Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98 (ϞΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.
1 (Μασ. 99) Ο ΚΥΡΙΟΣ ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ. 1 (Μασ. 99) Ο Κυριος εθεμελ'Ιωσε αιωνίαν και απαρασάλευτον παντού την βασιλείαν του. Ας οργίζωνται και ας μαίνωνται οι ασεβείς λαοί. Ο καθήμενος Κυριος επάνω εις τα Χερουβίμ εβασίλευσεν· ας αναστατωθούν από αγανάκτησιν οι αμετανόητοι αμαρτωλοί της γης. 1 Ο Κύριος ἀνέλαβε τὴν βασιλείαν, ἂς ὀργίζωνται καὶ ἂς ἀφηνιάζουν οἱ λαοί. Οὐδὲν θὰ ἐπιτύχουν. Ἐβασίλευσεν αὐτὸς ὁ ὁποῖος κάθηται ἐπὶ τῶν Χερουβείμ, ἂς σαλευθῇ καὶ ἂς συνταραχθῇ ἡ γῆ ἐκ τῶν ἀντιδράσεων καὶ τῆς ἀντιστάσεώς της. Εἰς οὐδὲν θὰ ἰσχύσῃ.
2 Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. 2 Ο Κυριος, που έχει τον θρόνον του εις την Σιών, είναι μέγας. Ανώτερος και κύριος επάνω εις όλους τους λαούς της γης. 2 Ὁ Κύριος ἐνεθρονίσθη ἐν τῇ Σιὼν μέγας, ὑπέρτερος τῶν ἡττηθέντων ἐχθρῶν του καὶ εἶναι ὑψηλὸς καὶ ἀνώτερος εἰς ἰσχὺν καὶ κράτος ὑπὲρ πάντας τοὺς λαούς.
3 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ, ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστι. 3 Ας δοξολογήσουν το μέγα Ονομά σου όλοι, διότι είναι άγιον αλλά και τρομερόν. 3 Ἂς ἀνυμνήσουν καὶ ἂς δοξολογήσουν τὸ μέγα ὄνομά σου, διότι λόγῳ τῆς συντριπτικῆς καὶ ἀκαταγωνίστου δυνάμεώς σου, τὸ ὄνομά σου εἶναι φοβερόν, λόγῳ δὲ τῆς ἀποστροφῆς σου πρὸς τὸ κακὸν εἶναι καὶ ἅγιον.
4 καὶ τιμὴ βασιλέως κρίσιν ἀγαπᾷ· σὺ ἡτοίμασας εὐθύτητας, κρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν ᾿Ιακὼβ σὺ ἐποίησας. 4 Η εντιμότης και ευθύτης σου του βασιλέως μας αγαπά και ποθεί την εφαρμογήν της δικαιοσύνης. Συ εθέσπισες και εθεμελίωσες διατάξεις και εντολάς ευθύτητος και αληθείας. Συ έκαμες κρίσιν και εφήρμοσες δικαιοσύνην μεταξύ των απογόνων του Ιακώβ. 4 Ἡ τιμημένη καὶ ἔνδοξος μεγαλειότης τοῦ βασιλέως μας ἀγαπᾷ τὴν δικαιοσύνην καὶ οὐχὶ τὴν αὐθαιρεσίαν. Σὺ καθίδρυσας καὶ ἐθεμελίωσας διατάξεις καὶ ἐντολὰς εὐθύτητος καὶ ἰσότητος, σὺ ἔκαμες κρίσιν καὶ ἤσκησας δικαιοσύνην μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰακώβ, τοὺς ὁποίους ἰδιαιτέρως ἐπροστάτευσας.
5 ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. 5 Μεγαλύνατε Κυριον τον Θεόν ημών. Προσκυνήσατε το υποπόδιον των ποδών του, διότι είναι άγιος. 5 Κατανοήσατε λοιπὸν τὸ ὕψος τοῦ Κυρίου καὶ ἀνταξίως πρὸς τὸ ὕψος τοῦτο δοξολογεῖτε Κύριον τὸν Θεόν μας καὶ προσκυνεῖτε εὐλαβῶς τὸν ἐν τῷ Ναῷ τῆς Σιὼν τόπον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου πατοῦν οἱ πόδες του, διότι εἶναι οὗτος τόπος ἱερὸς καὶ ἅγιος.
6 Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ, καὶ Σαμουὴλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ· ἐπεκαλοῦντο τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς εἰσήκουσεν αὐτῶν, 6 Ο Μωϋσής και ο Ααρών ήσαν οι πρώτοι μεταξύ των ιερέων. Ο Σαμουήλ ήτο από εκείνους, οι οποίοι επεκαλούντο με πίστιν το όνομα του Κυρίου. Οσες φορές αυτοί τον επεκαλούντο, εκείνος ήκουε και εδέχετο τας προσευχάς των. 6 Ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρών, οἱ ἅγιοι οὖτοι ἄνδρες, ἦσαν μεταξὺ τῶν ἱερέων του, καὶ ὁ ὡσαύτως ἅγιος Σαμουὴλ ἦτο μεταξὺ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπεκαλοῦντο τὸ ὄνομά του, ἐπεκαλοῦντο διὰ προσευχῆς τὸν Κύριον καὶ αὐτὸς τοὺς εἱσήκουεν.
7 ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς· ὅτι ἐφύλασσον τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ, ἃ ἔδωκεν αὐτοῖς. 7 Με στύλον νεφέλης ωμιλούσε προς αυτούς, διότι αυτοί εφύλαττον τότε τας εντολάς του και τα προστάγματα, που είχε δώσει εις αυτούς. 7 Ἀπὸ τὸν πύρινον στῦλον τῆς νεφέλης, ἡ ὁποία κατέβαινεν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὡμίλει πρὸς αὐτούς, διότι ἐφύλαττον τὰς ἐν ταῖς ἐντολαῖς του μαρτυρίας του καὶ τὰ προστάγματα, τὰ ὁποῖα ἔδωκεν εἰς αὐτούς.
8 Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ ἐπήκουσε αὐτῶν· ὁ Θεός, σὺ εὐίλατος ἐγίνου αὐτοῖς καὶ ἐκδικῶν ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 8 Κυριε και Θεέ μας, συ έκανες ευμενώς δεκτάς τας προσευχάς των, συ ο Θεός εδείχθης ελεήμων και συγκαταβατικός εις αυτούς, αποδίδων πάντοτε το δίκαιον εις όλα τα έργα των χειρών των. 8 Κύριε καὶ Θεέ μας, σὺ τοὺς ἤκουες μὲ εὐμένειαν· ὦ Θεέ μου, σὺ μὲ πᾶσαν ἀγαθότητα ἐγίνεσο ἵλεως καὶ συγγνωμικὸς εἰς τὰ ἁμαρτήματά των, ἀφοῦ ἐτιμώρεις καὶ δὲν ἄφηνες ἄνευ ἐκδικήσεως πάσας τὰς ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας καὶ παραβάσεις των.
9 ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς ὄρος ἅγιον αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 9 Δοξολογείτε, λοιπόν, Κυριον τον Θεόν μας και προσκυνείτε αυτόν στον ιερόν λόφον της Σιών, όπου ο ναός του, διότι άγιος είναι ο Κυριος ο Θεός μας. 9 Ἀνταξίως τοῦ ἀνυπερβλήτου ὕψους τοῦ δοξολογεῖτε καὶ ἀνυμνεῖτε τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας καὶ προσκυνεῖτε εὐλαβῶς αὐτὸν εἰς τὴν Σιών, εἰς τὸ ὄρος αὐτοῦ τὸ ἅγιον, διότι ἅγιος εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν καὶ ἐν ἁγίῳ τόπῳ ὑπὸ ἁγίων λάτρεων πρέπει νὰ προσκυνῆται.