Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Βίος Αγίου


Σύναξη των Αγίων Νεομαρτύρων των μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων

Ημερομηνία εορτής: 28/06/2020Σύναξη των Αγίων Νεομαρτύρων των μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων
Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα.
Εορτάζει 70 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα.
Άγιοι που εορτάζουν:  Συναξη Των Αγιων Νεομαρτυρων Των Μετα Την Αλωση Της Κωνσταντινουπολεως Μαρτυρησαντων 1

1Δεν είναι διασταυρωμένη η ύπαρξη του Αγίου, ή τα βιογραφικά στοιχεία του ή η ημερομηνία εορτής του


Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: Font Resize Font Resize Font Resize

Νέοι ἀθληταί, ὤλεσαν τήν γραῦν ῎Αγαρ.
Καί νῦν σύνεισι τοῖς ἀθληταῖς τοῖς πάλαι.
Βῆ δέ Πόλον πληθύς, νεάθλων ἄστυ θεοῖο.

Βιογραφία
Την β΄ Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων, δηλαδή η γ΄ Ματθαίου, τιμούμε τους Άγιους Νεομάρτυρες που μαρτύρησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 μ.Χ.

Η Σύναξη των Αγίων Νεομαρτύρων είναι μη θεσπισθείσα αλλά κατ’ έθος τελούμενη.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Νέοι Μάρτυρες, παλαιάν πλάνην, καταστρέψαντες, ὕψωσαν πίστιν, τῶν ᾽Ορθοδόξων, καί στερρῶς ἠγωνίσθησαν τήν γάρ ἀνόμων θρησκείαν ἐλέγξαντες, ἐν παρρησίᾳ Χριστόν ἀνεκήρυξαν, Θεόν τέλειον. Καί νῦν ἀπαύστως πρεσβεύουσι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ἀγάλλου μυστικῶς, ἡ Χριστοῦ ᾽Εκκλησία, ὁρῶσα σούς υἱούς, Νεομάρτυρας κύκλῳ, τραπέζης σου καί βήματος, ἱσταμένους ἐν κόνεσιν, ὡς νεόφυτα, τῶν ἐλαιῶν καί τῷ Κτίστῃ ἀνακραύγαζε· σύ τῶν Μαρτύρων ὑπάρχεις, Χριστέ τό στερέωμα.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Τῶν λειψάνων αἱ θεῖαι ὑμῶν σοροί, ἰατρεῖα ὑπάρχουσι θαυμαστά· ἀπόδειξις ἔμψυχος, τῆς ὀρθῆς ἡμῶν πίστεως· καί θησαυροί παντοίων, θαυμάτων κοσμόπλουτοι· κροκοβαφῆ καί ἄσηπτα, πυξία τοῦ πνεύματος· τῶν ἐπουρανίων, ἀρωμάτων φιάλαι, νικῶσαι κιννάμωμον, μύρον νάρδον καί κάλαμον, καί τῆς γῆς τά ἀρώματα· πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, ἡμῖν τοῖς πόθῳ τιμῶσιν, ὑμᾶς Νεομάρτυρες.

Ὁ Οἶκος
Ἀεί μέν, καί ἐν πᾶσιν ὀφείλομεν, ἀδελφοί, ἐξυμνεῖν καί θαυμάζειν τῆς περί ἡμᾶς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ προνοίας τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα, οὐχ ἦττον δέ, καί ἐπί τῇ πολυχρονίῳ ταύτῃ τοῦ ἡμετέρου γένους τυραννικῇ αἰχμαλωσίᾳ· αὕτη καί γάρ, πλείστων τε ἄλλων κατά ψυχήν ἀγαθῶν ἡμῖν τοῖς τυραννουμένοις παραίτιος γέγονε, καί ἐξαιρέτως, δι' αὐτῆς καί ἐξ αὐτῆς ὁ εὐκλεής οὗτος, καί Χριστῷ πεφιλημένος, καί τῆς οὐρανίου ἀποθήκης ἄξιος καρπός ἀνεβλάστησεν, οἱ Νεοφανεῖς, λέγω, μάρτυρες· οἱ νῦν εἰς εὐφημίαν προκείμενοι· οὗτοι γάρ, οἱ καρτερόψυχοι, τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει θωρακισθέντες, πάντα τά τοῦ βίου τερπνά, ὡς σκύβαλα ἐλογίσαντο· καί σαρκός μηδόλως φεισάμενοι, εἰς τό στάδιον τῆς ἀθλήσεως ἀπεδύσαντο, τήν μέν τῶν ᾽Αγαρηνῶν ἀσέβειαν θριαμβεύσαντες, τήν δέ τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἐν παρρησίᾳ ἀνακηρύξαντες· ὑπέρ ἧς, καί πολυειδέσι βασάνοις ἀνδρείως, μέχρι τέλους ἐνεκαρτέρησαν, καί τόν τοῦ μαρτυρίου ἀνεδήσαντο στέφανον, πρός τόν στεφανίτην ἀναβοῶντες, σύ τῶν μαρτύρων ὑπάρχεις, Χριστέ, τό στερέωμα.

Διάφορα Αρχεία

Ακολουθία Πάντων των Νεοφανών Μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων
Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιοι Νεομάρτυρες - Σύγχρονη φορητή εικόνα. Ι. Μ. Ξηροποτάμου
Άγιοι Νεομάρτυρες - Σύγχρονη φορητή εικόνα. Ι. Μ. Ξηροποτάμου


Άγιοι Νεομάρτυρες
Άγιοι Νεομάρτυρες


Άγιοι Νεομάρτυρες
Άγιοι Νεομάρτυρες


Άγιοι Νεομάρτυρες
Άγιοι Νεομάρτυρες


Άγιοι Νεομάρτυρες
Άγιοι Νεομάρτυρες


Άγιοι Νεομάρτυρες
Άγιοι Νεομάρτυρες


Σχετικές συνδέσεις
 1. Άγιος Αββακούμ ο Νεομάρτυρας
 2. Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης
 3. Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη
 4. Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας γιατρός από το Άργος
 5. Άγιοι Νεομάρτυρες Αγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος και Νικόλαος «ἐκ Μελάμπων Κρήτης»
 6. Άγιος Αθανάσιος από την Κίο
 7. Άγιος Αθανάσιος εξ Ατταλείας
 8. Άγιος Αθανάσιος ο Ιερομάρτυρας «ἐκ Σπάρτης Ἀτταλίας»
 9. Άγιοι Ακάκιος ο Οσιομάρτυρας από το Νεοχώρι Θεσσαλονίκης, Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος και Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας
 10. Άγιος Αλέξανδρος από την Θεσσαλονίκη ο Δερβίσης
 11. Άγιοι Αναστάσιος Πανεράς και Δημήτριος ο Μπεγιάζης
 12. Άγιος Αναστάσιος από τη Βουλγαρία
 13. Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ Ναυπλίου
 14. Άγιος Αναστάσιος ο εξ Αγίου Βλασίου, ο Γουναράς
 15. Άγιος Κωνσταντίνος ο Νεομάρτυρας και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες
 16. Άγιος Ανδρέας ο Αργέντης
 17. Άγιοι Τρεις Νεομάρτυρες εν τω Βραχωρίω Αγρινίου
 18. Άγιος Απόστολος ο Νέος
 19. Άγιος Αργύριος ο Επανομίτης ο Νεομάρτυρας
 20. Αγία Αργυρή η Νεομάρτυς
 21. Άγιος Αχμέτ ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας
 22. Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας
 23. Άγιοι Γαβριήλ και Κυρμιδώλης οι Νεομάρτυρες «οἱ ἐν Αἰγύπτῳ»
 24. Άγιος Γαβριήλ Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 25. Άγιος Γαβριήλ ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Πεκίου Σερβίας
 26. Άγιος Γαβριήλ ο Οσιομάρτυρας ο εν Κωνσταντινουπόλει
 27. Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας
 28. Άγιος Γεννάδιος ο Διονυσιάτης ο Νεομάρτυς και Οσιομάρτυς
 29. Άγιος Γεράσιμος ο νέος ο Καρπενησιώτης
 30. Άγιος Γεώργιος από την Έφεσο
 31. Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία
 32. Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ από τη Σαμοθράκη
 33. Άγιος Λάμπρος ο νεομάρτυρας εκ Σαμοθράκης
 34. Άγιος Δήμος (ή Δημήτριος) ο αλιεύς
 35. Άγιος Ιορδάνης ο εκ Τραπεζούντας
 36. Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 37. Άγιος Μιχαήλ ο Μαυροειδής από την Αδριανούπολη
 38. Άγιος Μιχαήλ ο Μαυρουδής
 39. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Σερβίας
 40. Άγιος Γεώργιος ο Παϊζάνος ο Νεομάρτυρας εκ Μυτιλήνης
 41. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στο Καρατζασού
 42. Άγιος Γεώργιος ο νέος Ιερομάρτυρας, ο Νεαπολίτης
 43. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο
 44. Άγιος Γεώργιος ο εν Κρήνη
 45. Άγιος Προκόπιος που μαρτύρησε στη Σμύρνη
 46. Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων
 47. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εξ Αλικιανού της Κυδωνίας Κρήτης
 48. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης
 49. Άγιος Γρηγόριος Ε' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 50. Άγιος Δαβίδ ο νέος Οσιομάρτυρας
 51. Άγιος Δαμασκηνός ο Νέος Οσιομάρτυρας ο Κωνσταντινουπολίτης
 52. Άγιος Δαμιανός ο μοναχός
 53. Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Ιχθύος της Κορινθίας
 54. Άγιος Δημήτριος ο Τορναράς
 55. Άγιος Δημήτριος από τη Φιλαδέλφεια Νεομάρτυρας
 56. Άγιος Δημήτριος ο εν Κωνσταντινοπόλει
 57. Άγιος Μήτρος
 58. Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας
 59. Άγιος Δημήτριος ο Χιοπολίτης
 60. Άγιος Δημήτριος ο Πελοποννήσιος
 61. Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός από τη Σαμαρίνα της Πίνδου
 62. Άγιος Διονύσιος ο φιλόσοφος
 63. Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας
 64. Άγιος Δούκας ο ράπτης από τη Μυτιλήνη
 65. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς
 66. Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος
 67. Άγιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου
 68. Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης
 69. Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας του Προυσκέως
 70. Άγιος Ηλίας ο Νέος Οσιομάρτυρας ο Αρδούνης
 71. Άγιος Θεόδωρος ο Χατζής ο Μυτιληναίος
 72. Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια
 73. Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας ο Βυζαντινός
 74. Άγιος Θεοφάνης ο Νεομάρτυρας
 75. Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο
 76. Άγιοι Ιάκωβος ο νέος Οσιομάρτυρας από την Καστοριά και οι δύο μαθητές του Ιάκωβος ο Διάκονος και Διονύσιος ο Μοναχός
 77. Άγιος Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας
 78. Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη
 79. Άγιος Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών
 80. Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο εν Ασπροκάστρω αθλήσας, ο Νεομάρτυρας
 81. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων
 82. Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος
 83. Άγιος Ιωάννης ο Κουλικάς
 84. Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας
 85. Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας από την Κρήτη
 86. Άγιος Ιωάννης ο ράφτης Νεομάρτυρας από τη Θάσο
 87. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος
 88. Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Σερρών
 89. Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Βουλγαρίας
 90. Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος ο χρυσοχόος
 91. Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας ο Κρής που μαρτύρησε στη Σμύρνη
 92. Άγιος Ιωάννης ο Νάννος από τη Θεσσαλονίκη
 93. Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών
 94. Άγιος Ιωάσαφ ο νέος οσιομάρτυρας
 95. Άγιος Ιωσήφ ο Χαλεπλής
 96. Άγιος Κυπριανός ο νέος οσιομάρτυρας
 97. Άγιος Κύριλλος ο οσιομάρτυρας από τη θεσσαλονίκη
 98. Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος, ο Νέος Ιερομάρτυρας
 99. Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος Νεομάρτυρας
 100. Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός από τη Βουλγαρία
 101. Άγιος Λουκάς ο Ανδριανουπολίτης
 102. Άγιος Μακάριος ο Νέος ο οσιομάρτυρας
 103. Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας
 104. Άγιος Μαλαχίας ο Νέος Οσιομάρτυρας από τη Ρόδο
 105. Άγιος Μανουήλ ο εκ Σφακίων
 106. Αγία Μαρία η Μεθυμοπούλα
 107. Άγιος Μάρκος ο νεομάρτυρας o «ἐν Χίῳ»
 108. Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας από το Ηράκλειο Κρήτης
 109. Άγιος Νεκτάριος από τα Βρύουλλα ο Νέος οσιομάρτυρας
 110. Άγιος Νικόδημος ο Μοναχός, ο εκ Μετεώρων
 111. Άγιος Νικόδημος από το Ελβασάν ο Νέος οσιομάρτυρας
 112. Άγιος Νικήτας ο Νισύριος
 113. Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας
 114. Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου
 115. Άγιος Νικόλαος Καραμάνος ο Νεομάρτυρας
 116. Άγιος Νικόλαος ο παντοπώλης ο Νεομάρτυρας από το Καρπενήσι
 117. Άγιος Νικόλας ο Νεομάρτυρας από την Ενορία των Έξι Μαρμάρων
 118. Άγιος Νικόλαος που μαρτύρησε στη Μαγνησία
 119. Όσιος Ονούφριος ο Νέος
 120. Άγιος Κοσμάς ο Νεομάρτυρας
 121. Άγιος Πέτρος ο Νέος Ιερομάρτυρας
 122. Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 123. Άγιος Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος ο νεομάρτυρας
 124. Άγιος Παύλος ο Ρώσος ο Απελεύθερος
 125. Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας
 126. Άγιος Παναγιώτης που μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ
 127. Άγιος Ρωμανός ο νέος Οσιομάρτυρας
 128. Άγιος Ρωμανός ο Λακεδαίμονας
 129. Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος, ο χρυσοχόος
 130. Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνοδίτης αυτών Νικόλαος οι Νεομάρτυρες εκ Σπετσών
 131. Άγιος Σάββας Νιγδελής ο Σαμολαδάς ο Νεομάρτυρας
 132. Άγιος Τριαντάφυλλος από τη Ζαγορά
 133. Άγιος Τιμόθεος ο Εσφιγμενίτης ο νέος Οσιομάρτυρας
 134. Αγία Φιλοθέη η Αθηναία
 135. Άγιος Χρήστος ο Κηπουρός
 136. Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς
 137. Άγιος Χριστόφορος ο Οσιομάρτυρας
 138. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας
Παραπομπές
Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2011 00:38
Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
 1. E-mail
 2. Μοιραστείτε το στο Facebook
 3. Μοιραστείτε το στο TwitterΗμερολόγιο

1ΤΡΙΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:55ΔΥΣΗ 16:39
336-30
Προφήτης Ναούμ, Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων
Προφήτης Ναούμ, Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Α Τιμ. α´ 8 - 14
Λουκ. ιθ´ 45 - 48

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020


Εικονοστάσι

1 Δεκεμβρίου 2020


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


29 Νοεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
30 Νοεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
1 Δεκεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
2 Δεκεμβρίου 2020
Νηστεία
3 Δεκεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
4 Δεκεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
5 Δεκεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα