Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.Στις 14/06/2020 εορτάζουν:

Αγίων Πάντων, Προφήτης Ελισσαίος, Άγιος Μεθόδιος ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Άγιος Κύριλλος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Γορτύνης Κρήτης, Όσιος Νήφων ο Αθωνίτης

  Επιτρέπονται όλες οι τροφές


  Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

  14 Ιουνίου 2020

  Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

  Ὡς ὑποφήτην ἀληθῆ τοῦ Σωτῆρος, καὶ τῶν ἐν νόμῳ παιδευτὴν καὶ φωστῆρα, τοὶς πόρρω σὲ ἐδήλωσεν ὁ τόκος σου σοφὲ σὺ γὰρ κληρωσάμενος, τοῦ Θεσβίτου τὴν χάριν, θαύμασι διέπρεψας, καὶ δυνάμεσι πλείσταις. Καὶ νῦν ἀπαύστως φύλαττε ἠμᾶς, ὢ Ἐλισαῖε, Προφῆτα θεσπέσιε.

  Αναγνώσματα Κυριακών και μεγάλων εορτών

  Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

  Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (τῶν Ἁγίων Πάντων). Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μεθοδίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρήτης. Τῶν ἐν Ἐσθονίᾳ Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Βασιλείου Πρωτοπρεσβυτέρου, Ἰωάννου, Ἰωάννου, Ἀρτεμίου καί Νικολάου Πρεσβυτέρων, Βασιλείου καί Πέτρου Διακόνων καί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μάρθας Πρεσβυτέρας, Ἰωάννου, Θεοδώρου καί Ἄννης.


  Ἀπόστολος  |  Εὐαγγέλιον  |  Ἦχος - Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον

  ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 33 - 40
  33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

  ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΒ´ 1 - 2
  1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

  Αρχαίο κείμενο  |  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα
  Αποφθέγματα

  Προηγούμενο   |   Τυχαίο   |   Επόμενο     

  Τα λίγα λόγια φέρνουν προκοπή

  Όσιος Εφραίμ ο Σύρος
  Εκείνος που λέει πολλά λόγια, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε αδελφούς, θα προκαλέσει πολλές φιλονικίες και πολλή αντιπάθεια εναντίον του. Αν όμως δύσκολα ανοίγει τα χείλη του, θα γίνει αγαπητός.  Πρόσφατες επισκέψεις


  Καλώς ήρθατε στον «Ορθόδοξο Συναξαριστή»
   

  Ημερολόγιο

  22ΠΕΜΠΤΗ
  ΑΝΑΤ. 06:30ΔΥΣΗ 17:54
  296-70
  Όσιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος και θαυματουργός επίσκοπος Ιεράπολης, Άγιοι Αλέξανδρος ο Επίσκοπος, Ηράκλειος, Άννα, Ελισάβετ, Θεοδότη και Γλυκερία
  Όσιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος και θαυματουργός επίσκοπος Ιεράπολης, Άγιοι Αλέξανδρος ο Επίσκοπος, Ηράκλειος, Άννα, Ελισάβετ, Θεοδότη και Γλυκερία

  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
  Φιλιπ. γ´ 1 - 8
  Λουκ. θ´ 49 - 56

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  2020


  Εικονοστάσι

  22 Οκτωβρίου 2020


  Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


  18 Οκτωβρίου 2020
  Επιτρέπονται όλες οι τροφές
  19 Οκτωβρίου 2020
  Επιτρέπονται όλες οι τροφές
  20 Οκτωβρίου 2020
  Επιτρέπονται όλες οι τροφές
  21 Οκτωβρίου 2020
  Νηστεία
  22 Οκτωβρίου 2020
  Επιτρέπονται όλες οι τροφές
  23 Οκτωβρίου 2020
  Νηστεία
  24 Οκτωβρίου 2020
  Επιτρέπονται όλες οι τροφές

  Προηγούμενη εβδομάδα
  Αρχική εβδομάδα
  Επόμενη εβδομάδα