Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


20η Mαΐου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ: Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συγκροτησάντων αὐτήν 318 θεοφόρων Πατέρων. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θαλλελαίου. Λυδίας τῆς Φιλιππησίας καί Ἰσαποστόλου.
 

 

Ἦχος πλ. β΄, Ἑωθινόν Ι΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».

Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».

Ἀπόλυσις: Μικρά· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Νίκην ἔχων, Χριστέ... – Σήμερον ὁ Χριστός... – Σέ, Κύριε, τόν ὄντα...». 2.– Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς... – Κύριε, τῇ σῇ Ἀναλήψει... – Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις...» καί 3.– Τά 4 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Πατέρων· «Ἐκ γαστρός ἐ­τέχθης πρό ἑωσ­φόρου... – Τίς σου τόν χιτῶνα... – Κρημνῷ­ περιπίπτει... – Ἄρειος ὁ ἄφρων...».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τάς μυστικάς σήμερον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μή μακαρίσει σε...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν· «Τήν ἀνάστασίν σου...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· «Πύλας συντρίψας χαλκᾶς... – Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι... – Σταυρωθείς ὡς ἠβουλήθης...».

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τήν ἐτήσιον μνήμην...».

Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «Κύριε, τό μυστήριον...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...». 2.– Δόξα, τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...» καί 3.– Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν καί ἐν δόξῃ ἀναληφθείς ἀφ’ ἡμῶν εἰς τούς οὐρανούς καί ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών· «Τρεῖς ὑποστάσεις ὑμνοῦμεν...», τό διά τήν Λιτήν Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων Δόξα· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων...», Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας...», τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας, μετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιμος· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ. 2.– Ὁ α΄ τῆς Ἑορτῆς· «ᾌσωμεν πάντες λαοί...» ἄνευ τῶν Εἱρμῶν μετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡμῶν, δόξα σοι» καί 3.– Τῶν Πατέρων· «Τήν τῶν ἁγίων Πατέρων...» μετά στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἅπαντες εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς καί τά·

Μεσῴδια Καθίσματα: 1.– Τῶν Πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι...». 2.– Δόξα· «Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρά πόλις...» καί 3.– Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Ὁ ἀνελθών εἰς οὐρανούς μετά δόξης...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῶν Πατέρων.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ι΄ Ἑωθινόν· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτόν Ἰησοῦς... ἐπί τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος...» κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Χαίροις, Ἄνασσα...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Ι΄ Ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα...». 2.– Τῶν Πατέρων· «Πατέρων θείων σήμερον...» καί 3.– Τῆς Ἑορτῆς· «Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε... – Ἡ ταφή σου, Δέσποτα... – Σύν Πατρί καί Πνεύματι... – Τριήμερος ἀνέστης...» καί 2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Πατέρων· «Ὅλην συγκροτήσαντες... – Ὅλην εἰσδεξάμενοι... – Ὅλην συλλεξάμενοι...», τό πρῶτον δίς, μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνομά σου εἰς τούς αἰῶνας. β΄.– Συναγάγετε αὐτῷ τούς Ὁσίους αὐτοῦ, τούς διατιθεμένους τήν διαθήκην αὐτοῦ ἐπί θυσίαις».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς, μετ’ ἐφυμνίων εἰς μέν τό β΄· «Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...», εἰς δέ τό γ΄· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...». 2.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...». 3.– Τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...» καί 4.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ζ΄ ἑβδομάδος τῶν Πράξεων· «Ἔκρινεν Παῦλος παραπλεῦσαι...» (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36).

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα· «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τούς ὀφθαλμούς...» (Ἰω. ιζ΄ 1-13).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...» κτλ.

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

20ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤ. 05:45ΔΥΣΗ 19:03
140-225
Αγίων Τριακοσίων δέκα οκτώ (318) Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, Άγιος Θαλλέλαιος ο Ανάργυρος, Αγία Λυδία η Φιλιππησία, Όσιοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ οι κτήτορες της Νέας Μονής Χίου, Όσιος Θαλάσσιος
Αγίων Τριακοσίων δέκα οκτώ (318) Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, Άγιος Θαλλέλαιος ο Ανάργυρος, Αγία Λυδία η Φιλιππησία, Όσιοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ οι κτήτορες της Νέας Μονής Χίου, Όσιος Θαλάσσιος

ΜΑΪΟΥ
2018


Εικονοστάσι

20 Μαΐου 2018


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


20 Μαΐου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
21 Μαΐου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Μαΐου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
23 Μαΐου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
24 Μαΐου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Μαΐου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
26 Μαΐου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα