Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


23η πριλίου 2017

Κυριακή: Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ἤ ΤΟΥ ΘΩΜΑ). Ἐν ᾗ τά ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί τήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου62. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἐμμανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, Μιχαήλ καί ἑτέρου Γεωργίου ἐκ Σαμοθράκης.

 

 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀντ’ αὐτῆς ἡ Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία τοῦ Πάσχα (βλ. Ἑσπερινῷ τοῦ Πάσχα).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«Εὐλογητός ὁ Θεός...».

Τό··«Χριστός ἀνέστη...», τρίς·(ἅπαξ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν) καί ἀναγινώσκεται ὁ Προοιμιακός ἄνευ τοῦ· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...»63. Τά· «Εἰρηνικά» καί τό Α΄ Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 6 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων... – Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ... – Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος... – Τῶν Μαθητῶν δισταζόντων... – Μετά τήν ἔγερσίν σου... – Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων...» καί 2.– Τό 1 Στιχηρόν Αὐτόμελον τοῦ Ἁγίου· «Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν...» καί τά 3 Στιχηρά Προσόμοια· «Ῥωμαλέῳ φρονήματι... – Τῷ Σωτῆρι συνέπαθες... – Τῷ τῆς πίστεως θώρακι...».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου· «Ἀξίως τοῦ ὀνόματος...».

Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα τοῦ Ἁγίου.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος... – Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος... –Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος», μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων: α΄.– «Ἐπαίνει, Ἰερουσαλήμ, τόν Κύριον· αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών». β΄.– «Ὅτι ἐνίσχυσε τούς μοχλούς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τούς υἱούς σου ἐν σοί».

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου· «Τόν νοερόν ἀδάμαντα...».

Καί νῦν: Τό ἐπίσης ἕτερον Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «Φιλάνθρωπε, μέγα καί ἀνείκαστον...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...». 2.– Δόξα, τοῦ Ἁγίου· «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...» καί 3.– Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...», κατακλειομένη διά τοῦ· «Δι’ εὐχῶν... »64.

 

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

«Εὐλογητός ὁ Θεός...»65. «Χριστός ἀνέστη...», τρίς66 καί εὐθύς· «Δόξα, Καί νῦν», «Παναγία Τριάς...» κτλ. «Κύριε, ἐλέησον», ιβ΄, «Δόξα... Καί νῦν...», «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...». Ὁ Ν΄ Ψαλμός, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ α΄ ἤχου· «Μίαν τρισυπόστατον ἀρχήν...», τά διά τήν Λιτήν Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Κύριε, τῇ ἀστέκτῳ... » κτλ. καί τά διά τήν Λιτήν Στιχηρά Ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου··«Ὁ λαμπρός ἀριστεύς Γεώργιος...» κτλ. μετά τοῦ Δόξα  αὐτῶν, Καί νῦν, τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς, τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...».

 

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τά τοῦ ῾Εσπερινοῦ.

Καθίσματα: Τοῦ Ἁγίου τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό μετά τόν Πολυέλεον καί εἰς τό Δόξα, Καί νῦν, ἀνά ἕν τῆς Ἑορτῆς.  

Εὐλογητάρια: Καταλιμπάνονται.

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός μου...».

Προκείμενον: «Ἐπαίνει, Ἰερουσαλήμ, τόν Κύριον·αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών».

Στίχος: «Ὅτι ἐνίσχυσε τούς μοχλούς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τούς υἱούς σου ἐν σοί» καί εὐθύς οἱ·

Κανόνες: 1.– Τῆς Ἑορτῆς··«ᾌσωμεν πάντες λαοί...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐ­τοῦ ἄνευ στίχου καί 2.– Τοῦ Ἁγίου˙·«Ὑπέρ ἥλιον ἐξήστραψεν ἡ μνήμη σου...» μετά στίχου··«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.   

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Ὑπακοή: «Ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου...» καί τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τοῦ Ἁγίου (χῦμα).

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῆς Ἑορτῆς.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Α΄ Ἑωθινόν· «Οἱ ἕνδεκα μαθηταί ἐπορεύθησαν...», ὅπερ   ἀναγινώσκεται ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος.

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...».

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: Ψάλλεται, καί γίνεται ἡ προσκύνησις τοῦ Εὐαγγελίου κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς ἡ θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τῆς Ἑορτῆς· «Σέ τήν φαεινήν λαμπάδα...» ἄνευ στίχου καί τοῦ Ἁγίου··«Γλυκύτατον δρόσον...» μετά στίχου··«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.   

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... – Φωτίζου, φωτίζου...».

        «Ἅγιος Κύριος...», μετά τοῦ· «Ὑψοῦτε Κύριον...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐμῶν μελῶν χειρί σου...». 2. Τοῦ Ἁγίου··«Ἔαρ ἡμῖν ἐξέλαμψεν...» καί 3.– Τῆς Ἑορτῆς· «Σήμερον ἔαρ μυρίζει...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους ς΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς· «Μετά τήν ἐκ τάφου σου... – Θωμᾶς καί Δίδυμος... – Ὡς θέλεις, ψηλάφησον...» καί 2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου··«Δεῦτε, τήν πανέορτον φαιδράν... – Ὅλον, προσενήνοχας σαυτόν... – Σπόρον, γεωργήσας ἐμμελῶς...».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου· «Ἀνέτειλε τό ἔαρ...».

Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «Μεθ ἡμέρας ὀκτώ...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

         «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τό··«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...», ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χο­ρῶν67.

Ἀντίφωνα-Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα.

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...» καί 2.– Τοῦ Ἁγίου··«Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...».

Κοντάκιον: Τοῦ Πάσχα· «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου··«Κατ’ ἐκεῖνον τόν καιρόν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης...» (Πράξ. ιβ΄  1-11), μετά τοῦ Προκειμένου··«Εὐ­φρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ. – Εἰσάκουσον ὁ Θεός τῆς φω­νῆς μου», ζήτει τοῦτον τῷ Σαββάτῳ δ΄ ἑβδομάδος τῶν Πράξεων.

Εὐαγγέλιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ...» (Ἰω. κ΄  19-31).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Σέ τήν φαεινήν λαμπάδα...».

Κοινωνικόν: «Ἐπαίνει, Ἰερουσαλήμ, τόν Κύριον, αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών».

«Χριστός ἀνέστη...».

        «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 

62. ΤΜΕ,  23η Ἀπριλίου, Περίπτωσις Γ΄ § § 7-9, σελ. 241-242.

 63. Ἀπό σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα καταλιμπάνεται τό· «Δεῦτε προσ­κυνήσωμεν...» καί ἀρχόμεθα εὐθύς τοῦ Προοιμιακοῦ.

 64. Ἡ κατακλείς αὕτη, τηρεῖται εἰς πάσας τάς Ἀκολουθίας ἀπό τῆς σήμερον μέχρι καί τῆς Θ΄ Ὥρας τῆς Τρίτης ς΄ ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

 65. Ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ καί τῇ Θ΄ Ὥρᾳ τό· «Βασιλεῦ Οὐράνιε...» καταλιμπάνεται μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς.

 66. Ἀπό τῆς σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα μετά τό··«Χριστός ἀνέστη...» καταλιμπάνεται τό··«Ἅγιος ὁ Θεός...» εἰς τήν ἀρχήν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν, λέγεται δέ εὐθύς τό Δόξα, Καί νῦν.

 67. Ἡ τάξις αὕτη τηρεῖται ἀπό σήμερον μέχρι τῆς Τρίτης ΣΤ΄ ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

23ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤ. 06:02ΔΥΣΗ 18:51
113-252
Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος, Κυριακή του Θωμά, Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ από τη Σαμοθράκη, Άγιος Νικήτας ο Νέος Ιερομάρτυρας, Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός, Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας
Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος, Κυριακή του Θωμά, Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ από τη Σαμοθράκη, Άγιος Νικήτας ο Νέος Ιερομάρτυρας, Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός, Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2017


Εικονοστάσι

23 Απριλίου 2017


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


23 Απριλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
24 Απριλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Απριλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
26 Απριλίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
27 Απριλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
28 Απριλίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
29 Απριλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα