Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Βίος Αγίου


Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Ημερομηνία εορτής: 30/05/2021Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα.
Εορτάζει 28 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα.
Άγιοι που εορτάζουν:  Συναξη Παντων Των Εν Αγιοις Πατερων Ημων Αρχιεπισκοπων Και Πατριαρχων Κωνσταντινουπολεως


Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: Font Resize Font Resize Font Resize

Βιογραφία
Την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, κατ’ έτος, τελείται εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω η εορτή της «συνάξεως» επί τη ιερά μνήμη «πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως». Το πρώτον η εορτή αύτη εθεσπίσθη προτάσει του νυν ευκλεώς Πατριαρχούντος Αυθέντου και Δεσπότου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄. Ούτως η Α.Θ.Π., ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, άμα τη εκλογή Του εν έτει 1991 μ.Χ., προέτεινεν εις την Ενδημούσαν Σύνοδον κατά την συνεδρίαν της 24ης Οκτωβρίου 1991 μ.Χ. την θέσπισιν κοινής εορτής πάντων των προκατόχων Αυτού Αγίων Πατριαρχών, από του ιδρυτού της Βυζαντίδος Εκκλησίας, Πρωτοκλήτου Ανδρέου, και του υπ’ αυτού κατασταθέντος πρώτου επισκόπου αυτής Στάχυος (38 – 54 μ.Χ.) έως και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ (1813 – 1818 μ.Χ.) απαγχονισθέντος παρά την θύραν της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως την 18ην Απριλίου 1821 μ.Χ. - «Ούτω θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών» είπεν ο Πατριάρχης ημών εις εκείνην την συνεδρίαν. Συνοδική δε αποφάσει, κατά την συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 19ης Νοεμβρίου 1991 μ.Χ., εθεσπίσθη η εορτή αύτη και έκτοτε εορτάζεται πανηγυρικώς και εκκλησιοπρεπώς εις την καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη δια τελέσεως Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Συνετάγη δε επί τούτω και ιερά ακολουθία, υπό του αοιδίμου υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, συμψαλλομένη κατά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, μετά της του Πεντηκοσταρίου ακολουθίας, καθά το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας διακελεύει. Ο δε, εκ των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής, κ. Νικόδημος, εχάρισε εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Ιεράν Εικόνα των Αγίων.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Βυζαντίου ποιμένες καὶ περίδοξοι πρόεδροι, ὤφθητε σοφοὶ Ἱεράρχαι διαφόροις ἐν ἔτεσι· διὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑμῶν τὴν πολιτείαν εὐφημεῖ· δι’ αὐτῆς γὰρ φωστῆρες περιφανεῖς, πυρσεύετε τοὺς κράζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τὴν Ὀρθόδοξον.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χορείαν τὴν ἔνθεον, Ἱεραρχῶν τοῦ Χριστοῦ, συμφώνως τιμήσωμεν, ὡς Πατριάρχας σοφούς, καὶ θείους ἐκφάντορας· οὗτοι γὰρ δεδεγμένοι, τὴν τοῦ Πνεύματος αἴγλην, ὤφθησαν Ἐκκλησίας, ἀληθεῖς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοῦ Βυζαντίου τοὺς ἁγίους ποιμένας, ὡς Ἱεράρχας τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ ἀρετῶν δοχεῖα πολυτίμητα, πάντες εὐφημήσωμεν, ἐν μιᾷ συμφωνίᾳ, πρὸς αὐτοὺς κραυγάζοντες· ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, καὶ ἐπηρείας ρύσασθε ἡμᾶς, Ἀρχιεράρχαι Χριστοῦ ἐνθεώτατοι.

Μεγαλυνάριον
Κωνσταντινουπόλεως τοὺς σοφούς, καὶ κλεινοὺς Ποιμένας, εὐφημήσωμεν, οἱ πιστοί, τοὺς ἐν διαφόροις, ἐκλάμψαντας τοῖς χρόνοις, ὡς Ἐκκλησίας στύλους καὶ ἑδραιώματα.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως


Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως


Σχετικές συνδέσεις
 1. Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος
 2. Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα
 3. Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος
 4. Άγιος Κυριάκος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 5. Όσιος Καστίνος επίσκοπος Βυζαντίου
 6. Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 7. Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
 8. Άγιος Παύλος Α' ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 9. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
 10. Άγιοι Νεκτάριος, Αρσάκιος και Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
 11. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 12. Άγιος Αττικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 13. Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 14. Άγιος Πρόκλος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 15. Άγιος Φλαβιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 16. Άγιος Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 17. Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
 18. Άγιος Μακεδόνιος Β' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 19. Άγιοι Επιφάνιος και Ιωάννης Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως
 20. Άγιος Μηνάς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
 21. Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 22. Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο από Σχολαστικών
 23. Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 24. Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 25. Άγιος Θωμάς ο Β' ο νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 26. Άγιοι Γεώργιος και Ιωάννης Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
 27. Άγιος Κωνσταντίνος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 28. Άγιος Θεόδωρος ο Α' Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 29. Όσιος Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 30. Άγιος Κύρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 31. Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 32. Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 33. Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 34. Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
 35. Άγιος Μεθόδιος ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 36. Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 37. Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 38. Άγιος Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 39. Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
 40. Άγιος Νικόλαος ο Α' ο Μυστικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 41. Άγιος Ευθύμιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 42. Άγιοι Στέφανος Β' από την Αμάσεια Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης και Ιωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνας
 43. Άγιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 44. Όσιος Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 45. Άγιος Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης
 46. Άγιος Σέργιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 47. Άγιος Ευστάθιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 48. Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 49. Άγιος Κοσμάς ο Α' Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
 50. Άγιος Ιωάννης Θ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 51. Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 52. Άγιος Αρσένιος ο Αυτωρειανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 53. Άγιοι Κλεόπας ο Απόστολος και Ιωσήφ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 54. Όσιος Αθανάσιος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 55. Όσιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 56. Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 57. Όσιος Κάλλιστος ο Β', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 58. Άγιος Διονύσιος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 59. Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 60. Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 61. Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος, ο Καθήμενος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 62. Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 63. Άγιος Γαβριήλ Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 64. Άγιος Γρηγόριος Ε' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
 65. Άγιος Κύριλλος ο ΣΤ' ο Ιερομάρτυρας
Παραπομπές
Τελευταία ενημέρωση: 26/01/2014 07:48
Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
 1. E-mail
 2. Μοιραστείτε το στο Facebook
 3. Μοιραστείτε το στο TwitterΗμερολόγιο

28ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΑΤ. 06:12ΔΥΣΗ 17:10
28-337
Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, Όσιος Παλλάδιος, Όσιος Ιάκωβος ο Ασκητής, Αγία Χάρις
Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, Όσιος Παλλάδιος, Όσιος Ιάκωβος ο Ασκητής, Αγία Χάρις

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Ρωμ. ιε´ 1 - 7
Μαρκ. ε´ 1 - 20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021


Εικονοστάσι

28 Ιανουαρίου 2021


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


24 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
26 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
27 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
28 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
29 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία
30 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα