μίαν πόλιν, ματαίως ηγρύπνησαν οι φρουροί της. 1 Εὰν δὲν οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον αὐτὸς ὁ Κύριος, ματαίως ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν. Ἐὰν δὲν φυλάξῃ τὴν πόλιν αὐτὸς ὁ Κύριος, ματαίως ἀγρύπνησαν οἱ φυλάσσοντας καὶ φρουροῦντες αὐτήν.
2 εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 2 Εάν δεν έχετε δοηθόν τον Θεόν, ματαίως εξυπνάτε από τον βαθύν όρθρον, δια να μεταβήτε εις τας εργασίας σας. Ματαίως, μόλις σηκωθήτε από την κλίνην σας η από την τράπεζαν του φαγητού, σπεύδετε προς την εργασίαν σας· και έτσι τρώγετε τον άρτον σας με πολύν κόπον και πόνον εις στιγμήν, κατά την οποίαν ο Κυριος δίδει στους αγαπητούς του πιστούς ανθρώπους ήρεμον ύπνον· 2 Ἐὰν δὲν ἔχετε τὸν Θεὸν βοηθόν, ματαίως ἐξυπνᾶτε προτοῦ ἐξημερώσῃ διὰ νὰ τρέξετε εἰς τὴν ἐργασίαν σας· εἰς μάτην ἀποβαίνει εἰς σᾶς τὸ νὰ σηκώνεσθε ἀπὸ τὴν κλίνην ἢ τὴν τράπεζαν γρήγορα καὶ εὐθὺς μόλις κατεκλίθητε πρὸς ἀνάπαυσιν ἢ ἐκαθήσατε διὰ νὰ φάγητε. Ἀπευθύνομαι πρὸς σᾶς, ποὺ τρώγετε ἄρτον βασανισμένον ἐκ τῆς πολλῆς καὶ ἀγωνιώδους μερίμνης, ἐνῷ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁ Κύριος δίδει γλυκὸν ὕπνον εἰς τοὺς ἀγαπητούς του, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται, διότι ἐπέρριψαν τὴν μέριμνάν των εἰς αὐτόν.
3 ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός. 3 ιδού ποιά είναι η πολύτιμος δωρεά του Κυρίου, που δίδεται από αυτόν στους αγαπητούς του. Είναι τα παιδιά, οι απόγονοι. Ο μισθός και η αμοιβή των δικαίων είναι τα τέκνα, καρπός της μητρικής γαστρός. 3 Ἰδοὺ ποία εἶναι ἡ κληρονομία καὶ τὸ δῶρον τοῦ Κυρίου, τὸ διδόμενον ὑπὸ αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀγαπητούς του. Εἶναι υἱοὶ καὶ ἀπόγονοι. Ὁ μισθὸς καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῶν δικαίων εἶναι τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ὡς καρπὸς ἐκβλαστάνουν ἐκ τῆς μητρικῆς γαστρός.
4 ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων. 4 Ωσάν βέλη εις τα χέρια ικανού και εμπείρου πολεμιστού ομοιάζουν τα παιδιά των παραμερισμένων από τους ανθρώπους, αλλά πιστών στον Θεόν γονέων. 5 Μακάριος είναι ο γονεύς εκείνος, ο οποίος θα αποκτήση δια των παιδιών του ο,τι επιθυμεί. Δεν θα εντροπιασθούν οι γονείς αυτοί των πολλών παιδιών, όταν συζητούν με τους εχθρούς των εις τας πύλας της πόλεως. 4 Σὰν τὰ βέλη τὰ ὁποῖα κρατοῦνται εἰς τὴν χεῖρα ἀνδρὸς γενναίου καὶ ἐμπειροπολέμου, οὕτως ὁμοιάζουν καὶ οἱ υἱοὶ τῶν γονέων, οἵτινες εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐκτιναχθοῦν καὶ ἐπιπέσουν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἀκράτητοι.
5 μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις. 5 Μακάριος είναι ο γονεύς εκείνος, ο οποίος θα αποκτήση δια των παιδιών του ό,τι επιθυμεί. Δεν θα εντροπιασθούν οι γονείς αυτοί των πολλών πσιδιών, όταν συζητούν με τους εχθρούς των εις τας πύλας της πόλεως. 5 Μακάριος ὁ γονεύς, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπολαύσῃ δι’ αὐτῶν ὅ,τι ἐπεθύμει, ὅταν ἐνυμφεύετο καὶ ὁ ὁποῖος θὰ βλέπῃ γύρω του πλῆθος ἀκμαίων υἱῶν. Δὲν θὰ ἐντροπιασθοῦν οἱ τοιοῦτοι γονεῖς, ὅταν λογομαχοῦν μὲ τοὺς ἐχθρούς των ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν τῆς πόλεως.