Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


22α Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη: Τῆς Τυρινῆς. Μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου. Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Θαλασσίου καί Βαραδάτου. 

  

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Τριῳδίῳ τάξιν.

 

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Μνήμη Δικαίου μετ ἐγκωμίων...».

Κοντάκιον: «Προφῆτα Θεοῦ, καί Πρόδρομε...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ς΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 2 Στιχηρά Σταυρώσιμα Προσόμοια ἐκ τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ β΄ ἤχου· · «Σῶτερ ἡλωθέντα σε Σταυρῷ... – Ὅλος καταβέβληται εἰς γῆν...». 2.– Τό 1 Στιχηρόν Προσόμοιον τῆς Θεοτόκου··«Πλοῦτος πτωχευόντων καί τρυφή...» καί 3.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Ἁγίων ἐκ τοῦ Μηναίου (22ᾳ Φεβρουαρίου)· «Ταῖς πολυτρόποις ἰδέαις... – Ἐξ ἀσθενείας βροτῶν... – Οἱ ἐπί χρόνους μακρούς...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό συνακολουθοῦν Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον··«Μη ἐποδύρου μου Μῆτερ...».

Ἄνευ Εἰσόδου: «Φῶς ἱλαρόν». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα: Τό Στιχηρόν Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί...», δίς καί τό ὁμόηχον Μαρτυρικόν· « τῆς καλῆς ὑμῶν πραγματείας...», μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα· «Πρός σέρα τοῦ ὀφθαλμούς μου...» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτῶν··«Παρθένος ἄσπιλος...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: ντί Ἀπολυτικίων ψάλλονται τά Τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε...»,  «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ...», Δόξα··«Ἱκετεύσατε ὑπέρ ἡμῶν...». Καί νῦν· «Ὑπό τήν σήν εὐσπλαγχνίαν...» (χῦμα)27, «Κύριε, ἐλέησον», μ΄. «Δόξα, Καί νῦν...». «Τήν τιμιωτέραν... – Ἐν ὀνόματι Κυρίου...». «Ὁ  ὤν  εὐλογητός... – Ἐπουράνιε βασιλεῦ...», αἱ 3 μεγάλαι μετάνοιαι μετά τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ καί Ἀπόλυσις.

 

Τῇ Τετάρτῃ  πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

                                       Τό καθ’ ἡμέραν Μεσονυκτικόν, ὡς εἴθισται.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Μεγάλη Συναπτή.

Τριαδικά: Μετά τήν μεγάλην Συναπτήν ψάλλεται τό· «Ἀλληλούϊα»,ντί τοῦ· «Θεός Κύριος...», εἰς ἦχον β΄ τετράκις ἀνά τρίς, μετά τῶν πρό αὐτοῦ στίχων· «Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦμά μου...» κτλ. ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Ἀκολούθως ψάλλονται οἱ Τριαδικοί ὕμνοι τοῦ β΄ ἤχου· «Τάς ἄνω Δυνάμεις μιμούμενοι...», Δόξα· «Ἄκτιστε φύσις...», Καί νῦν· «Τῆς κλίνης καί τοῦμνου...» (βλέπε ἐν τῷ Ὡρολογίῳ ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου). Εἰς τό τέλος τοῦ α΄ Τροπαρίου· «Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς» κτλ. [Τά ἐνδιάτακτα 2 Καθίσματα τοῦ Ψαλτηρίου]. Εἶτα μικρά Συναπτή καί ἐκφώνησις· «Ὅτι σόν τό κράτος...».

Καθίσματα: Τά 2 Σταυρώσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας τοῦ β΄ ἤχου (βλέπε ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου)· «Τόν ζωοποιόν Σταυρόν... – Ὅν τρόπονχμαλώτευσεν...», Δόξα, Καί νῦν, τό ὁμόηχον Σταυροθεοτοκίον αὐτοῦ· « Παρθένος καί Μήτηρ σου...». Τῆς β΄ Στιχολογίας τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Τριῳδίου· «Μετ εἰρήνης διελθεῖν ἡμᾶς...», Δόξα, τό αὐτό, Καί νῦν, τό ὁμόηχον Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτοῦ··«Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου...».

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦμα).

Ἡ Στιχολογία τῶν ἐννέα ᾨδῶν.

Κανόνες: α΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς τοῦ β΄ ἤχου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς, τοῦ Μηναίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. Ἡ γ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. (Ἐν αἷς δέ ᾨδαῖς ψάλλομεν τά Τριῴδια, καταλιμπάνονται αἱ ᾨδαί τῆς Παρακλητικῆς, καί τοῦ Μηναίου, ἐπειδή δύειρμόν ἐστι τό Τριῴδιον).  

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς··

Εἱρμός γ΄ ᾨδῆς: Ἐκ τοῦ Τριδίου· «Στειρωθέντα μου τόν νοῦν...» (Εἱρμός γ΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου).

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός...».

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τῶν Ἁγίων ἐκ τοῦ Μηναίου· «Τήν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ...», μετά τοῦ  Σταυροθεοτοκίου αὐτοῦ··«Καί σοῦ τῆς καθαρᾶς...». δ΄, ε΄ καί ς΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτῶν καί οἱ ἀντίστοιχοι τοῦ Μηναίου καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τῶν Εἱρμῶν.

Ἀφς΄ ᾨδῆς·

Εἱρμός ς΄ ᾨδῆς: Ἐκ τοῦ Τριδίου· «Ὡς Ἰωνᾶν τόν Προφήτην...».

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύς...».

Κοντάκιον Οἶκος: Τό Μαρτυρικόν τοῦ β΄ ἤχου· «Ἀθλοφόροι Κυρίου...» (ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου).  

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας. ζ΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί οἱ ἀντίστοιχοι τοῦ Μηναίου καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τῶν Εἱρμῶν. Ἡ η΄ ᾨδή τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. θ΄ ᾨδή τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ.  

Εἱρμός η΄ ᾨδῆς: κ τοῦ Τριῳδίου· «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν... Τόν ἐν τῇ βάτῳ Μωσεῖ...»  (Εἱρμός η΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου).

Ἡ Τιμιωτέρα

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: κ τοῦ Τριῳδίου· «Τήν ὑπερφυῶς σαρκί...» (Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου) καί εὐθύς τό··«Ἄξιόν ἐστιν...».

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Ὅτι σέ αἰνοῦσι...».

Φωταγωγικόν: Τοῦ β΄ ἤχου· «Τό φῶς σου τό ἀΐδιον...» τρίς, μετά τοῦ ἀκροτελευτίου· «Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς» κτλ.

«Σοί δόξα πρέπει...».

Δοξολογία: (χῦμα).

Πληρωτικά.

Ἀπόστιχα: Τό Στιχηρόν Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου...», δίς καί τό ὁμόηχον Μαρτυρικόν··«Ὑμᾶς πανεύφημοι Μάρτυρες...», μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα· «Ἐνεπλήσθημεν τῷ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου...» καί· «Καί ἔστω λαμπρότης Κυρίου...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτῶν· «Ἀναρτηθέντα ὡς εἶδεν...».

         «Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκιον: «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες...». «Κύριε, ἐλέησον», μ΄. «Δόξα, Καί νῦν». «Τήν τιμιωτέραν... Ἐν ὀνόματι Κυρίου...». «Ὁ ὤν εὐλογητός... – Ἐπουράνιε Βασιλεῦ...»  καί αἱ 3 μεγάλαι μετάνοιαι μετά τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ καί εὐθύς αἱ· 

ΩΡΑΙ

«Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» τρίς, καί ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι α΄, γ΄ καί ς΄. Μετά τό Θεοτοκίον τῆς ς΄ Ὥρας· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν...», τό Τροπάριον τῆς Προφητείας τοῦ Τριῳδίου, ἡ Προφητεία μετά τῶν Προκειμένων τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τό· «Ταχύ προκαταλαβέτωσαν...» καί ἡ λοιπή Ἀκολουθία τῆς ς΄ Ὥρας καί μετά τήν εὐχήν· «Θεέ καί Κύριε τῶν Δυνάμεων...» καί  Ἀπόλυσις.

Σήμερον κατ’ ἀρχαῖον ἔθος τῆς Ἐκκλησίας
δέν
τελεῖται Θεία Λειτουργία.

27. Πρβλ. ΤΜΕ, Κυριακή τῆς Τυρινῆς § 17, ὑποσημ. 5, σελ. 324.

 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

22ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:57ΔΥΣΗ 17:25
53-312
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων, Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής της Μονής Παυλοπετρίου
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων, Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής της Μονής Παυλοπετρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2017


Εικονοστάσι

22 Φεβρουαρίου 2017


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


19 Φεβρουαρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας
21 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας
22 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας
23 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας
24 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας
25 Φεβρουαρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα