Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ


Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: Font Resize Font Resize Font Resize

Η ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1463Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΑ

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Εἰς ἐμέ τόν ἐν ἐπισκόποις ἐλάχιστον ἔλαχεν ἡ τιμή καί ὁ κλῆρος ὅπως ἐκζητήσω παρά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ἱεροκανονικήν διενέργειαν τῶν δεόντων πρός ἐπίσημον κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος Δαβίδ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ, τῶν τριῶν αὐτοῦ τέκνων Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ καί διαδόχου τοῦ θρόνου Ἀλεξίου, τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά τήν 1ην Νοεμβρίου τοῦ 1463.

Ἡ κατάταξις εἰς τάς ἐπισήμους ἁγιολογικάς δέλτους τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀνωτέρω Μαρτύρων, τό ἔτος 2013, κατά τό ὁποῖον συνεπληρώθησαν 550 ἔτη ἀπό τῆς μαρτυρικῆς τελειώσεως αὐτῶν (1463-2013), ἀπετέλει ὑποχρέωσιν ἱεράν ἁπάσης τῆς Ἐκκλησίας ἀλλ’ ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν ἐκ Πόντου καταγομένων καθώς ἐν τῇ συνειδήσει ἡμῶν ὡς καί τῶν ἐχόντων γνῶσιν τῆς ἱστορίας τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν πατρίδος, οὗτοι εἰσίν ἡ καλή ἀπαρχή τῶν ἐν Πόντῳ νεομαρτύρων.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, υἱοθετήσασα τήν ταπεινήν εἰσήγησίν μου, ἀνέπεμψε τόν ἀρτίως καταρτισθέντα φάκελλον εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ὅθεν, ὁ προσκυνητός ἡμῶν Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόν ἀποσταλέντα Αὐτῷ φάκελλον, ἀρκούντως μελετήσας, ὡς καί οἱ περί Αὐτόν Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς καί ἱεροσυνοδικῶς μετ’ αὐτοῦ συσκεψάμενοι, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Θείου Πνεύματος, ἱεροκανονικῶς ἀπεφήναντο καί διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως ἐκδοθείσης τῇ δεκάτῃ Ἰουλίου τοῦ σωτηρίου ἔτους δισχιλιοστοῦ δεκάτου τρίτου κατέταξαν εἰς τήν χορείαν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς καλλινίκους τούτους Νεομάρτυρας, ὁρίσαντες, ὅπως ἡ ἱερά αὐτῶν μνήμη γεραίρεται ἐτησίως κατά τήν 1ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ἡμέραν τῆς μαρτυρικῆς αὐτῶν τελειώσεως.

Ἐκπληρώσαντες τό ἱερόν τοῦτο ὄφλημα πρός τόν τελευταῖον τῆς κλεινῆς Τραπεζοῦντος ἄνακτα, Ἅγιον Δαβίδ τόν Μέγαν Κομνηνόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ, μετ’ εὐλόγου χαρᾶς

γνωστοποιοῦμεν τά τῇ ἐπινεύσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος τελεσιουργηθέντα εἰς τούς φιλομάρτυρας καί εἰς τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαβιοῦντας Ποντίους, ἐπικαλούμενοι τάς πρεσβείας αὐτῶν πρός τόν Δεσπότην Χριστόν δι’ ἅπαντας τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, τούς τιμῶντας τήν ἱεράν μνήμην αὐτῶν ὡς καί διά τόν γενέθλιον τόπον τῶν πατέρων ἡμῶν, τόν «ἀνάσπαλτον» Πόντον.

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις ΔράμαςΘέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

17ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤ. 06:14ΔΥΣΗ 17:02
17-348
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων, Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων, Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Εβρ. ιγ´ 17 - 21
Λουκ. ιζ´ 12 - 19

Ἦχος βαρύς - Ἑωθινόν Ι´
Ιω. κα´ 1 - 14

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021


Εικονοστάσι

17 Ιανουαρίου 2021


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


17 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
19 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
21 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Ιανουαρίου 2021
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
23 Ιανουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα