Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


24η Μαρτίου 2018

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ε΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Τοῦ Ἀκαθίστου. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας.
 


 

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν. Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀκαθίστου· «Τό προσταχθέν μυστικῶς...».


ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἀκαθίστου· «Τό προσταχθέν...». 2.– Δόξα, τό αὐτό καί 3.– Καί νῦν, τό Προεόρτιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...».

Κάθισμα: Τοῦ Ἀκαθίστου· «Ὁ μέγας Στρατηγός...» δίς, ζήτει τοῦτο μετά τήν γ΄ Στάσιν τῶν Οἴκων.

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦμα).

Κανόνες: 1.–  Τοῦ Ἀκαθίστου· «Ἀνοίξω τό στόμα μου...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ μετά στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» εἰς 6 καί 2.– Ὁ Προεόρτιος ἐκ τοῦ Μηναίου· «Θαλάσσης, τό ἐρυθραῖον πέλαγος...» ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ μετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Προεόρτιον Κοντάκιον (χῦμα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τό Προεόρτιον· Σήμερον ἅπασα...», ἅπαξ. Ἐν τῇ ς΄ ᾨδῇ, ὡς καί τῇ ζ΄, η΄ καί θ΄ συμψάλλονται καί τά Τριῴδια τῶν Μαρτύρων (Ἐν αἷς δέ ᾨδαῖς ψάλλομεν τά Τριῴδια, καταλιμπάνεται ὁ Προεόρτιος, ἐπειδή δύειρμόν ἐστι τό Τριῴδιον). 

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον Οἶκος: Τοῦ Ἀκαθίστου. Ψάλλεται τό Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ...». Ὁ Ἱερεύς πρό τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου φέρων ἐπιτραχήλιον καί φελώνιον ἀπαγγέλλει τόν Οἶκον· «Ἄγγελος πρωτοστάτης...».

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ἅπας γηγενής...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.–  Τοῦ Ἀκαθίστου· «Τό ἀπ’ αἰῶνος σήμερον...» καί 2.– Τό Προεόρτιον· «Ὡς δῶρα προεόρτια...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἀκαθίστου· «Κεκρυμμένον μυστήριον... – Φωτοφόρον παλάτιον... – Γαβριήλ ὁ Ἀρχάγγελος...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον αὐτῶν· «Γλῶσσαν, ἥν οὐκ ἔγνω...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

         «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
 

«Τό προσταχθέν μυστικῶς...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἀκαθίστου· «Τό προσταχθέν μυστικῶς...». 2.– Τό Προεόρτιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τό Προεόρτιον· «Ἐπελεύσει Πνεύματος...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή...» (Ἑβρ. θ΄ 1-7), μετά τοῦ Προκειμένου· «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. – Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ 21ῃ Νοεμβρίου.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ...» (Λουκ. α΄ 39-49, 56), ζήτει τοῦτο τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου.

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἅπας γηγενής...».

Κοινωνικόν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

 

Ἀπόλυσις.

 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

24ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΑΤ. 05:30ΔΥΣΗ 17:39
83-282
Δεν βρέθηκαν ή δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα εορτές!
Δεν βρέθηκαν ή δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα εορτές!

ΜΑΡΤΙΟΥ
2018


Εικονοστάσι

24 Μαρτίου 2018


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


18 Μαρτίου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
19 Μαρτίου 2018
Νηστεία
20 Μαρτίου 2018
Νηστεία
21 Μαρτίου 2018
Νηστεία
22 Μαρτίου 2018
Νηστεία
23 Μαρτίου 2018
Νηστεία
24 Μαρτίου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα