Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 (ΚΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· τῆς μιᾶς Σαββάτων.
1 (Μασ. 24) ΤΟΥ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 1 (Μασ. 24) Εις τον Κυριον ανηκεί η γη και κάθε τι, το οποίον την γεμίζει, κάθε κατοικουμένη περιοχή και όλοι, όσοι κατοικούν εις αυτήν. 1 Τοῦ Κυρίου κτῆμα εἶναι ἡ γῆ καὶ τὸ κάθε τι ποὺ τὴν γεμίζει, ἰδικά του εἶναι ἡ οἰκουμένη καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι οἱ κατοικοῦντες εν αυτῇ.
2 αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν. 2 Αυτός εθεμελίωσε σταθεράν και ακλόνητον την γην επάνω εις τας θαλάσσας, την εστερέωσεν επάνω εις τα ποτάμια ρεύματα, και παρ' όλον τούτο μένει σταθερά και αμετακίνητος. Θαλασσαι την περιζώνουν, ποταμοί την διασχίζουν, άφθονα ύδατα ευρίσκονται κάτω από αυτήν και όμως είναι και μένει ακλόνητος. 2 Αὐτὸς ἐν τῇ δυνάμει του καὶ σοφίᾳ του τὴν ἐθεμελίωσεν ὄχι ἐπὶ βράχων ἀμετακινήτων καὶ σιδηρῶν πασσάλων, ἀλλ' ἐπάνω εἰς τὰς κυκλούσας αὐτὴν θαλάσσας καὶ τὴν ἐστερέωσεν ἐπανω εἰς ποταμούς. Καὶ ὅμως ἐνῷ φαίνεται σὰν νὰ πλέῃ εν μέσῳ τῶν ὑδάτων, οὔτε ταλαντεύεται, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ σαλευθῇ.
3 τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; 3 Ποιός θα ανεβή στον ιερόν λόφον του Κυρίου, την Σιών, δια να προσκυνήση άξιως; Ποιός θα σταθή ακατάκριτος και με παρρησίαν στον άγιον αυτόν τόπον; 3 Τίς εἶναι ἄξιος να ἀναβῇ εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου, εἰς τὸν λόφον δηλαδὴ τῆς Σιὼν καὶ εἰς τὴν ἐπ' αὐτοῦ πρὸς λατρείαν καὶ κατοικίαν του ἀνεγερθεῖσαν σκηνήν; Καὶ ποῖος θὰ σταθῇ μὲ συνείδησιν καθαρὰν καὶ μὲ παρρησίαν εἰς τὸν ἅγιον τόπον αὐτοῦ;
4 ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ. 4 Εκείνος ο οποίος έχει αθώας και αγνάς τας χείρας του από κάθε κακίαν, καθαράν και ανένοχον την καρδίαν του, αυτός ο οποίος δεν έδωσε την ψυχήν του εις τα μάταια και επιβλαβή έργα και πράγματα του κόσμου αυτού και δεν ωρκίσθη δολίως με τον σκοπόν να εξαπατήση τον πλησίον του καταπατών τους όρκους του. 4 Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διὰ τῶν χειρῶν δὲν ἔπραξε παράνομόν τι, ἀλλ' ἐξεταζόμενος καθ’ ὅλας τὰς πράξεις καὶ ἐνεργείας του θὰ εὑρεθῇ ἀθῷος· ὁ ὁποῖος καὶ κατὰ τὴν καρδίαν ἀκόμη εἶναι καθαρός, ἐλευθέραν ἔχων αὐτὴν ἀπὸ πονηρὰς διαθέσεις καὶ ἐλατήρια, ὁ ὁποῖος δὲν ἔστρεψε τὴν ψυχήν του πρὸς τὰ μάταια καὶ δὲν προσεκολλήθη εἰς αὐτὰ καὶ ὁ ὁποῖος δὲν ὡρκίσθη διὰ νὰ δολιευθῇ τὸν πλησίον του ἐξαπατῶν αὐτὸν καὶ ἀθετῶν τὰς ἐνόρκους ὑποσχέσεις του.
5 οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ. 5 Αυτός θα λάβη ευλογίας παρά του Κυρίου, και θα τύχη ελέους εκ μέρους του Θεού και σωτήρος. 5 Αὐτὸς θὰ λάβῃ εὐλογίαν ἀπὸ τὸν Κύριον καὶ θὰ ἀξιωθῇ τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναδειχθῇ Σωτήρ του.
6 αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ. (διάψαλμα). 6 Αυτή είναι η ευσεβής γενεά των ανθρώπων, οι οποίοι πράγματι επιζητούν να ευαρεστήσουν στον Κυριον, οι οποίοι φροντίζουν να λατρεύσουν άξιως και να προσκυνήσουν το πρόσωπον του αληθινού Θεού, του Θεού του Ιακώβ. 6 Ἡ ἀποτελουμένη ἀπὸ τοιούτους ἀνθρώπους γενεὰ εἶναι ἡ γενεὰ τῶν ζητούντων τὸν Κύριον, τῶν ζητούντων νὰ λατρεύσουν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.
7 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 7 Και τώρα που πρόκειται η κιβωτός του Κυρίου να εισέλθη στον ναόν, ανοίξατε διάπλατα τας πύλας σεις οι άρχοντες. Ας υψωθούν και ας πλατυνθούν αι αιωνόβιαι πύλαι, δια να εισέλθη στον ναόν ο ένδοξος βασιλεύς. 7 Καὶ τώρα, ποὺ πρόκειται ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ νὰ εἰσαχθῇ εἰς τὸν ναόν, ἀνοίξατε τὰς πύλας, ὦ ἄρχοντες, ποὺ τὰς κρατεῖτε ἀπὸ μέσα κλεισμένος. Καὶ σεῖς, ὦ πύλαι, ποὺ δὲν πρόκειται νὰ καταλυθῆτε ποτέ, πλατύνθητε καὶ γίνετε ὑψηλότεραι ἀπὸ ὅ,τι εἶσθε, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ν τῷ ναῷ ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
8 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. 8 Ποιός είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς; Αυτός είναι ο Θεός, ο κραταιός και δυνατός, ο Κυριος ο πανίσχυρος στους πολέμους. 8 Ποῖος εἶναι ὁ βασιλεὺς οὗτος τῆς δόξης, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ εἰσέλθῃ;Ὁ Κύριος, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατὸς τοῦ παντὸς δημιουργὸς καὶ δεσπότης. Ὁ Κύριος, ὁ δυνατὸς καὶ ἀκαταγώνιστος εἰς μάχας καὶ πολέμους.
9 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 9 Και πάλιν οι έξω του φρουρίου ευρισκόμενοι ανοίξατε διάπλατα τας πύλας σας, ω άρχοντες, υψώθητε αρχαιόταται πύλαι, δια να εισέλθη ο ένδοξος βασιλεύς. 9 Σηκώσατε τὰς πύλας, ὦ ἄρχοντες, καὶ γίνετε ὑψηλότεραι καὶ σεῖς, ὦ πύλαι, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
10 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 10 Ποιός είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς; Είναι ο αληθινός Θεός, ο Κυριος όλων των δυνάμεων του ουρανού και της γης. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. 10 Ποῖος εἶναι ὁ βασιλεὺς αὐτὸς τῆς δόξης; Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανῷ ἀσωμάτων δυνάμεων, τῶν ἀγγελικῶν στρατιῶν, αὐτὸς εἶναι ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.