Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 (ΜΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός. 1 1
2 (Μασ. 46) Ο ΘΕΟΣ ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 2 (Μασ. 46) Ο Θεός μας στο παρελθόν υπήρξε το απόρθητον καταφύγιόν μας, η ακατανίκητος δύναμίς μας, ο βοηθός εις τας μεγάλας θλίψεις, αι οποίαι μας είχαν εύρει. 2 Ο Θεὸς εἶναι ἡ καταφυγή μας καὶ ἡ δύναμίς μας, εἶναι ὁ πανίσχυρος βοηθός μας εἰς τὰς θλίψεις ποὺ μᾶς εὗρον.
3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν. 3 Δια τούτο δεν θα φοβηθώμεν και τώρα, έστω και αν συγκλονίζεται εκ θεμελίων όλη η γη, και βουνά ολόκληρα αποσπώνται και βυθίζωνται στο μέσον των ωκεανών. 3 Διὰ τοῦτο καὶ ἂν ἀκόμη ἐπισυμβοῦν αἱ κατὰ τὴν συντέλειαν ἀνατροπαί, δὲν θὰ φοβηθῶμεν, ὅταν ἐκ θεμελίων θὰ σείεται ἡ γῆ καὶ θὰ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὴν θέσιν των βουνὰ ὁλόκληρα διὰ νὰ μεταθέτωνται ἐν μέσῳ τῶν θαλασσῶν.
4 ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. (διάψαλμα). 4 Εστω και αν ταραχθούν και βουΐζουν τα ύδατα των θαλασσών, και αν αναστατωθούν τα όρη με την τρομεράν δύναμιν του Κυρίου, ημείς δεν θα φοβηθώμεν. 4 Ἔστω ὅτι ἐβούϊξαν καὶ ἐταράχθησαν ἀφρίζοντα εἰς ἀλλεπάλληλα καὶ τεράστια κύματα τὰ ὕδατά των. Ἔστω ὅτι ἐσείσθησαν τὰ ὅρη διὰ τῶν κραταιῶν μεταβολῶν καὶ ἀναστατώσεων, τὰς ὁποίας ἐργάζεται ὁ Θεός. Ἠμεῖς δὲν θὰ φοβηθῶμεν.
5 τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ῞Υψιστος. 5 Η Ιερουσαλήμ κατά τον καιρόν αυτόν της αναταραχής των στοιχείων θα διατηρηθή εν ασφαλεία. Τα ρεύματα του ποταμού, ο οποίος ρέει πλησίον της, ευφραίνουν την πόλιν του Θεού, την οποίαν ο Υψιστος ηγίασε, δια να είναι ιερός τόπος κατοικίας του. 5 Ἡ Ἱερουσαλὴμ ὅμως κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θὰ διατηρηθῇ ἐν ἀσφαλείᾳ. Τὰ ρεύματα καὶ οἱ κατεβασιὲς τοῦ ποταμοῦ, ποὺ εέει πλησίον της, εὔφραινουν τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ὁ Ὕψιστος ἡγίασε διὰ νὰ εἶναι σκήνωμα καὶ κατοικητήριόν του.
6 ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ. 6 Ο Θεός κατοικεί εν τω μέσω αυτής και την προστατεύει, ώστε να μη σαλευθή. Ταχέως στον κατάλληλον καιρόν και αποτελεσματικώς θα την βοηθήση ο Κυριος. 6 Ὁ Θεὸς παραμένει ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ λόγῳ τῆς εἰς αὐτὴν προστασίας του, δὲν θὰ σαλευθῇ αὕτη, ἀλλὰ θὰ μείνῃ σώα καὶ ἀσφαλής. Τάχιστα καὶ ἐγκαιρότατα θὰ βοηθήσῃ αὐτὴν ὁ Κύριος.
7 ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ. 7 Εταράχθησαν τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ, εκινήθησαν εναντίον της βασίλεια ολόκληρα, αλλά ο Κυριος εξαπέλυσεν εκ των άνω φωνήν και εβροντησε και εσείσθη ολόκληρος η γη. 7 Ἐταράχθησαν κατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔθνη· μετεκινήθησαν κατ’ αὐτῆς βασίλεια ὁλόκληρα· ἀλλ' ὁ Κύριος ἐξαπέλυσεν ἄνωθεν φωνὴν καὶ ἐβρόντησε καὶ ἐσείσθη ὁλόκληρος ἡ γῆ.
8 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. (διάψαλμα). 8 Ο Κυριος όλων των δυνάμεων του ουρανού και της γης είναι μαζή μας. Προστάτης μας είναι αυτός ούτος ο Θεός του πατριάρχου μας Ιακώβ. 8 Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι μαζί μας· ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ προστάτης μας.
9 δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς. 9 Ελάτε όλοι και ίδετε τα μεγάλα έργα του Θεού. Τα θαυμαστά τρόπαια, τα οποία έστησεν εις την χώραν μας. 9 Ἔλθετε λαοὶ καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, τὰ ὅσα καταπληκτικὰ καὶ θαυμαστὰ ὡς ἄλλα τρόπαια ἔστησεν ἐπὶ τῆς γῆς.
10 ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συνθλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί. 10 Αυτός είναι που καταπαύει τους πολέμους έως εις τα πέρατα της γης της Επαγγελίας. Συντρίβει τα τόξα των εχθρών, σπάζει τα όπλα των και κατακαίει τας μεγάλας ασπίδας των με φωτιά. 10 Κατέπαυσεν ὁλοτελῶς τοὺς πολέμους μέχρι τῶν ἐσχατιῶν τῆς εὐλογημένης γῆς τῆς ἐπαγγελίας. Τελειωτικῶς καὶ ὁριστικῶς θὰ συντρίψῃ κάθε τόξον καὶ θὰ τσακίσῃ κάθε ὅπλον πολεμικὸν καὶ θὰ κατακαύσῃ εἰς τὸ πῦρ τὰς ἀσπίδας.
11 σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ. 11 Αφήσατε κατά μέρος κάθε βιοτικόν περισπασμόν και μάθετε ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Θα δοξασθώ δε και μεταξύ των άλλων εθνών, θα μεγαλυνθώ εις όλην την οικουμένην. 11 Ἐλευθερωθῆτε παντὸς περισπασμοῦ καὶ μὲ ἤρεμον διάνοιαν προσέξατε καὶ μάθετε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ποὺ κρατῶ εἰς χεῖρας μου καὶ διευθύνω τὰ πάντα· θὰ ὑψωθῶ μέγας καὶ κραταιὸς καὶ θαυμαστὸς ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, θὰ ὑπερυψωθῶ ἀνώτερος ἀπὸ τὴν γῆν καὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους αὐτῆς, ἰσχυρότερος πάντων καὶ κυρίαρχων ἐπὶ πάντων.
12 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. 12 Ο Κυριος των αγγελικών δυνάμεων είναι μαζή μας, ο Θεός του Ιακώβ αυτός είναι ο βοηθός και προστάτης μας. 12 Ὁ Κύριος τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι μαζί μας· ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακὼβ εἶναι ὁ βοηθὸς καὶ προστάτης μας.