Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:44
Δύση: 18:36
Σελ. 19 ημ.
298-67
13ος χρόνος, 5000η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΨΑΛΜΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 147 (ΡΜΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
1 (Μασ. 147, 12-20) ΕΠΑΙΝΕΙ, ῾Ιερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών, 1 (Μασ. 147, 12-20) Ω Ιερουσαλήμ, ψάλλε ύμνους και εγκώμια προς τον Κυριον! Δοξολόγει τον Θεόν σου, Σιών. 1 Ύμνους ἐπαινετικοὺς ἀνάπεμπε, ὦ Ἱερουσαλήμ, πρὸς τὸν Κύριον· ἀνύμνει τὸν Θεόν σου, ὦ Σιών.
2 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς σου ἐν σοί· 2 Διότι εστερέωσε και έκαμε ισχυρούς τους μοχλούς, με τους οποίους κλείονται ασφαλώς αι πύλαι των νεοκτισμένων τειχών σου. Ο Κυριος ηυλόγησε τους υιούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται εντός της περιοχής σου. 2 Διότι εὐδόκησε νὰ κτισθοῦν καὶ πάλιν τὰ κατεστραμμένα τείχη σου, ἐστερέωσε καὶ κατέστησεν ἰσχυροὺς τοὺς μοχλούς, μὲ τοὺς ὁποίους διατηροῦνται κλεισταὶ καὶ ἀπαραβίαστοι αἱ πύλαι σου καὶ ἀφοῦ οὕτω τοὺς ἠσφάλισεν, ηὐλόγησε τοὺς διαμένοντας ἐντὸς τῶν τειχῶν σου υἱούς σου.
3 ὁ τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε· 3 Αυτός εγκατέστησεν ειρήνην εις τα όριά σου, σε περιφρουρεί από τους εχθρούς σου και χορταίνει με εκλεκτόν σίτον τα τέκνα σου. 3 Αὐτὸς ἐξεδίωξεν ἀπὸ τὰ σύνορα σου τὸν πόλεμον καὶ ἐγκαθίδρυσεν εἰς αὐτὰ τὴν εἰρήνην, σὲ γεμίζει δὲ καὶ σὲ χορταίνει μὲ ἄφρωτον καὶ ἐκλεκτὸν σῖτον.
4 ὁ ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ· 4 Αυτός αποστέλλει την παντοδύναμον ευεργετικήν προσταγήν του δια την καρποφορίαν της γης. Και η προσταγή του ταχύτατα θα τρέξη προς την γην και θα γίνη αμέσως έργον. 4 Αὐτὸς ἀποστέλλει εἰς τὴν γῆν τὴν περὶ καρποφορίας αὐτῆς θείαν προσταγήν του, τάχιστα καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ θὰ τρέξῃ ὁ λόγος του δραστικὸς καὶ δημιουργικός.
5 διδόντος χιόνα αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον, ὁμίχλην ὡσεὶ σποδὸν πάσσοντος· 5 Αυτός είναι που δίδει χιόνι ολόλευκο, ωσάν το μαλλί του προβάτου, ο οποίος σκορπίζει σαν στάκτην την ομίχλην. 5 Εἶναι ὁ λόγος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος δίδει τὴν χιόνα λευκὴν καὶ μαλακὴν σὰν τὸ μαλλίον, ὁ ὁποῖος σκορπίζει καὶ ἐπιπάσσει σὰν στάκτην τὴν ὁμίχλην μετατρεπομένην εἰς πάχνην,
6 βάλλοντος κρύσταλλον αὐτοῦ ὡσεὶ ψωμούς, κατὰ πρόσωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 6 Ριπτει την χάλαζαν με όσην ευκολίαν ημείς ρίπτομεν τα ψιχία του ψωμιού. Ποιός ημπορεί να υποστή και ανθέξη εμπρός στο ψύχος των πάγων και των χιόνων και των παγωμένων ορμητικών ανέμων; 6 ὁ ὁποῖος ρίπτει τὴν χάλαζαν καὶ τοὺς ὀγκώδεις πάγους τῶν ποταμῶν καὶ τῶν ὠκεανῶν, μεθ' ὅσης εὐκολίας καὶ ἠμεῖς σκορπίζομεν ἐπὶ γῆς ψιχία ἢ καὶ ὁλόκληρα τεμάχια ἄρτου πρὸς διατροφὴν τῶν κατοικιδίων πτηνῶν καὶ ζώων μας. Ἐμπρὸς εἰς τὸ ψῦχος τῶν πάγων καὶ τῶν χιόνων του ποῖος δύναται να ἀνθέξῃ, ἐὰν ταῦτα παρετείνοντο ἐπὶ μακράν;
7 ἐξαποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τήξει αὐτά· πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ρυήσεται ὕδατα. 7 Αυτός μόνος θα δώση προσταγήν και θα λυώσουν οι πάγοι και τα χιόνια, θα πνεύση δηλαδή ο ευεργετικός άνεμός του, θα λυώσουν τα χιόνια και οι πάγοι και θα ρεύσουν ύδατα, δια να ποτίσουν όρη και πεδιάδας. 7 Ἀλλ’ αὐτὸς θὰ στείλῃ τὸν λόγον καὶ τὴν προσταγήν του καὶ θὰ τὰ λειώσῃ· θὰ πνεύσῃ ὁ ἄνεμός του καὶ θὰ ρεύσουν ἐκ τῶν πάγων καὶ τῶν χιόνων νερά, τὰ ὁποῖα θὰ ποτίσουν τὰ ὅρη καὶ τὰς πεδιάδας.
8 ὁ ἀπαγγέλλων τὸν λόγον αὐτοῦ τῷ ᾿Ιακώβ, δικαιώματα καὶ κρίματα αὐτοῦ τῷ ᾿Ισραήλ. 8 Αυτός απεκάλυψε και κατέστησε γνωστόν το άγιον θέλημά του στους απογόνους του Ιακώβ, τας εντολάς του και τα δίκαια προστάγματά του στον ισραηλιτικόν λαόν. 8 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὁποῖος κατέστησε γνωστὸν τὸν λόγον του εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, τὰς ἐντολάς του καὶ τὰ δίκαια προστάγματά του εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας.
9 οὐκ ἐποίησεν οὕτως παντὶ ἔθνει καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν αὐτοῖς. 9 Δεν έπραξεν όμως το ίδιον και δια κάθε άλλο έθνος. Δεν εφανέρωσε εις όλα τα έθνη τα παραγγέλματά του και τας εντολάς του. 9 Καὶ ἀπεκάλυψε ταῦτα προνομιακῶς εἰς τὸν Ἰσραήλ. Δὲν ἐποίησε οὐδὲ συμπεριεφέρθη ὁ Θεὸς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς κάθε ἔθνος καὶ δὲν ἐφανέρωσεν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη ταῦτα τὰ παραγγέλματά του.