Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021
Ανατ: 07:47
Δύση: 18:32
Σελ. 22 ημ.
301-64
13ος χρόνος, 5003η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 (Θ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΜΗ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου, μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν. 1 Μη ζηλοτυπής την γυναίκα σου, που αναπαύεται εις την αγκάλην σου. Και μη εμβαλης στον εαυτόν σου πονηράς σκέψεις· 1 Μὴ εἶσαι ζηλότυπος διὰ τὴν γυναῖκα σου, ποὺ ἀναπαύεται εἰς τὴν ἀγκάλην σου, οὔτε νὰ διδάξῃς αὐτὴν εἰς βάρος σου τέτοιαν κακὴν συνήθειαν καὶ παιδαγωγίαν.
2 μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου. 2 αλλά και μη παραδίδης εξ ολοκλήρου την καρδίαν σου εις την σύζυγόν σου, δια να μη γίνη αυτή κυρία επί της δυνάμεώς σου. 2 Ἀλλ' οὔτε καὶ νὰ παραδώσῃς τὴν ψυχήν σου εἰς γυναῖκα, ὥστε νὰ ἐπιβῇ αὕτη καὶ νὰ ἐπικαθήσῃ δεσπόζουσα ἐπὶ τῆς δυνάμεως καὶ ἐξουσίας σου.
3 μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ, μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς. 3 Μη επιζητής συναντήσεις με εταίραν, μήπως περιπέσης εις τας παγίδας της. 3 Μὴ συναντᾶσαι μὲ γυναῖκα, ποὺ ἐκδίδεται ὡς ἑταίρα εἰς πολλούς, μήπως συλληφθῇς εἰς τὰς παγίδας της.
4 μετὰ ψαλλούσῃς μὴ ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς. 4 Μη συχνάζης και μη συναναστρέφεσαι με τραγουδίστριαν, δια να μη περιπέσης και κυριευθής εις τα τεχνάσματά της. 4 Μὲ χορεύτριαν καὶ τραγουδίστριαν μὴ συχνάζῃς, διότι ὑπάρχει φόβος να κυριευθῇς ἀπὸ τὰ δελεαστικὰ καὶ ἐπιτηδευμένα τεχνάσματά της.
5 παρθένον μὴ καταμάνθανε, μήποτε σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς. 5 Μη περιεργάζεσαι παρθένον, δια να μη σκανδαλισθής και πέσης εις την αυτήν μαζή της αμαρτίαν και τιμωρίαν. 5 Μὴ περιεργάζεσαι παρθένον, ἐξετάζων λεπτομερῶς τὸ κάλλος της, ἐκ φόβου μήπως σκανδαλισθῇς καὶ παρασυρόμενος εἰς ἁμαρτίαν μετ’ αὐτῆς ὑποστῇς τὰς ὑπὸ τοῦ θείου Νόμου ποινάς.
6 μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσῃς τὴν κληρονομίαν σου. 6 Μη παραδίδης την καρδίαν σου εις πόρνας, δια να μη χάσης την περιουσίαν σου. 6 Μὴ παραδώσῃς εἰς πόρνας τὴν ψυχήν σου, διὰ να μὴ χάσῃς τὴν περιουσίαν, ποὺ ἐκληρονόμησες ἀπὸ τοὺς προγόνους σου.
7 μὴ περιβλέπου ἐν ρύμαις πόλεως καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ. 7 Μη εις τας οδούς της πόλεως στρέφης εδώ και εκεί το βλέμμα σου και εις δρόμους, όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι, μη περιπλανάσαι. 7 Μὴ τριγυρίζης τὰ βλέμματά σου περίεργα εἰς τοὺς δρόμους τῆς πόλεως καὶ μὴ περιπλανᾶσαι ἄσκοπα εἰς τὰ ἐρημικὰ καὶ ἀσύχναστα ἀπὸ ἀνθρώπους μέρη της.
8 ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου, καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται. 8 Γυρισε αλλού το βλέμμα σου από ωραίαν γυναίκα και μη περιεργάζεσαι κάλλος ξένον. Διότι από το κάλλος της γυναικός πολλοί άνδρες επλανήθησαν και παρεσύρθησαν στο κακόν. Από το κάλλος της ωσάν φωτιά ανάπτει ο έρως. 8 Στρέψε μακρὰν τὸν ὀφθαλμόν σου ἀπὸ εὔμορφον γυναῖκα καὶ μὴ περιεργάζεσαι καλλονὴν ξένης γυναικός. Ἀπὸ τὸ κάλλος γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἀπὸ τὴν περιέργειαν αὐτὴν ὁ ἔρως σὰν φωτιὰ ἀνάπτει.
9 μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ κάθου τὸ σύνολον καὶ μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ᾿ αὐτῆς ἐν οἴνῳ, μήποτε ἐκκλίνη ἡ ψυχή σου ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλισθήσῃς εἰς ἀπώλειαν. 9 Μη κάθεσαι καθόλου μαζή με ύπανδρον γυναίκα και μη παρακαθήσης μαζή της εις ευωχίαν και οινοποσίαν, μήπως παρεκκλίνη η καρδία σου και υποκύψη στο κάλλος αυτής και ολισθήσης ψυχικώς και καταστραφής. 9 Μὴ κάθεσαι καθόλου πλησίον ὑπανδρευμένης γυναικὸς καὶ μὴ παραδοθῇς μαζί της εἰς συμπόσιον μὲ οἶνον, μήπως παρεκκλίνῃ καὶ προσκολληθῇ ἡ ψυχή σου πρὸς αὐτὴν καὶ γλιστρήσῃς μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας σου εἰς καταστροφὴν καὶ ἀπώλειαν.
10 μὴ ἐγκαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον, ὁ γὰρ πρόσφατος οὐκ ἔστιν ἔπισος αὐτῷ· οἶνος νέος φίλος νέος· ἐὰν παλαιωθῇ, μετ᾿ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν. 10 Μη αφήνης φίλον παλαιόν και δοκιμασμένον χάριν ενός νέου· διότι ο νέος δεν είναι δυνατόν να είναι ισάξιος με εκείνον. Ο νέος φίλος ομοιάζει προς το νέο κρασί. Εάν το κρασί γίνη παλαιόν, θα το πίνης με πολλήν ευχαρίστησιν. 10 Μὴ ἀφήσῃς παλαιόν σου φίλον, διότι ὁ νέος φίλος δὲν ἐξισώνεται μὲ τὸν παλαιόν. Ὁ νέος φίλος εἶναι νέος οἶνος· ἐὰν ὁ οἶνος παλιώσῃ καὶ γίνῃ πολλῶν ἐτῶν κρασί, θὰ τὸν πίῃς μὲ πολλὴν εὐχαρίστησιν.
11 μὴ ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ, οὐ γὰρ οἶδας τί ἔσται ἡ καταστροφὴ αὐτοῦ. 11 Μη ζηλεύσης την δόξαν του αμαρτωλού ανθρώπου, διότι δεν γνωρίζεις ποία και πόσον μεγάλη θα είναι η καταστροφή του. 11 Μὴ ζηλεύσῃς τὴν δόξαν ἀνθρώπου ἁμαρτωλοῦ, διότι δὲν γνωρίζεις ποία θὰ εἶναι ἡ καταστροφή του.
12 μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσεβῶν· μνήσθητι ὅτι ἕως ᾅδου οὐ μὴ δικαιωθῶσι. 12 Μη δίδης την καρδίαν σου εις τας τέρψεις των ασεβών ανθρώπων. Εχε υπ' όψιν σου ότι μέχρι και του άδου δεν θα μείνουν αυτοί ατιμώρητοι. 12 Μὴ εὐχαριστηθῇς εἰς ὅ,τι εὐχαριστοῦνται καὶ ἀρέσκονται οἱ ἀσεβεῖς· ἐνθυμήσου ὅτι μέχρι τοῦ θανάτου των, ὅταν θὰ πρόκειται να τοὺς καταπίῃ ὁ Ἅδης, δὲν θὰ μείνουν δεδικαιωμένοι καὶ ἀτιμώρητοι.
