Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 (ϞΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
῞Οτε ὁ οἶκος ᾠκοδομεῖτο μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν· ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ.
1 (Μασ. 96) ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ· 1 (Μασ. 96) Ψαλατε προς τον Κυριον νέον ύμνον, ψάλατε όλοι μαζή οι κάτοικοι της γης. 1 Ψάλατε πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ᾆσμα νέον, διὰ τοῦ ὁποίου νὰ ἀνυμνοῦνται αἱ νέαι πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαι του. Ψάλατε πρὸς ὕμνον τοῦ Κυρίου ὁλόκληρος ἡ χώρα τῆς Παλαιστίνης.
2 ᾄσατε τῷ Κυρίῳ· εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· 2 Ψαλατε στον Κυριον. Δοξολογήσατε το όνομα αυτού, με χαράν μεγάλην κάθε ημέραν να διακηρύττετε συνεχώς την χαρμόσυνον αγγελίαν της σωτηρίας, που μας έστειλε. 2 Ψάλατε πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου, δοξολογήσατε τὸ ὄνομά του, διακηρύττετε συνεχῶς καὶ ἀπαύστως ἀπὸ τῆς μιᾶς ἡμέρας εἰς τὴν ἄλλην τὴν χαρμόσυνον ἀγγελίαν τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐχάρισε.
3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. 3 Διαλαλήσατε μεταξύ των εθνικών λαών την μεγαλοπρέπειάν του. Αναγγείλατε εις όλους τους λαούς τα θαυμαστά του έργα. 3 Ἀναγγείλατε καὶ καταστήσατε γνωστὴν μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν τὴν ἔνδοξον δύναμίν του, εἰς ὅλους τοὺς λαοὺς τὰ θαυμαστὰ καὶ καταπληκτικὰ ἔργα του.
4 ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς· 4 Διότι είναι μέγας ο Κυριος και άξιος να υμνήται με το παραπάνω από όλους. Είναι φοβερός και ανώτερος από όλους τους άλλους θεούς της γης. 4 Διότι εἶναι μέγας ὁ Κύριος καὶ πρέπει να ὑμνῆται ἐντόνως καὶ θερμῶς· εἶναι φοβερὸς ἀσυγκρίτως περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ψευδεῖς θεούς.
5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. 5 Διότι όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών λαών είναι ανύπαρκτοι, είναι επινοήσεις δαιμονίων. Ο ιδικός μας όμως Θεός είναι ο αληθινός και πραγματικός, ο παντοδύναμος και αιώνιος, ο οποίος εκ του μηδενός εδημιούργησε τα σύμπαντα. 5 Διότι ὅλοι οἱ θέοι τῶν ἐθνικῶν εἶναι δαιμόνια, ψευδῆ τῆς φαντασίας καί του διαβόλου πλάσματα καὶ ἐπινοήματα, ἐνῷ ὁ Κύριος ἐποίησε τοὺς οὐρανούς.
6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ. ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ. 6 Δοξα και ωραιότης ακτινοβολείται ενώπιόν του. Αγιότης και μεγαλοπρέπεια απαστράπτουν στον ναόν και το θυσιαστήριόν του. 6 Ὕμνος ἀγγελικὸς τοῦ μεγαλείου του, καὶ ὡραιότης ἐκπεμπομένη ἐκ τῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς ἀπείρου τελειότητάς του ἀκτινοβολοῦν ἔμπροσθέν του, ἁγιότης καὶ ἔκλαμπρος δόξα ἀπαστράπτουν ἐν τῷ ἡγιααμένω θρόνῳ καὶ ναῷ του.
7 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν· 7 Προσφέρατε στον Κυριον και σεις, αι διάφοροι φυλαί των εθνών, προσφέρατε στον Κυριον δόξαν και τιμήν. 7 Προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον, ὦ οἰκογένειαι καὶ φυλαὶ τῶν ἐθνῶν· προσφέρατε πρὸς τὸν Κύριον δόξαν καὶ τιμὴν ἀπαρνούμενοι τὰ εἴδωλά σας.
8 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ· 8 Προσφέρατε δοξολογίαν στο πάντιμον όνομα του Κυρίου, υψώσατε θυσίας προς αυτόν και έτσι με ευλάβειαν εισέλθετε εις τας αυλάς του ναού του. 8 Προσφέρατε εἰς τὸν Κύριον δόξαν ἁρμόζουσαν πρὸς τὸ ὄνομά του· σηκώσατε ἐπὶ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ὤμων σας σφάγια, ἵνα προσφέρετε ταῦτα ὡς θυσίας, καὶ εἰσέλθετε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ, ὅπου τὸ θυσιαστήριον τῶν θυσιῶν καὶ ὁλοκαυτωμάτων.
9 προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. 9 Προσκυνήσατε τον Κυριον μέσα εις την αγίαν αυλήν του ναού του. Ας συγκλονισθή ολόκληρος η γη από την παρουσίαν του Κυρίου. 9 Προσκυνήσατε τὸν Κύριον εἰς τὴν ἁγίαν αὐλὴν τοῦ ναοῦ του. Ἂς σαλευθῇ ἐκ καταπλήξεως καὶ φόβου ἐνώπιον τοῦ προσώπου του πᾶσα ἡ γῆ.
10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 10 Διαλαλήσατε και καταστήσατε γνωστόν μεταξύ όλων των εθνών, ότι ο Κυριος εβασίλευσε πανταχού και πάντοτε, διότι αυτός ανώρθωσε την φυσικώς και πνευματικώς πεσμένην οικουμένην, η οποία και δεν θα κλονισθή και δεν θα σαλευθή πλέον από την θέσιν της. Ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος θα κρίνη και θα δικάση με δικαιοσύνην τους λαούς. 10 Εἴπατε μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν σεῖς οἱ ἐξ αὐτῶν πρὸς τὸν Κύριον ἐπιστρέφοντες, ὅτι ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, διότι ἰδοὺ ἀνώρθωσε καὶ εἰς εὐσέβειαν καὶ διαρκῆ εἰρήνην παρεσκεύασε τὴν οἰκουμένην, ἥτις πλέον δὲν θὰ σαλευθῇ. Ὁ Κύριος θὰ κρίνῃ τοὺς λαοὺς μὲ εὐθύτητa καὶ δικαιοσύνην, οὕτω δὲ πᾶς σάλος καὶ ταραχὴ ἐν ταῖς κοινωνίαις θὰ καταπαύσῃ.
11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· 11 Ας ευφρανθούν οι ουρανοί, ας πλημμυρίση από αγαλλίασιν η γη. Ας σαλευθή με χαράν η θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν. 11 Ἂς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί, ἂς σκιρτήσῃ ἐξ ἀγαλλιάσεως ἡ γῆ, ἂς σαλευθῇ ἡ θάλασσα χορεύουσα μαζὶ μὲ ὅλον τὸ περιεχόμενον καὶ πλήρωμά της.
12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 12 Ας χαρούν αι πεδιάδες και όλα τα φυτά και τα ζώα, που υπάρχουν εις αυτάς. Τοτε και αυτά ακόμη τα δένδρα του πυκνού δάσους θα σκιρτήσουν από χαράν και αγαλλίασιν 12 Ἂς χαροῦν αἱ πεδιάδες καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἐν αὐταῖς. Τότε θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ ἀγαλλίασιν ὅλα τὰ δένδρα τοῦ πυκνοῦ δάσους,
13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ. 13 ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος έρχεται, ναι έρχεται δια να κρίνη με δικαιοσύνην τους ανθρώπους της γης. Θα κρίνη και θα δικάση ολόκληρον την οικουμένήν με δικαιοσύνην, όλους τους λαούς με την φιλαλήθειάν του και την πιστότητα εις τας διακηρύξστου. 13 ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διότι ἔρχεται, ἔρχεται διὰ να κρίνῃ τὴν γῆν καὶ βασιλεύσῃ ἐπ’ αὐτῆς. Θὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένην μὲ δικαιοσύνην καὶ τοὺς λαοὺς μὲ τὴν φιλαλήθειάν του καὶ τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὑποσχέσεων καὶ ἀπειλῶν του.