13 μακρὰν ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου, ὃς ἔχει ἐξουσίαν τοῦ φονεύειν, καὶ οὐ μὴ ὑποπτεύσῃς φόβον θανάτου· κἂν προσέλθῃς, μὴ πλημμελήσῃς, ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου· ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατεῖς. 13 Φεύγε μακρυά από άνθρωπον, ο οποίος έχει την εξουσίαν να διατάσση φόνον και να εκτελή φόνον, δια να μη σε καταλάβη καμμιά φορά ο φόβος και η αγωνία του θανάτου. Κοντά του μη διαπράξης ποτέ κανένα αφάλμα, δια να μη αφαιρέση την ζωήν σου. Καθ' ον χρόνον μένεις μαζή του, έχε σαφώς υπ' όψιν σου, ότι βαδίζεις εν μέσω παγίδων και περιπατείς επάνω εις επικινδύνους επάλξεις τειχών πόλεως. 13 Φεῦγε μακρὰν ἀπὸ ἄνθρωπον, ποὺ ἔχει ἐξουσίαν να φονεύῃ καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν θὰ σοῦ ἔλθῃ οὔτε ὡς ὑποψία ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ἂν δὲ συμβῇ νὰ πλησιάσῃς τὸν ἄνθρωπον αὐτόν, μὴ διαπράξῃς πλημμέλημα ἡ σφάλμα τι, διὰ νὰ μὴ ἀφαιρέσῃ καὶ τὴν ζωήν σου. Γνώριζε καλὰ ὅτι περνᾷς διὰ μέσου παγίδων καὶ περιπατεῖς ἐπάνω ἀπὸ ἐπάλξεις φρουρίων πόλεων, ποὺ εἶναι ἐκτεθειμέναι εἰς τὰ βλήματα αὐτῶν ποὺ τὰς πολιορκοῦν. Κινδυνεύεις λοιπὸν ἢ νὰ πιασθῇς σὰν τὸ πουλὶ καὶ τὸ ἄγριον ζῶον ἢ νὰ κτυπηθῇς ἀπὸ τὰ ὅπλα τοῦ ἀντιπάλου.
14 κατὰ τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς πλησίον καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου. 14 Με όλην την δύναμιν της διανοίας σου εξέταζε τους ανθρώπους, που ευρίσκονται κοντά σου, εάν είναι ευσεβείς και αξιόπιστοι. Και να ζητής συμβουλήν μόνον από τους σοφούς. 14 Ὅσον ἠμπορεῖς, ἐξέταζε καὶ ψυχολόγει αὐτοὺς ποὺ σὲ πλησιάζουν καὶ συμβουλεύου μόνον ἀνθρώπους συνετοὺς καὶ σοφούς.
15 καὶ μετὰ συνετῶν ἔστω ὁ διαλογισμός σου καὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ ῾Υψίστου. 15 Ας συσκέπτεσαι και ας συνομιλής με αυνετούς ανθρώπους και πρόσεχε, ώστε κάθε συνομιλία σου να αναφέρεται στον Νομον του Υψιστου Θεού. 15 Ὅ,τι διαλογίζεσαι καὶ πρόκειται νὰ τὸ ἀποφασίσης, ἂς γίνεται καὶ μὲ τὴν γνώμην συνετῶν ἀνθρώπων πᾶσα δὲ συνομιλία καὶ συζήτησίς σου ἂς εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸν Νόμον τοῦ Ὑψίστου.
16 ἄνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδειπνοί σου, καὶ ἐν φόβῳ Κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου. 16 Οι δίκαιοι άνθρωποι ας είναι συνδαιτυμόνες σου, καύχημα δε και δόξα σου ας υπάρχη πάντοτε στον σεβασμόν προς τον Κυριον. 16 Ἄνθρωποι δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι ἂς εἶναι οἱ ὁμοτράπεζοι καὶ συνδαιτυμόνες σου, καὶ τὸ καύχημά σου ἂς εἶναι ὁ φόβος τοῦ Κυρίου.
17 ἐν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεθήσεται, καὶ ὁ ἡγούμενος λαοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτοῦ. 17 Ωραίον έργον, που βγαίνει από τα χέρια τεχνιτών, επαινείται, και ο συνετός αρχηγός του λαού θα φανή από τα λόγια του. 17 Ἀναλόγως τῆς δεξιότητος τῆς χειρὸς τῶν τεχνιτῶν θὰ ἐκτιμηθῇ καὶ θὰ ἐπαινεθῇ τὸ ἔργον των, καὶ ὁ ἄρχοντας ἐνὸς λαοῦ θὰ φανῇ σοφὸς καὶ συνετὸς ἀπὸ τὰ λόγια του.
18 φοβερὸς ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσσώδης, καὶ ὁ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ μισηθήσεται. 18 Επικίνδυνος και φοβερός είναι εις την πόλιν ο κακόγλωσσος και αθυρόστομος άνθρωπος· εκείνος δέ που είναι άκριτος και ταχύς εις τα λόγια του θα μισηθή. 18 Φοβερὸς καὶ ἐπικίνδυνος εἶναι εἰς τὴν πόλιν, ποὺ μένει, ὁ ἄνθρωπος ὁ κακόγλωσσος· ὁ δὲ ἀσυγκράτητος καὶ ἀπερίσκεπτος εἰς τὰ λόγια του θὰ μισηθῇ καὶ θὰ κινήσῃ τὴν ἀποστροφήν.